RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół w Pobiednie

Pobiedno 105

35-505 Bukowsko

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na

     na dzień   31-12-2018 r.

Adresat:

Urząd Gminy Bukowsko

 

Wysłać bez pisma przewodniego

D9892C05173D6227

 

Numer identyfikacyjny REGON

180030814    

 

 

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

 

   A.           Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

85 986,61

89 946,18

 

  A.I.           Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

 

A.IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość +, zmniejszenie -

Wartość -

0,00

0,00

 

  A.III.        Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

 

   A.IV.       Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

 

  A.V.         Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

 

   A.VI.        Przychody z tytułu dochodów budżetowych

85 986,61

89 946,18

 

   B.            Koszty działalności operacyjnej

2 480 731,85

2 613 664,00

 

  B.I.           Amortyzacja

60 834,77

61 508,05

 

   B.II.          Zużycie materiałów i energii

218 998,14

165 063,82

 

  B.III.          Usługi obce

27 384,52

47 845,72

 

   B.IV.         Podatki i opłaty

1 433,70

1 543,14

 

  B.V.          Wynagrodzenia

1 677 316,77

1 817 920,80

 

   B.VI.       Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

494 763,95

519 782,47

 

  B.VII.        Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

 

   B.VIII.      Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

 

   B.IX.        Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

 

  B.X.          Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

 

   C.           Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 394 745,24

-2 523 717,82

 

   D.            Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

 

  D.I.          Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

 

   D.II.           Dotacje

0,00

0,00

 

  D.III.         Inne przychody operacyjne

0,00

0,00

 

  E.             Pozostałe koszty operacyjne

0,00

52,09

 

 

E.I.

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

52,09

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 394 745,24

-2 523 769,91

G.

Przychody finansowe

65,02

73,93

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

65,02

73,93

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 394 680,22

-2 523 695,98

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 394 680,22

-2 523 695,98