INFORMACJA DODATKOWA

 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 

Adresat:

 

Zespół Szkół w Pobiednie

Pobiedno 105

35-505 Bukowsko

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

sporządzony na dzień:

31-12-2018 r.

Urząd Gminy Bukowsko

 

Numer identyfikacyjny REGON

180030814

A3617161247F1599

 

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

 

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

 

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

 

0,00

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według  przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

 

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

 

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

 

0,00

1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

0,00

             

 

                                                                                                                                                                    

 

   
   
     
     

 


 

 

INFORMACJA DODATKOWA

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

 

1.1

nazwę jednostki

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

1.2

siedzibę jednostki

 

Pobiedno

1.3

adres jednostki

 

Pobiedno 105, 38-505 Bukowsko

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

 

Jednostka budżetowa - oświata

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

 

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

 

Sprawozdanie jednostkowe

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

 

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1.     Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.     Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

3.     Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

4.     Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.

5.     Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku za cały rok, według stanu na koniec danego roku.

6.     Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

a)       książki i inne zbiory biblioteczne,

b)      środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

c)       odzież i umundurowanie,

d)      meble i dywany,

e)       pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł — 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

7.     Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

8.     Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

9.     Składniki majątku o wartości:

nie przekraczającej 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; w przedziale 500 zł — 10 000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.

10.W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT — Przyjęcie Środka Trwałego.

I I. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w waflości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

12. Jednostka nie prowadzi magazynu.

 

5.

inne informacje

 

Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego , których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10 000 zł podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.

11.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

 

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrmego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego — podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

 

- informacje wg. załącznika nr 2

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury — o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

 

Nie dysponujemy taką informacją.

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

 

- nie dokonywano odpisów

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 

- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie nie użytkuje gruntów wieczyście

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

 

- informacje wg. załącznika nr 3

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie nie posiada akcji, udziałów i papierów dłużnych

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, "korzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

 

- informacje wg. załącznika nr 4

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

 

-Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie nie utworzyło rezerw

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

 

- informacje wg. załącznika nr 5

b)

powyżej 3 do 5 lat

 

- informacje wg. załącznika nr 5

c)

powyżej 5 lat

 

- informacje wg. załącznika nr 5

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

 

- nie dotyczy

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

- nie dotyczy

1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątkujednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

- Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Pobiednie nie udzielała poręczeń ani gwarancji

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

 

- informacje wg. załącznika nr 6

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

 

- nie dotyczy

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

 

- informacje wg. załącznika nr 7

1.16.

inne informacje

 

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.

 

W roku 2018 wzajemne wyłączenia nie wystąpiły.

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

 

- informacje wg. załącznika nr 8

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

 

- informacje wg. załącznika nr 9

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

 

- informacje wg. załącznika nr 10

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

 

- nie dotyczy

2.5.

ime informacje

 

w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT

Saldo na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 roku wynosi 0 zł.

3.

Inne informacj e niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 

W roku 2018 nie wystąpiły zdarzenia losowe,

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym które miały by wpływ na sprawozdanie finansowe, W polityce rachunkowości w roku 2018 wprowadzono jedynie zmiany porządkowe, uchylono upoważnienia i nadano nowe dla pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie.

     

                    Maria Bodnar                                      2019-03-28 Wojtuszewska-Cap Katarzyna

                  (główny księgowy)                                                             (rok, miesiąc, dzień)                                                     (kierownik jednostki)

Maria Bodnar

2019-03-28

Wojtuszewska-Cap Katarzyna

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

                          Załącznik nr I Pkt.l.4. Informacji dodatkowej

                         Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.

Metody wyceny aktywów i pasywów

2

Uwagi

1

Wartości niematerialne i prawne

3 według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

4

według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

 

według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

 

2

rodki trwałe

według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

 

według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

 

według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

 

3

rodki trwałe w budowie (inwestycje)

w wsokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

 

4

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z 5,'tułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej

nie występują

według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności

nie występują

5

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej

nie występują

według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności

nie występują

metodą praw własności

nie występują

6

Inwestycje krótkoterminowe

według ceny (wartości) rynkowej

nie występują

według ceny nabycia

nie występują

według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej

nie wstępują

7

Rzeczowe składniki aktywów obrotowch

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

 

8

Należności i udzielone pożyczki

w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności

 

9

Zobowiązania

w kwocie wymagającej zapłaty

 

- przy czym zobowiązania finansowe

według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej

 

10

Rezerwy

w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

nie występują

11

Udziały (akcje) własne

według cen nabycia

nie występują

12

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa

w wartości nominalnej