Regulamin funkcjonowania szkoły

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie nauki zdalnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Pobiednie

 

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

§1

 

Warunki organizacji nauczania zdalnego

 

 

 

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga nowej organizacji pracy szkoły i zbudowania spójnego systemu komunikacji pomiędzy wszystkimi organami szkoły oraz pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami. Z tego powodu na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 wprowadza się obowiązujące wszystkich pracowników pedagogicznych szczegółowe rozwiązania, które zapewnią sprawne funkcjonowanie placówki.

 

 

 

1. Od dnia 26.10.2020 r. zobowiązuję wszystkich nauczycieli klas 4-8 do podjęcia pracy w trybie zdalnym.

 

2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

 

1) kontakt za pomocą e-dziennik,

 

2) kontakt e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3) kontakt telefoniczny: tel. 13 46 75 300 tel. kom. +48 514 046 634

 

4) kontakt za pomocą komunikatora: Meet-Google.

 

3. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania w budynku szkoły.

 

4. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych AUDIO-VIDEO z zastosowaniem platformy CLASSROOM. W wyjątkowych sytuacjach, związanych z koniecznością realizacji treści programowych lub możliwości technicznych, nauczyciele mogą korzystać z innych narzędzi informatycznych. Od dnia wprowadzenia nauczania zdalnego prowadzone są zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

5. Zdalne nauczanie przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie AUDIO-VIDEO z uczniami z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

 

- Meet-Google

 

- www.classroom.com

 

- www.epodreczniki.pl

 

- www.gov.pl/zdalnelekcje

 

Czas trwania lekcji on-line nie może być dłuższy niż 45 min. z uwzględnieniem pracy własnej dziecka.

 

6. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowe problemy techniczne) w celu uzupełnienia nauczania synchronicznego zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym).

 

7. Nakazuję wszystkim nauczycielom prowadzenie konsultacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny.

 

8. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

 

9. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.

 

 

 

§ 2

 

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania

 

 

 

W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i szkołą w sytuacji wdrożenia zdalnego nauczania określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Są one niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania szkoły w sytuacji zagrożenia COVID-19.

 

 

 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do

 

powierzonych jego opiece uczniów.

 

2. Wychowawca ma obowiązek:

 

1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,

 

2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca

 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,

 

3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.

 

4) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,

 

5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

 

6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z nauczycielami.

 

 

 

§ 3

 

Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 

 

 

W trakcie nauki zdalnej wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. W związku z tym, w celu właściwej identyfikacji jego zadań i funkcji istnieje potrzeba precyzyjnego

 

określenia zakresu jego obowiązków.

 

 

 

1. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej

 

ustalonym harmonogramem w budynku głównym szkoły.

 

2. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.

 

3. Szczegółowe obowiązki pedagoga szkoły określa załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 4

 

Zasady współpracy szkoły/placówki z sanepidem

 

Jednym z filarów bezpieczeństwa szkoły w dobie pandemii COVID-19 jest jej współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej, określa się szczegółowe zasady współpracy szkoły i sanepidu.

 

 

 

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do jego zaleceń.

 

2. Dyrektor szkoły pisemnie ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i sanepidem.

 

3. W drodze porozumienia konkretny pracownik sanepidu zostaje wyznaczony do

 

bezpośredniego kontaktu ze szkołą w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej oraz opiniowania stanu zagrożenia COVID-19 na danym terenie.

 

4. Dyrektor szkoły/placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem sanepidu w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 

5. Korespondencja z pracownikiem sanepidu odbywa się drogą mailową.

 

6. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a sanepidem zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony.

 

7. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły/placówki natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

8. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły/placówki natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

9. Dyrektor drogą e-mailową na bieżąco przekazuje pracownikowi sanepidu dane 

 

raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji.

 

10. Wyżej wymienione zasady współpracy szkoły z Sanepidem dotyczą zarówno szkoły znajdującej się w strefie zagrożenia czerwonej i żółtej jak i poza nimi.

 

 

 

Kontakt do pracownika sanepidu: p. Małgorzata Wrońska tel.13 464 12 19, 605 588 412.

 

 

 

§ 5

 

Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

 

 

 

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania szkołą w dobie pandemii COVID-19 jest jej współpraca z organem prowadzącym. Chcąc podjąć decyzję o zmianie trybu nauki dyrektor szkoły musi pozostawać w stałym kontakcie z przedstawicielem organu zarządzającego szkołą. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej i zachowania ciągłości funkcjonowania placówki określa się szczegółowe zasady współpracy szkoły z organem prowadzącym.

 

 

 

1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.

 

2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem prowadzącym.

 

3. W drodze porozumienia wyznaczany jest konkretny pracownik do bezpośredniego kontaktu ze szkołą w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej oraz opiniowania stanu zagrożenia będącego podstawą do zmiany formy nauczania.

 

4. Wszelka korespondencja obywać się będzie drogą e-mailową.

 

5. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a organem prowadzącym zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony.

 

6. Dyrektor drogą e-mailową na bieżąco przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji i wydania rekomendacji przez organ prowadzący.

 

7. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący o problemach oraz

 

trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 

8. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.

 

9. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor szkoły/placówki zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

 

 

 

Kontakt do przedstawiciela organu prowadzącego: p. Joanna Niemiec-Hnat tel. 13 4674015.

 

 

 

§ 6

 

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

 

 

 

W celu uporządkowania zasad współpracy, oraz podniesienia efektywności komunikacji pomiędzy szkołą a organem nadzoru pedagogicznego w sytuacji zagrożenia COVID-19, a szczególnie w zakresie szybkiego i sprawnego przepływu informacji i pozyskiwania fachowych opinii i rekomendacji na temat epidemii określa się zasady współpracy szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

 

1. Dyrektor szkoły/placówki utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

 

2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem nadzoru pedagogicznego.

 

3. W drodze porozumienia wyznaczany jest konkretny pracownik organu sprawującego nadzór pedagogiczny do bezpośredniego kontaktu ze szkołą w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej oraz opiniowania stanu zagrożenia, będącego podstawą do zmiany formy nauczania.

 

4. Korespondencja z przedstawicielem organu sprawującego nadzór pedagogiczny odbywa się drogą mailową.

 

5. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a organem sprawującym nadzór pedagogiczny zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony.

 

6. Dyrektor droga e-mailową przekazuje przedstawicielowi organu nadzoru pedagogicznego dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji w wydania rekomendacji.

 

7. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o

 

problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 

 

 

Kontakt do przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny: p. Wojciech Telesz tel. 13 437 28 48.

 

 

 

 

 

§ 7

 

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły/placówki w trybie zdalnym

 

 

 

W celu wdrożenia jednolitego systemu prowadzenia dokumentacji procesu edukacyjnego do odwołania określa się szczegółowe zasady jej wypełniania

 

 

 

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

§ 8

 

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

 

 

 

Dla utrzymania wysokiego poziomu kształcenia w trybie zdalnym oraz w celu zapewnienia uczniom stałej pomocy merytorycznej opracowuje się strategię prowadzenia konsultacji online w szkole na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19

 

 

 

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie szkoły i poprzez e-dziennik.

 

 

 

§9

 

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania

 

 

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz wynikające z niej programy nauczania wymagają dostosowania do realizacji w warunkach online, dlatego na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 wprowadza się szczegółowe procedury umożliwiające modyfikację treści kształcenia.

 

 

 

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

 

2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 4.

 

 

 

§ 10

 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki

 

 

 

Zmiana trybu pracy nie oznacza przerwania ciągłości nauki, wręcz przeciwnie, wymaga zacieśnienia współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Gwarancją sukcesu edukacyjnego w trakcie nauki online są szczegółowe zasady monitorowania postępów w nauce.

 

 

 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

 

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

 

3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz

 

otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

 

 

 

§ 11

 

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania

 

 

 

Zdalne nauczanie wymaga dostosowania sposobu oceniania do zaistniałych warunków, więc na czas zmiany trybu nauki wszystkich nauczycieli obowiązują nowe zasady.

 

 

 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

 

2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

 

 

 

§ 12

 

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

 

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga otoczenia szczególną opieką uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia. Z tego powodu na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 opracowuje się szczegółowe warunki pracy, które zagwarantują równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom w szkole.

 

 

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

 

 

 

§ 13

 

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

 

 

 

Praca online wymaga wdrożenia dodatkowych rozwiązań dotyczących bezpiecznego korzystania ze sprzętu IT i Internetu, także w kontekście ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy szkoły powinni zostać przeszkoleni w tym zakresie i restrykcyjnie przestrzegać.

 

 

 

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

 

2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

 

3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

 

 

 

§ 14

 

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

 

 

 

Moment zawieszenia zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – nie oznacza zamknięcia szkoły/placówki oświatowej, a jedynie zmianę zasad jej funkcjonowania. Wszystkie osoby, które w tym czasie będą przebywać na terenie obiektu dla bezpieczeństwa własnego i innych muszą bezwzględnie stosować się do obowiązujących wytycznych.

 

 

 

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

2. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania

 

podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

 

3. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu

 

instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 

4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.

 

5. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

 

6. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

 

7. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie,

 

przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 

8. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia 1 września w sytuacji wdrożenia zdalnego trybu nauki:

 

1) Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;

 

2) Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;

 

3) Na terenie szkoły zaleca się noszenie maseczek przez nauczycieli i pracowników obsługi i administracji oraz obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych przy wejściu do szkoły, na przerwach, przy wyjściu ze szkoły. Nakaz noszenia osłony ust i nosa obowiązuje wszystkie osoby postronne wchodzące na teren placówki.

 

4) W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;

 

9. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590.

 

10. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zarażenia COVID-19 lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii można również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku pod nr. tel. 13 464 12 19 lub nr tel. kom. 605 588 412.

 

 

 

§ 15

 

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

 

 

 

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji.

 

 

 

1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub

 

przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.

 

4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

 

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.

 

6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

 

7. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online.

 

8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.

 

9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora

 

bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 Wykaz załączników:

 

 

 

Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.

 

Załącznik nr 2 Obowiązki pedagoga szkolnego w czasie trwania nauczania zdalnego.

 

Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

 

Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

 

Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.

 

Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

 

 

 

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania

 

stałego kontaktu z rodzicami.

 

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem

 

następujących narzędzi:

 

• e-dziennika,

 

• platformy Classroom, komunikatorów, takich jak Meet-Google, Messenger.

 

• poczty elektronicznej,

 

• telefonów komórkowych i stacjonarnych.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

Obowiązki pedagoga szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego

 

 

 

1. Pedagog szkolny ma obowiązek:

 

1) poinformować rodziców poprzez stronę szkoły umieszczając harmonogram pracy pedagoga

 

2) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania

 

sytuacji kryzysowej, w szczególności:

 

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie

 

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19,

 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów

 

pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

 

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

 

3) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych

 

uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania

 

 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.

 

2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.

 

3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.

 

4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.

 

5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie

 

internetowej szkoły do realizacji.

 

6. Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w

 

systemie pracy na odległość.

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

 

 

 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).

 

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu

 

i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.

 

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

 

4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

 

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu.

 

6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach poprzez e-dziennik.

 

7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach

 

w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik.

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 

 

 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich

 

możliwości psychofizyczne.

 

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z chwilowym ograniczonym dostępem do Internetu.

 

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego, do Internetu, ze względu na warunki domowe lub dla uczniów z niepełnosprawnością istnieje możliwość udziału we wszystkich lekcjach w formie stacjonarnej na terenie szkoły.

 

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

 

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

 

6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane

 

zadania.

 

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany, zadania klasowe.

 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

 

9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

 

 

Załącznik nr 6

 

 

 

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, doradcy zawodowi.

 

3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.

 

4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 

5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, może zrealizować go w sposób stacjonarny.

 

6. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.

 

7. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.

 

8. Konsultacje mogą odbywać się wg przyjętego harmonogramu, zamieszczonego na stronie szkoły i wysłanego przez e-dziennik.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

 

 

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 

 

 

1. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.

 

2. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.

 

3. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:

 

b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć sprzęt komputerowy,

 

c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.

 

4. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).

 

5. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.

 

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

 

7. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera

 

stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do

 

logowania się.

 

8. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.

 

9. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.

 

10. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.

 

11. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.

 

12. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.

 

13. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:

 

a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt

 

komputerowy,

 

b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

 

14. Hasła powinny składać się z 8 znaków.

 

15. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.

 

16. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.

 

17. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod

 

klawiaturą lub w szufladzie.

 

18. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.

 

19. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.

 

20. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do

 

samodzielnej zmiany hasła.

 

21. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.

 

22. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.

 

23. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do

 

różnych systemów.

 

24. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne korzystanie z Internetu

 

25. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów niepełnosprawnych.

 

26. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.

 

27. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o

 

charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).

 

28. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

 

29. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.

 

30. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

 

 

 

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

 

31. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.

 

32. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki

 

zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.

 

33. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.

 

34. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.

 

35. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.

 

36. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach. Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.

 

37. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.

 

38. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!

 

39. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.

 

40. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.

 

41. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.

 

42. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

 

43. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.