Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego

 przy

ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II

 w Pobiednie

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Pobiednie, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości.

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Bukowsko.

3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

4. Boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, tenisa ziemnego.

5. Boisko jest monitorowane przez 24 godziny na dobę w celu zapewnienia właściwego korzystania z obiektu.

6. Boisko jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku:

a. w okresie zimowym (od października do kwietnia)        07.30 – 20.00

 sobotę i w  niedzielę                                                                12.00 – 20.00

b. w okresie letnim    (od maja do września)                         07.30 – 21.00

w sobotę i w niedzielę                                                              12.00 – 21.00

Otwieranie boiska w weekendy koordynuje przedstawiciel środowiska lokalnego.

7. Obiekt jest dostępny dla uczniów Zespołu Szkół w czasie trwania zajęć lekcyjnych do godziny 15.00 wyłącznie w obecności nauczyciela. Uczniowie nie mogą przebywać na boisku bez opiekuna.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe bez nadzoru nauczyciela / opiekuna.

8. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska po godzinie 15.00 mają zorganizowane grupy Szkolnego Koła Sportowego (SKS-u) pod opieką  nauczyciela wychowania fizycznego.

9. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag pracowników Szkoły.

10. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt.I.7 Regulaminu koordynuje  pracownik Zespołu Szkół
w Pobiednie (sekretarz szkoły, konserwator).

11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska z 3 dniowym wyprzedzeniem (minimalna  ilość - 10 osób).

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decydują pracownicy Zespołu Szkół
w Pobiednie.

 13. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji.

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:

1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

2. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u osoby odpowiedzialnej za boisko lub na bieżąco po uzgodnieniu
z ww. osobą, w przypadku wolnego pola gry.

3. Osoba odpowiedzialna za boisko prowadzi rejestr wykorzystania obiektu.

4. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.

5. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.

6. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:

 a. wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

b. przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,

c. zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,

d. niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,

e. korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,

f. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

g. palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

h. wprowadzania zwierząt,

i. wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami i samochodami,

j. palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

k. wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,

l. wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska,

ł. korzystania z boiska po zmroku.

7. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na stałe.

8. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły.

III. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

2. Rzeczy pozostawione na terenie boiska wielofunkcyjnego.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.

2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun.

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez pracownika Szkoły oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

5. Wykaz telefonów alarmowych:

  • Policja – 997, tel. kom. – 112,   
  • Straż Pożarna – 998,
  • Pogotowie Ratunkowe – 999
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie – 13 46 75  300