BILANS 2019R

 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 

Adresat:

Zespół Szkół w Pobiednie

BILANS

Urząd Gminy Bukowsko

jednostki budżetowej

Pobiedno 105

 
   

 

35-505 Bukowsko

       

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

         

747822658FD2FF1E

180030814

   

sporządzony

   
   

na dzień  31-12-2019 r.

   
           
             
                 
             

AKTYWA

Stan na początek

Stan na koniec

PASYWA

Stan na początek

Stan na koniec

roku

   

roku

roku

roku

         
           

A Aktywa trwałe

1 697 815,77

1 636 307,72

A Fundusz

1 433 801,82

1 429 760,87

                 

A.I Wartości

0,00

0,00

A.I Fundusz jednostki

3 957 497,80

4 081 037,98

niematerialne i prawne

               
               

A.II Rzeczowe aktywa

1 697 815,77

1 636 307,72

A.II Wynik finansowy

-2 523 695,98

-2 651 277,11

trwałe

netto (+,-)

           

A.II.1 Środki trwałe

1 697 815,77

1 636 307,72

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

           

A.II.1.1 Grunty

0,00

0,00

A.II.2 Strata netto (-)

-2 523 695,98

-2 651 277,11

                 

A.II.1.1.1 Grunty

               

stanowiące własność

               

jednostki samorządu

       

A.III Odpisy z wyniku

   

terytorialnego,

0,00

0,00

finansowego (nadwyżka

0,00

0,00

przekazane w

       

środków obrotowych) (-)

   

użytkowanie wieczyste

               

innym podmiotom

               

A.II.1.2 Budynki, lokale i

       

A.IV Fundusz mienia

   

obiekty inżynierii lądowej

1 697 815,77

1 636 307,72

zlikwidowanych

0,00

0,00

i wodnej

       

jednostek

   

A.II.1.3 Urządzenia

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

techniczne i maszyny

               
               

A.II.1.4 Środki

0,00

0,00

C Państwowe fundusze

0,00

0,00

transportu

celowe

               

A.II.1.5 Inne środki

       

D Zobowiązania i

   

0,00

0,00

rezerwy na

268 677,72

209 018,23

trwałe

       

zobowiązania

   
             

A.II.2 Środki trwałe w

0,00

0,00

D.I Zobowiązania

0,00

0,00

budowie (inwestycje)

       

długoterminowe

   
                 

A.II.3 Zaliczka na środki

       

D.II Zobowiązania

   

trwałe w budowie

0,00

0,00

268 677,72

209 018,23

krótkoterminowe

(inwestycje)

               

A.III Należności

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z

7 910,56

4 860,09

długoterminowe

tytułu dostaw i usług

           

A.IV Długoterminowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania

18 699,00

0,00

aktywa finansowe

       

wobec budżetów

   
               
         

D.II.3 Zobowiązania z

   

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

tytułu ubezpieczeń i

84 901,16

59 153,34

         

innych świadczeń

   

A.IV.2 Inne papiery

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z

152 503,23

142 533,42

wartościowe

tytułu wynagrodzeń

                 

 

Maria Bodnar

 

2020-03-30

 

Wojtuszewska-Cap Katarzyna

 

(główny księgowy)

 

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

747822658FD2FF1E

 

 

 

A.IV.3 Inne

   

D.II.5 Pozostałe

   

długoterminowe aktywa

0,00

0,00

0,00

0,00

zobowiązania

finansowe

         

A.V Wartość mienia

   

D.II.6 Sumy obce

   
   

(depozytowe,

   

zlikwidowanych

0,00

0,00

0,00

0,00

zabezpieczenie

jednostek

   

wykonania umów)

   
         
     

D.II.7 Rozliczenia z

   
     

tytułu środków na

   

B Aktywa obrotowe

4 663,77

2 471,38

wydatki budżetowe i z

0,00

0,00

     

tytułu dochodów

   
     

budżetowych

   

B.I Zapasy

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze

4 663,77

2 471,38

specjalne

           
     

D.II.8.1 Zakładowy

   

B.I.1 Materiały

0,00

0,00

Fundusz Świadczeń

4 663,77

2 471,38

     

Socjalnych

   

B.I.2 Półprodukty i

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

produkty w toku

         
           

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na

0,00

0,00

zobowiązania

           

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia

0,00

0,00

międzyokresowe

           

B.II Należności

0,00

0,00

     

krótkoterminowe

     
         
           

B.II.1 Należności z tytułu

0,00

0,00

     

dostaw i usług

     
         
           

B.II.2 Należności od

0,00

0,00

     

budżetów

     
         
           

B.II.3 Należności z tytułu

         

ubezpieczeń i innych

0,00

0,00

     

świadczeń

         

B.II.4 Pozostałe

0,00

0,00

     

należności

     
         
           

B.II.5 Rozliczenia z

         

tytułu środków na

         

wydatki budżetowe i z

0,00

0,00

     

tytułu dochodów

         

budżetowych

         

B.III Krótkoterminowe

4 663,77

2 471,38

     

aktywa finansowe

     
         
           

B.III.1 Środki pieniężne

0,00

0,00

     

w kasie

     
         
           

B.III.2 Środki pieniężne

         

na rachunkach

4 663,77

2 471,38

     

bankowych

         

B.III.3 Środki pieniężne

         

państwowego funduszu

0,00

0,00

     

celowego

         

B.III.4 Inne środki

0,00

0,00

     

pieniężne

     
         
           

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

     
           

B.III.6 Inne papiery

0,00

0,00

     

wartościowe

     
         
           

B.III.7 Inne

         

krótkoterminowe aktywa

0,00

0,00

     

finansowe

         
 

Maria Bodnar

 

2020-03-30

 

Wojtuszewska-Cap Katarzyna

 

(główny księgowy)

 

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

747822658FD2FF1E

 

 

 

B.IV Rozliczenia

0,00

0,00

     

międzyokresowe

     
         
           
           

Suma aktywów

1 702 479,54

1 638 779,10

Suma pasywów

1 702 479,54

1 638 779,10

            

Maria Bodnar

 

2020-03-30

 

Wojtuszewska-Cap Katarzyna

 

(główny księgowy)

 

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

747822658FD2FF1E