PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM W KLASACH 1-3

 

 

§ 1. Organizacja pracy zdalnej.

 

 

1.Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.

 

 

2.Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.

 

 

3.Zajęcia będą wymagały uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie zgodnie z planem lekcji.

 

 

 

4.Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania).

 

 

 

5.Prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń.

 

 

 

 6.Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.

 

 

 

7.Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.

 

 

 

§ 2. Zdalna edukacja–definicje.

 

 

 

1.Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.

 

 

 

2.Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).

 

 

 

3.Rezultaty działań w zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym mogą być przedmiotem oceny według WSO.

 

 

 

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH.

 

§ 3. Przebieg prowadzonej nauki zdalnej.

 

 

 

1.Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

 

 

 

2.Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

 

 

 

3.Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z przyjętym planem lekcji.

 

 

 

4.Do nauczania zdalnego wykorzystywana jest jednolita platforma G-suite oraz jej narzędzia (Classroom, Meet itd.)

 

 

 

§ 4. Sposób prowadzenia nauki zdalnej.

 

 

 

1.Dostępność nauczycieli online do kontaktu w czasie rzeczywistym.

 

 

 

a. Od poniedziałku do piątku w godzinach zawartych w planie lekcji umieszczonym w e-dzienniku.

 

 

 

b. Jednostka lekcyjne składa się z połączenie online oraz części na wykonanie zadanych ćwiczeń w ramach zajęć.

 

 

 

c. Czas trwania zajęć wynosi 30 minut.

 

 

 

d. Określony wyżej czas jest przeznaczony na zadawanie nauczycielowi pytań w trakcie rozmowy głosowej lub wideo.

 

2.Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się według schematu:

 

 

 

a. Połączenie z nauczycielem za pomocą Meet.

 

 

 

b. Sprawdzenie obecności przez nauczyciela. Nauczyciel ma prawo do nakazania uczniowi włączenia kamery. W czasie zajęć nauczyciel może zweryfikować obecność ucznia.

 

 

 

c. Zajęcia składają się z połączenia online oraz wykonywania ćwiczeń przez uczniów.

 

 

 

d. Materiały do pracy przekazywane i odbierane są za pomocą Classroom.

 

 

 

e. Pod koniec lekcji jest możliwa weryfikacja i ocena wykonanych zadań

 


f.
Dla uczniów, którzy mają problem z dostępem do Internetu, brak sprzętu komputerowego i możliwości jego wypożyczenia, ze względu na warunki domowe lub dla uczniów z niepełnosprawnością istnieje możliwość udziału we wszystkich lekcjach w formie stacjonarnej na terenie szkoły

 

 

 

3.Aktywność ucznia w trakcie nauki zdalnej.

 

 

 

a. Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach online

 

 

 

b. Na zajęciach sprawdzana będzie obecność, która wpływać będzie na frekwencję ucznia.

 

 

 

4.Terminy wykonanych zadania.

 

 

 

a. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w aplikacji Classroom.

 

 

 

 b. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych rodzic lub uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.

 

 

 

c. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać –powinien zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc.

 

 

 

5.Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie.

 

 

 

a. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę.

 

 

 

b. Pracujący nauczyciel sprawuje opiekę tylko nad uczniami przebywającymi w szkole

 

 

 

7.Plan lekcji w trakcie zajęć zdalnych.

 

 

 

a. Plan zajęć może zostać zmodyfikowany.

 

 

 

b. Aktualny plan lekcji jest umieszczony w e-dzienniku.

 

 

 

8.Frekwencja na zajęciach zdalnych.

 

 

 

a. w czasie nauczania zdalnego jest ewidencjonowana obecność ucznia na zajęciach;

 

 

 

b. nauczyciel w ramach ujętych w planie lekcji zajęć wpisuje adnotacje obecny lub nieobecny

 

 

 

c. brak obecności ucznia na zajęciach będzie mieć wpływ na frekwencję.

 

 

 

9.Ocenianie postępów uczniów.

 

 

 

a. Zasady oceniania w czasie trwania nauczania zdalnego zawiera  Wewnątrzszkolny System Oceniania,

 

 

 

§ 5 Stanowisko pracy, urządzenia, oprogramowanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

 

 

1.Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej.

 

 

 

a. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość;

 

 

 

b. uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym.

 

 

 

c. Obowiązkowy jest dostęp do mikrofonu i kamerki.

 

 

 

d. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy;

 

 

 

e. Szkoła w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych środków do nauki zdalnej;

 

 

 

2.Stanowisko pracy ucznia.

 

 

 

▪Wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu oraz smart TV nie odbywa się w celach rozrywkowych.

 

 

 

 ▪Należy ze zrozumieniem podejść do konieczności zapewnienia komfortu i wygody pracy uczniów.

 

 

 

▪Zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi pracy oraz dobrego oświetlenia i ergonomii zgodnych z zasadami BHP.

 

 

 

3.Przerwy w pracy

 

 

 

▪Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym.

 

 

 

 ▪Uczniom zalecamy wykonanie ćwiczeń proponowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach lekcji WF;

 

 

 

▪Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub przeglądaniu stron internetowych).

 

 

 

▪Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia.

 

 

 

▪Szczegółowe normy dla nauczycieli można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

 

 

§ 6 Bezpieczeństwo w sieci –RODO.

 

 

 

1.Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela.

 

 

 

a. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

 

 

 

b. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy –Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

 

 

c. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej;

2.Zagrożenie w sieci Internet;

a. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność.

 b. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.

c. Należy zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego. d. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.

e. Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także włączać reklam internetowe, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania zdalnego,

na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela.

§ 7 Sposób dokumentowania pracy nauczycieli.

1.Praca nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest dokumentowana za pomocą wpisu do dziennika elektronicznego.

2.Nauczyciel ma obowiązek systematycznie uzupełniać odpowiednie wpisy w dzienniku elektronicznym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492 i 493).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148 poz.973).