PSO - RELIGIA

Przedmiotowy systemu oceniania z religii opracowano na podstawie:

1. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu  Szkół w Pobiednie

2.Zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach.

3. Programu nauczania religii rzymsko-katolickiej

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciel

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej katechezy Kościoła

katolickiego w Polsce oraz realizowanego programu nauczania uwzględniającego tę podstawę.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3.Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów z religii ma na celu:

- systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach

w tym zakresie;

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;

- dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce

oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielowi religii doskonalenia organizacji i metod pracy

dydaktyczno-wychowawczej.

4. Nauczyciel religii na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o:

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i

rocznych z religii;

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

- warunkach i trybie uzyskania z religii oceny rocznej wyższej niż przewidywana;

- warunkach i trybie poprawy ocen cząstkowych z religii.

5. Oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców ( opiekunów prawnych).

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

6. Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani

na ukończenie szkoły.

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do uzyskania oceny

śródrocznej i rocznej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę

czasu przeznaczonego na religię w szkolnym planie nauczania.

8. Fakt nieklasyfikowania ucznia z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego na warunkach określonych w

Statucie Szkoły.

10.Na wypadek nauczania zdalnego  zadania w rozsądnej ilości będą oceniane i określane w kategoriach :obowiązkowe i dla chętnych,

11. Oceny zachowują swoją pierwotną wagę,

12. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.

13. Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne nauczanie” po powrocie do szkoły ( albo do wskazanego przez nauczyciela terminu, gdy kwarantanna się znacznie przedłużyła).

14.Uczeń chętny do wykonania dodatkowej pracy umawia się z nauczycielem.

15. Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/ wysłania tej pracy.

Szczegółowe zasady oceniania z religii.

1. Ocenie z religii podlegają:

- pisemne prace kontrolne – 1raz w ciągu jednego okresu, obejmujące więcej niż trzy

jednostki lekcyjne, zapowiedziane, z co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem;

- kartkówki – zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne; nie muszą być zapowiedziane przez nauczyciela;

- odpowiedzi ustne – minimum raz w ciągu jednego okresu, obejmujące zakres trzech ostatnich lekcji;

- zadania domowe;

- postawa – rozumiana, jako ocena z aktywności ucznia, pilności oraz sumienności podczas lekcji religii;

- udział w konkursach z zakresu religii – w postaci oceny cząstkowej, adekwatnej do osiągnięć.

2. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej na warunkach ustalonych z nauczycielem religii.

3. Uczeń ma prawo w ciągu okresu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, brak zeszytu oraz zadania domowego trzy razy. O nieprzygotowaniu do zajęć (braku zeszytu, podręcznika, pracy domowej) uczeń informuje nauczyciela na początku katechezy

4.Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole. Brak pracy domowej uczeń powinien uzupełnić w okresie najbliższych zajęć.

6. Nauczyciel ocenia sprawdziany w ciągu dwóch tygodni.

7. Uczeń może poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z nauczycielem.

8. W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia.

9. Zeszyt ucznia sprawdzany jest raz w ciągu roku (systematyczność i estetyka).

10. Aktywność ucznia na lekcji jest nagradzana, jako „ +”; za zgromadzonych trzy „+” nauczyciel wpisuje ocenę cząstkową „5”.

11. Uczeń ma prawo do oceny za prace dodatkowe. Uczestnictwo ucznia w konkursach, olimpiadach, akademiach o tematyce religijnej czy aktywne uczestnictwo w życiu parafii i zajęciach pozalekcyjnych – podnosi ocenę ucznia.

Kryteria uzyskania poszczególnych ocen z religii – wymagania.

(Ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

Celująca:

• uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą

poza program katechezy;

• wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej;

• aktywnie uczestniczy w życiu religijnym parafii (ministranci, schola, kółka różańcowe itp.);

• twórczo rozwija własne uzdolnienia;

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary;

• wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat;

• bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu nabożeństw, misteriów i akademii o tematyce religijnej

• wyróżnia się w kształtowaniu postawy: otwartości, służby drugiemu, wrażliwości sumienia,

uprzejmości, życzliwości, wzrostem duchowości i świadectwem życia;

• osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Bardzo dobra:

• uczeń jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania

• posiada biegłą znajomość katechizmu, bierze czynny udział w katechezie;

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy w danej klasie;

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

• chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie;

• zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;

• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

• przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

Dobra:

• uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość katechizmu, przejawia aktywność na zajęciach;

•opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej;

• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym;

• zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie wyjaśnić;

•dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, potrafi samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem katechezy;

• zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;

• uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć;

• nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany;

• uczestniczy w rekolekcjach i życiu parafii (czasami).

Dostateczna:

• uczeń prowadzi notatki, wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci wnioski z lekcji;

• opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy;

•dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki;

• nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem;

• nieregularnie uczęszcza na katechezę;

• wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia (np. niestaranne prowadzenie zeszytu, brak katechez);

Dopuszczająca:

• uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu katechezy;

• zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia ogólnej wiedzy religijnej;

• zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;

•dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są braki;

• proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety;

• niechętnie bierze udział w katechezie;

• często opuszcza katechezę;

• ma lekceważący stosunek do przedmiotu i katechety.

Niedostateczna:

• uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;

• odmawia wszelkiej współpracy;

• ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wiary i katechety;

• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;

• nie odzwierciedla znajomości życia chrześcijańskiego (lekceważący stosunek do Kościoła i religii);

• postawa budzi zastrzeżenia (jest anty świadectwem).