PSO - MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA

 

Prace pisemne:


1. Testy, sprawdziany, prace klasowe, testy semestralne:
- Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zanotowane w e-dzienniku
- Jeżeli nauczyciel zapowie test semestralny, musi go zapowiedzieć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem)
- Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej, teście itp ma obowiązek napisania jej na najbliższej lekcji na której będzie obecny, chyba, że nieobecność była dłuższa niż 5 dni, wtedy uczeń ustala z nauczycielem termin pisania pracy klasowej.
- Nauczyciel ma dwa tygodnie na oddanie sprawdzianu. Podczas omówienia oddanej i ocenionej pracy uczniowie mają obowiązek przeanalizować błędy.
- Uczeń ma prawo raz poprawić pracę klasową, test itp. w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od oddania i omówienia pracy.
- Do dziennika wstawiane są obydwie oceny.


2. Kartkówki
- Obejmują zakres trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.
- Mogą być zapowiedziane lub nie.


3. Pisemne prace domowe
- Oceniane na „ + „ lub „- „
- Dłuższe prace domowe oceniane indywidualnie na ocenę.


Prace dodatkowe: referaty, plakaty, prezentacje itp.

Wykonanie tych prac zleca nauczyciel lub mogą być wykonywane przez uczniów z ich inicjatywy w porozumieniu z nauczycielem

Odpowiedzi ustne


1. Odpowiedź ustna na ocenę:
Obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji
- Nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku przygotowania się do lekcji.
-
W pierwszej kolejności odpytywane są osoby chętne lub nie posiadające ocen, jeżeli takich brak nauczyciel wybiera osobę do odpowiedzi.
-
Uczniowie nie będą odpytywani w dniu sprawdzianu lub kartkówki.
-
Uczniowie mogą być odpytywani w ciągu jednostki lekcyjnej poświęconej powtórzeniu wiadomości.
-
Podczas odpowiedzi ustnej uczeń ma obowiązek pokazać zeszyt przedmiotowy

2. Bieżące odpowiedzi ustne w ciągu lekcji/ aktywność na lekcji
-
Oceniane na + lub 

Zeszyt przedmiotowy:
-
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w formacie ustalonym z nauczycielem na początku roku szkolnego.
-
W zeszycie muszą być wklejone i uzupełnione wszystkie materiały przekazane przez nauczyciela
-
W zeszycie przedmiotowym wszystkie rysunki wykonujemy ołówkiem i kredkami
-
Za brak prac domowych i uzupełnionych lekcji na których nie było ucznia nauczyciel obniża ocenę
-
Nauczyciel nie ocenia charakteru pisma ucznia.


 

Ocenianie osiągnieć uczniów:


Prace pisemne
oceniane są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania:
- celujący – 95 - 100% podstawowej liczby punktów,
- bardzo dobry - za 85 -94%   podstawowej liczby punktów,
- dobry  - za 70-84%     podstawowej liczby punktów,
- dostateczny - za 50-69%     podstawowej liczby punktów,
- dopuszczający - za 30-49%     podstawowej liczby punktów,
- niedostateczny - za  0-29%      podstawowej liczby punktów.
Odpowiedź ustna
- Podczas odpowiedzi ustnej nauczyciel zadaje trzy pytania
-
Wzorzec oceniania przedstawia tabela:

ocena niedostateczna

Uczeń nie udziela poprawnej odpowiedzi na żadne z trzech zadanych pytań

ocena dopuszczająca

Uczeń udziela pełną odpowiedź na jedno pytanie lub niepełną na dwa

ocena dostateczna

Uczeń udziela adekwatną, pełną odpowiedź na dwa pytania

ocena dobra

Uczeń udziela adekwatną, pełną odpowiedź na dwa pytania i niepełną na trzecie

ocena bardzo dobra

Uczeń udziela adekwatną, pełną odpowiedź na wszystkie pytania

ocena celująca

Uczeń udzielił poprawnych, pełnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i oprócz tego wykazał się na przynajmniej jedno z poruszanych zagadnień wiedzą wykraczającą poza program

 

odstępstwa od tego wzorca mogą wynikać z uwzględnienia przez nauczyciela specyfiki funkcjonowania w szkole ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Uzyskane przez uczniów + i –   z prac domowych i aktywności na lekcji będą składały się  ocenę bieżącą:
- Trzy „+” daje ocenę bardzo dobrą
- Trzy „–„ daje ocenę niedostateczną
- Dopuszcza się równoważenie znaków (plus i minus daje zero czyli brak znaku)
Nieprzygotowanie do lekcji
- Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny raz w semestrze .
- Uczeń nieprzygotowany ma obowiązek pisać zapowiedziane prace (kartkówki, sprawdziany, testy).
Nauczyciel przy wystawianiu ocen semestralnych i klasyfikacyjnych ocenia całokształt pracy i osiągnięć ucznia wyrażony ocenami cząstkowymi oraz prezentowanymi przez ucznia postawami i podejściem do przedmiotu:
- Największą wagę mają oceny z prac klasowych, testów, sprawdzianów
- Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę o jeden wyższą niż proponowana, aby uzyskać ocenę wyższą uczeń pisze test z całego semestru, a wynik z tego testu musi być równy lub wyższy ocenie którą chce uzyskać.

 

Szczegółowe kryteria oceniania:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

- opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz wiadomości i umiejętności ponadprogramowe,
- wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem,

- stosuje prawidłową i bogatą nomenklaturę,

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym oraz w proponowanych zajęciach pozalekcyjnych

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

- bierze udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią z zakresu przedmiotu,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

- jest aktywny na lekcji,Ocenę dostateczną
otrzymuje uczeń, który:

 

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, itp.,

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste czynności,

- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając odpowiedniej terminologii ,

- jest mało aktywny na lekcji,

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,

- nie potrafi posługiwać się przyrządami w zakresie przedmiotu,

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

- wykazuje się bierną postawą na lekcji.

 . Aneks do kryteriów oceniania – muzyka, plastyka, technika.

Zasady Oceniania – nauczanie zdalne.

 1. Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 2. Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności, którymi wykazują się uczniowie w ramach zdalnego nauczania.
 5. Uczniowie i rodzice o ocenach będą informowani poprzez e-dziennik.
 6. Zadania będą określane i oceniane w kategoriach : obowiązkowe i dla chętnych.
 7. Oceny zachowują swoja pierwotną wagę.
 8. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres.
 9. Po powrocie do szkoły uczeń może poprawić każdą  ocenę,  lub do wskazanego przez nauczyciela terminu w razie znacznego przedłużenia kwarantanny.
 10. Uczeń chętny do dodatkowej pracy na wyższą ocenę cząstkową umawia się z nauczycielem, który podaje temat i wyznacza termin oddania/ wysłania pracy.
 11. Opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła.

Muzyka

1.      Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron internetowych, podanych stron w podręczniku, sporządzają krótkie notatki  z lekcji w zeszycie przedmiotowym , które zostaną ocenione po powrocie do szkoły, lub po przesłaniu do nauczyciela-na jego polecenie.

2.      Wykonanie piosenek przesłanych przy pomocy linków do melodii i tekstów uczniowie będą mogli zaliczyć po powrocie do szkoły.

Plastyka

1.      Uczeń ma do wykonania pracę  plastyczną, której tematyka i sposób wykonania zostanie podana w formie zapisu na e-dzienniku. Termin wykonania – 2 tygodnie. Pracę należy podpisać na pierwszej stronie, wyraźnie, drukowanymi literami: imię, nazwisko, klasa, zrobić zdjęcie i wysłać na e-maila nauczyciela, jeśli nauczyciel tak zleci.

 1. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami  na podstawie linków do stron internetowych, podanych stron w podręczniku, sporządzają krótkie notatki  z lekcji w zeszycie przedmiotowym , które zostaną ocenione po powrocie do szkoły.

 

Technika

 1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione po powrocie do szkoły.

Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie podręczników,  linków do stron internetowych lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatka musi zawierać minimum odpowiedzi na pytania dotyczące lekcji. Oceny za przygotowanie notatki otrzymają po powrocie do szkoły lub po przesłaniu do nauczyciela-na jego polecenie.

2.                  Jeśli w zadaniu na e-dzienniku zamieszczone będą linki do filmów edukacyjnych, a nie jest zaznaczone, że film jest dla chętnych uczeń powinien  go obejrzeć.

Obowiązki ucznia

- uczeń jest zobowiązany do udziału w każdej lekcji, online  jak również  z użyciem innych metod edukacji zdalnej
- podczas lekcji online uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji

- nieobecność ucznia należy  usprawiedliwić

- uczeń jest zobowiązany do oddawania wszelkich prac i zadań w terminie  podanym przez nauczyciela, oddanie pacy po terminie będzie skutkowało niższa oceną
-sprawdziany, testy, prace klasowe podczas zdalnej nauki  maja wagę 1