ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół w Pobiednie

Pobiedno 105

35-505 Bukowsko

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na

     na dzień   31-12-2018 r.

Adresat:

Urząd Gminy Bukowsko

 

Wysłać bez pisma przewodniego

A751A645C29CDCA5

 

Numer identyfikacyjny REGON

180030814    

 

 

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

 

  I.             Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

 

  I.             Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

3 928 245,18

3 846 511,13

 

   I.1.           Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 381 031,16

2 595 687,00

 

  I.1.1.        Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

 

  I.1.2.        Zrealizowane wydatki budżetowe

2 381 031,16

2 595 687,00

 

  I.1.3.        Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

 

  I.1.4.         Środki na inwestycje

0,00

0,00

 

  I.1.5.        Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

 

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. niematerialne i prawne

0,00

0,00

 

  I.1.7.     Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

 

  I.1.8.       Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

 

  I.1.9.        Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

 

  I.1.10.       Inne zwiększenia

0,00

0,00

 

   I.2.           Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2 462 765,21

2 484 700,33

 

  I.2.1.         Strata za rok ubiegły

2 376 713,58

2 394 680,22

 

  I.2.2.        Zrealizowane dochody budżetowe

86 051,63

90 020,11

 

  I.2.3.      Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

 

  I.2.4.        Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

 

  I.2.5.        Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

 

  I.2.5.        Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

 

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków

I.2.6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

 

  I.2.7.    Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

 

  I.2.8.       Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

 

 

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

3 846 511,13

3 957 497,80

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-2 394 680,22

-2 523 695,98

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 394 680,22

-2 523 695,98

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

1 451 830,91

1 433 801,82

 

 

 

 


 

Wyjaśnienia do sprawozdania