PSO - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA kl.1 - 3

CELE OCENIANIA

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

''Dobre ocenianie'' to takie, które:

·         daje dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu,

·         uwzględnia możliwości dziecka: nie wszyscy przecież w tym samym czasie są w stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie  będą biegli w danym zakresie,

·         bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania,

·         nie etykietuje dzieci,

·         zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca,

·         nie pełni funkcji kary czy nagrody

·         nie zawiera krytyki osoby,

·         uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku.

Ocena opisowa

Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia.

Ma ono dostarczyć informacji: uczniowi - rodzicom - nauczycielowi.

Uczniowi

·         dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności, wskazówek jak pokonać:

·         napotkane trudności;

·         motywuje do dalszego wysiłku;

·         jest zachętą do samooceny;

·         umacnia wiarę we własne możliwości

Rodzicom

·         dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, prawidłowego rozwoju.

Nauczycielowi

·         dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym czy stosowany przez nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny.

Ocenianie powinno spełniać następujące funkcje:

·         diagnostyczną - dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela,

·         informacyjną - przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy,

·         korekcyjną - odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić,

·         rozwojową - odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian.

Oceny śródroczne i roczne

Ocena śródroczna - jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w nauce jak i rozwoju społeczno-emocjonalnego. Ocena ta jest skierowana do dziecka i jego rodziców w formie pisemnej.

Ocena roczna - opisowa - podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie śródrocznej. Ma ona charakter diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu się z jej treścią mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju.

Ocena z zachowania - jest również oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej.

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW

1.                  Wypowiedzi ustne

2.                  Poziom techniki czytania

3.                  Różne formy wypowiedzi pisemnych

4.                  Kartkówki

5.                  Karty pracy

6.                  Sprawdziany

7.                  Sprawdziany kompetencji

8.                  Testy

9.                  Dyktanda

10.              Zeszyty ćwiczeń

11.              Zeszyty przedmiotowe

12.              Prace domowe

13.              Wytwory pracy dziecka

14.              Śpiewanie piosenek

15.              Aktywność na lekcji

16.              Sprawność motoryczna

17.              Praca w grupie

18.              Obserwacja zachowania

19.              Umiejętności informatyczne sprawdzane na bieżąco na podstawie wykonywanych przez ucznia zadań

Sprawdziany z poszczególnych edukacji przewidziane są po opracowaniu określonego działu.

Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je chętne dzieci.

W trakcje oceniania bieżącego nauczyciel gromadzi wyniki szkolnych osiągnięć ucznia w dzienniku zajęć, zbiera  testy, sprawdziany ucznia i przechowuje je do końca bieżącego roku szkolnego.

SKALA OCEN

Oceny w skali od 1-6

Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań.

·         Ocena - celujący - nie określa się wymagań, ale przyjmuje się zasadę spełniania wymagań na ocenę - bardzo dobry oraz prezentowania przez ucznia innych ważnych wiadomości ze względu na daną dziedzinę osiągnięć edukacyjnych.

·         Ocenę - bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych.

·         Ocenę - dobry - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości obszarów edukacyjnych.

·         Ocenę - dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności.

·         Ocenę - dopuszczający - otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności.

·         Ocenę - niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych.

Przy ustaleniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, edukacji plastycznej, technicznej i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.

DODATKOWY SPOSÓB OCENIANIA

Dodatkowym sposobem oceniania jest przyznawanie uczniom naklejek motywacyjnych, komentarz słowny lub pisemny np. Brawo, tekst zapisałaś bezbłędnie, Nieźle poradziłeś sobie z tymi obliczeniami itp. skierowanymi do ucznia. Dopuszczalne jest stosowanie przy ocenach cząstkowych znaków +,-.

PRACE DODATKOWE

Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną.

Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu półrocza oraz po nieobecności z powodu choroby - niedyspozycji (odrębnie). Fakt nieprzygotowana uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie on uwzględniony.

W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi, który udzieli mu pomocy.

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH (testy, sprawdziany)

% OGÓŁU PUNKTÓW ZE SPRAWDZIANU

OCENA

100%- 90%

BARDZO DOBRY (5)

89% - 70%

DOBRY (4)

69% - 50%

DOSTATECZNY (3)

49% - 30%

DOPUSZCZAJĄCY (2)

29%- 0%

NIEDOSTATECZNY (1)

 

PISANIE Z PAMIĘCI I ZE SŁUCHU

Ocena

Pisanie z pamięci i ze słuchu

6

Bezbłędnie

5

1 - 2 błędy ortograficzne

4

3 - 4 błędy ortograficzne

3

5 - 6 błędów ortograficznych

2

7 -8 błędów ortograficznych

1

9 i więcej błędów ortograficznych

 

POZIOM WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

EDUKACJA POLONISTYCZNA

CZYTANIE

6

Czyta wyraziście, płynnie, ze zrozumieniem różne teksty

5

Płynnie czyta różne teksty i rozumie je

4

Poprawnie czyta teksty i rozumie je

3

Czyta krótkie teksty drukowane i pisane z potknięciami, częściowo rozumie tekst

2

Czyta w bardzo wolnym tempie z licznymi potknięciami, słabo rozumie czytany tekst

1

Nie czyta poprawnie tekstu, nie rozumie treści

 

MÓWIENIE

6

Swobodnie, w rozwiniętej, uporządkowanej, wielozdaniowej wypowiedzi umie wyrazić swoje myśli

5

Samorzutnie wypowiada się pełnymi rozwiniętymi zdaniami na temat

4

Poprawnie wypowiada się na określony temat

3

Wypowiada się prostymi, pojedynczymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne

2

Wypowiada się niechętnie, pojedynczymi wyrazami, z pomocą nauczyciela

1

Nie potrafi wypowiedzieć się na temat

 

PISANIE

6

Pisze estetycznie, w szybkim tempie, bez błędu, samodzielnie układa i zapisuje wypowiedź wielozdaniową

5

Pisze czytelnie i starannie bez błędu, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać kilkuzdaniową wypowiedź

4

Pisze czytelnie z nielicznymi błędami, samodzielnie układa krótkie wypowiedzi na zadany temat

3

Pisze czytelnie, mało starannie, popełnia błędy, pod kierunkiem nauczyciela redaguje krótkie zdania

2

Pismo mało czytelne, liczne błędy, pisze tylko z pomocą nauczyciela

1

Mimo pomocy nauczyciela nie redaguje zdań, nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie pisania

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

6

Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy matematyczne

5

Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązaniu problemów teoretycznych lub praktycznych

4

Potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych

3

Potrafi wykonywać proste zadania i polecenia, popełnia błędy

2

Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania , popełnia liczne błędy

1

Nie wykonuje poleceń nawet o niewielkim stopniu trudności

 

EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA

6

Posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, dokonuje samorzutnych obserwacji i wyciąga prawidłowe wnioski

5

Posiada duży zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym

4

Dobrze opanował wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym

3

Wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji środowiskowej opanował z lukami

2

Posiada poważne braki wiadomości o najbliższym otoczeniu, obserwacji dokonuje tylko pod kierunkiem nauczyciela

1

Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

6

Z dużym zaangażowaniem, na wysokim poziomie artystycznym, twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości, poszukuje własnych oryginalnych rozwiązań

5

Starannie i dokładnie wykonuje zadania określone przez nauczyciela, potrafi samodzielnie wykorzystać zdobyte wiadomości

4

Poprawnie wykonuje zadania zaproponowane przez nauczyciela

3

Mało wysiłku wkłada w wykonanie zadań, nie w pełni opanował wiadomości

2

Niedbale wykonuje zadania, ma poważne braki w podstawowych wiadomościach

1

Nie wykonuje zadań, nie opanował wiadomości

 

EDUKACJA ZDROWOTNA ,WYCHOWANIE FIZYCZNE

6

Jest bardzo sprawny fizycznie, reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych, zawsze zdyscyplinowany i zaangażowany

5

Sprawnie i chętnie wykonuje zadania, przestrzega zasad bezpieczeństwa

4

Poprawnie wykonuje zadania, jest zdyscyplinowany

3

Mało wysiłku wkłada w wykonywanie zadań

2

Niedbale i niechętnie wykonuje zadania, mało zdyscyplinowany

1

Nie wykonuje ćwiczeń, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny

 

PROCEDURA POPRAWIANIA OCEN

Poprawianie ocen ze sprawdzianów jest dobrowolne, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych (w ciągu dwóch tygodni)

Uczniowie mogą poprawiać oceny w formie ustnej lub pisemnej tylko na zajęciach lekcyjnych.

Ocenę z poprawy wpisuje się obok oceny poprawionej, w tej samej kratce.

SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O WYNIKACH PRACY I POSTĘPACH DZIECI

Informacje o postępach dzieci, rodzice otrzymują poprzez :

·         kontakty bezpośrednie - zebrania rodziców, rozmowy indywidualne

·         kontakty pośrednie - rozmowy telefoniczne, przez e - dziennik

PROMOWANIE

Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o wydłużeniu etapu edukacyjnego przez ucznia na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony, na czas określony, z zajęć wychowania fizycznego

Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza.

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III

 

DOPUSZCZAJĄCY

DOSTATECZNY

DOBRY

BARDZO DOBRZY

 CELUJĄCY

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

Umiejętność czytania

Słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych tekstów; słabo rozumie ich treść, często wymaga dodatkowych objaśnień i powtórzeń ze strony nauczyciela.

Tempo czytania wolne.

Poprawnie czyta opracowane wcześniej teksty; w tekstach nowych popełnia błędy;  częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst.

Czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty; zazwyczaj dobrze rozumie ich sens. Charakteryzuje postacie oraz wyszukuje w tekście opisy.

 

Płynnie i ze zrozumieniem czyta teksty. Szybko wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat. Korzysta za słowników, encyklopedii przeznaczonych dla dzieci.

Czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem teksty o różnym stopniu trudności bez wcześniejszego przygotowania; doskonale rozumie ich treść. Chętne i samodzielne czyta książki i czasopisma.

Potrafi sprecyzować swoje upodobania czytelnicze.

 

 

Umiejętność mówienia / słuchania

Uczeń wypowiada się niechętnie, używając krótkich zdań lub pojedynczych wyrazów, wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela. Dość często popełnia błędy stylistyczne i gramatyczne. Wypowiedzi są nieuporządkowane i mało logiczne.
Nie słucha uważnie i nie zawsze rozumie wysłuchany tekst. Wymaga stałej pomocy nauczyciela.

Posługuje się ubogim słownictwem. Jego wypowiedzi są krótkie, jednozdaniowe, w mało uporządkowanej formie. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczne. Niedokładnie wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu, Często oczekuje pomocy nauczyciela

Wypowiada się chętnie, jednak nie zawsze poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym Jego wypowiedzi są krótkie, nie zawsze wyczerpujące. Wypowiedź nie zawsze jest uporządkowana. Czasem potrzebna pomoc nauczyciela.

 

Samorzutnie wypowiada się rozwiniętymi zdaniami na tematy związane  z przeżyciami i omawianą tematyką. Wyczerpująco wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu.

Samodzielnie opowiada treść czytanego tekstu po jednorazowym przeczytaniu.

Posługuje się bogatym zasobem  słownictwa. Wypowiada się w uporządkowanej i wielozdaniowej formie, wypowiedzi cechuje poprawność językowa. Posiada ponadprogramowe . wiadomości. Umiejętnie bierze udział w dyskusji, dobiera właściwe argumenty do obrony własnego zdania. Układa swobodne, spójne wypowiedzi i opowiadania twórcze na podstawie wysłuchanych treści.

 

Umiejętność pisania

Pismo ucznia jest mało estetyczne. Ma trudności z rozmieszczeniem tekstu na stronie.  Popełnia dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. Uczeń nie potrafi samodzielnie napisać opowiadania, opisu, listu i krótkiej notatki.

 

Pismo ucznia zwykle niestaranne, niekształtne. Zdarzają się błędy przy przepisywaniu z tablicy, pisaniu z pamięci i ze słuchu. Z pomocą nauczyciela potrafi  napisać opowiadanie, opis, list.

 

Pismo ucznia nie zawsze staranne. Popełnia nieliczne błędy przy przepisywaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci. Podczas pisania samodzielnej wypowiedzi typu list, opowiadanie, opis, życzenia konieczna pomoc nauczyciela, jego wskazówki i wyjaśnienia.

 

Pismo  ucznia staranne, brak błędów ortograficznych podczas przepisywania oraz pisania z pamięci i ze słuchu. Czasami oczekuje pomocy nauczyciela w trakcie pisania samodzielnych wypowiedzi typu list, opis, życzenia, opowiadanie.

 

Pismo ucznia płynne, kształtne, staranne, prawidłowo rozmieszczone na stronicy. Pisze bezbłędnie ze słuchu i z pamięci. Samodzielnie, sprawnie,bezbłędnie i interesująco redaguje wypowiedzi pisemne (opowiadanie, opis, życzenia, list)

 

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

 

Umiejętność liczenia

 

Rozwiązywanie zadań

Umiejętności praktyczne

Uczeń liczy na konkretach. Wymaga stałej pomocy nauczyciela przy wykonywaniu rachunku pamięciowego w zakresie czterech podstawowych działań oraz przy rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych. 

Ma duże trudności z zastosowaniem wiadomości i umiejętności geometrycznych i praktycznych- miary, długości, masy, czasu i pieniędzy.

Poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasami wymaga pomocy nauczyciela
Popełnia liczne błędy w obliczeniach pamięciowych w zakresie czterech podstawowych działań.    
Popełnia błędy w zadaniach geometrycznych i dotyczących miar. Wymaga częstej pomocy przy rozwiązywaniu zadań tekstowych złożonych. Pracuje wolno, niesamodzielnie, ale stara się.

Uczeń w obliczeniach pamięciowych w zakresie czterech podstawowych działań popełnia błędy, które sam umie poprawić. Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe. Zdobyte wiadomości z geometrii, oraz dotyczące umiejętności praktycznych-miary, masy, czasu i pieniędzy, nie zawsze potrafi zastosować w praktyce.

 

Rozwiązuje i układa trudniejsze zadania tekstowe, wymagające zastosowania więcej niż jednego działania. Zna i właściwie posługuje się jednostkami miary, wagi, czasu i pieniędzy. Właściwie wykorzystuje umiejętności geometryczne. Sprawnie dokonuje obliczeń w zakresie czterech podstawowych działań

Uczeń biegle dokonuje obliczeń pamięciowych w zakresie czterech podstawowych działań. Bezbłędnie posługuje się jednostkami masy, miary, czasu, pieniędzy . Wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Wyróżnia się w klasie szybkim tempem pracy, samodzielnym rozwiązywaniem skomplikowanych zadań złożonych wykraczających ponad program.

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawiązuje kontakty z

rówieśnikami i dorosłymi,

ale nie zawsze

uczestniczy we wspólnej

zabawie. Z pomocą

nauczyciela wskazuje

symbole narodowe. Ma

trudności z

przestrzeganiem zasad

bezpieczeństwa w szkole

i poza nią.

 

 

Nawiązuje poprawne

kontakty z rówieśnikami i

dorosłymi. Potrafi

prowadzić dialog. Zna

symbole narodowe.

Przestrzega przepisów

bezpieczeństwa w szkole ipoza nią.

 

 

 

 

Prowadzi dialog z

rówieśnikami i dorosłymi,

traktuje swoje zdanie jako

jedna z propozycji.

Dostrzega wkład pracy

innych. Dba o

bezpieczeństwo swoje i

innych w szkole i poza nią.

 

 

 

 

 

Rozumie, że

funkcjonowanie w każdej

grupie społecznej opiera

się na współpracy.

Rozumie swoją

przynależność narodową.

Przestrzega zasad

bezpieczeństwa, norm

przyjętych w grupie.

 

 

 

 

Pełni różne role atrakcyjne i

mniej atrakcyjne w grupie,

przestrzega obowiązujących

norm i zasad. Jest

świadomy konsekwencji

podejmowania przez siebie

działań. Potrafi wymienić

państwa sąsiadujące z

Polską, zna ich

charakterystyczne symbole,

rozpoznaje flagę i hymn UE

 

 

 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Tylko z pomocą

nauczyciela

odpowiada na pytania

dotyczące zmian w

przyrodzie w

poszczególnych porach

roku.

Posiada duże braki w

wiadomościach

dotyczących najbliższego

otoczenia i środowiska

lokalnego.

Nie potrafi samodzielnie

wyciągnąć wniosków z

prowadzonych

obserwacji

przyrodniczych

Kierowany pytaniami

nauczyciela potrafi

odpowiedzieć na pytania

dotyczące zmian w

przyrodzie w

poszczególnych porach

roku. Posiada ubogą

wiedzę o otaczającym

środowisku; wymaga

wskazówek nauczyciela,

by prawidłowo wyciągnąć

wnioski z prowadzonych

obserwacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrzega zmiany w

przyrodzie i pogodzie

zachodzące w

poszczególnych porach

roku. Zna zasady zdrowego

odżywiania. Klasyfikuje

warzywa ze względu na ich

części jadalne. dokonuje

klasyfikacji na drzewa i

krzewy owocowe. Dobrze

opanował podstawowe

wiadomości o najbliższym

otoczeniu i środowisku

lokalnym.

Potrafi określić zmiany

zachodzące w pogodzie

i w przyrodzie w

poszczególnych porach

roku,

interesuje się przyrodą,

chętnie wypowiada się na

jej temat, posiada duży

zasób wiadomości o

najbliższym otoczeniu i

środowisku lokalnym.

Orientuje się w terenie,

potrafi wyznaczać kierunki,

wie, jakie zmiany zachodzą

w przyrodzie w różnych

porach roku, potrafi

wyjaśnić znaczenie hodowli

zwierząt, potrafi rozróżnić i

nazwać produkty

pochodzenia zwierzęcego,

doskonali własną postawę

ekologiczną,

posiada bogatą wiedzę o

otaczającym środowisku.

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Jest często

nieprzygotowany do

zajęć plastycznych ,

Prace zawsze wykonuje

z pomocą nauczyciela.

Nie dba o ład i porządek

w miejscu pracy.

 

Jest przygotowany do

zajęć plastycznych

Przestrzega zasad

bezpieczeństwa. Nazywa

barwy podstawowe i

używa ich. Wykonuje

prace na dany temat, ale

ubogie w szczegóły. Nie

zawsze dba o ład i

porządek w miejscu pracy

Nazywa dziedziny sztuk plastycznych na podstawie danego wytworu; wypowiada się w technikach plastycznych płaskich i przestrzennych, korzystając z bazy kolorów; ilustruje różne sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane przez przeżycia, pory roku, utwory literackie.

Rozpoznaje architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę i wypowiada się na ich temat; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w technikach płaskich i przestrzennych; przedstawia sceny i sytuacje, oddając nastrój; w miarę możliwości korzysta z narzędzi medialnych w swojej działalności twórczej.

Potrafi odróżnić techniki malarskie od graficznych; prace charakteryzuje nowatorskie rozwiązanie zagadnień; dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy; wykazuje uzdolnienia plastyczne, które pogłębia na zajęciach pozalekcyjnych i odnosi sukcesy w konkursach plastycznych; bezpiecznie korzysta z narzędzi multimedialnych w swojej działalności twórczej.

 

 

 

EDUKACJA TECHNICZNA

Wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń; przy posługiwaniu się szablonem korzysta z pomocy nauczyciela.

Próbuje korzystać z prostej informacji technicznej; potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i przyborami; wytwory działalności praktycznej odbiegają od projektu lub szablonu; myli numery telefonów alarmowych.

Posługuje się urządzeniami domowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne; nie zawsze dba o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku; zna numery telefonów alarmowych.

Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych; potrafi korzystać z podanej informacji technicznej; chętnie podejmuje działalność konstrukcyjną, stosując różnorodne materiały; bezpiecznie zachowuje się przy wykonywaniu prac konstrukcyjnych, w ruchu drogowym, w sytuacji wypadku; wie, jak należy skorzystać z telefonów alarmowych.

W podejmowanych działaniach konstrukcyjnych prezentuje oryginalność i pomysłowość; z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące nauki i techniki; zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami; zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim otoczeniu; zna numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać.

 

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Nie zna dobrze słów i melodii uczonych

piosenek. Śpiewa

niechętnie. Wykazuje

małą aktywność w czasie zajęć muzycznych.

Śpiewa poznane piosenki

w zespole. Akompaniuje

przy użyciu instrumentów

perkusyjnych.

Śpiewa poznane piosenki.

Gra na instrumencie proste

melodie oparte na

poznanych dźwiękach.

Śpiewa melodię gamy C-dur

 

 

 

 

Śpiewa piosenki

 z dziecięcego repertuaru; odtwarza rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; świadomie i aktywnie słucha muzyki; kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w czasie śpiewania hymnu; wie, że muzykę można zapisać i odczytać.

Wykazuje ponadprzeciętne umiejętności muzyczne – rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych elementów; wyraża swe doznania związane z poznawanymi utworami muzycznymi i ilustruje je za pomocą obrazów, ruchów i słów; rozpoznaje i odczytuje znaki muzyczne; gra na instrumentach muzycznych; uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach aktywności muzycznej.

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rozwój fizyczny dziecka

nie przebiega prawidłowo

i wymaga intensywnego wspomagania w postaci

dodatkowych ćwiczeń.

Nie chce uczestniczyć w

zabawach, grach

ruchowych i gimnastyce.

Wymaga zachęty i pomocy nauczyciela w celu opanowania podstawowych umiejętności z wychowania fizycznego; nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących podczas zajęć; nie zawsze zgodnie współpracuje z ćwiczącymi; orientuje się, jak zachować się w sytuacji choroby.

W miarę swoich możliwości stara się opanować umiejętności (chwytanie piłki, rzuty piłką, toczenie, kozłowanie, pokonywanie przeszkód, ćwiczenia równoważne); dba o prawidłową postawę przy siedzeniu; zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby.

Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami; przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; zgodnie współpracuje z partnerem i zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych; wykazuje wysoką sprawność w opanowaniu wybranych umiejętności i osiąga sukcesy sportowe; ma wiedzę na temat ochrony zdrowia, rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Nie potrafi pracować z poznanymi programami; nawet pod kontrola nauczyciela popełnia liczne błędy ; nie jest zainteresowany przyswajaniem wiadomości i umiejętności informatycznych; sprawia problemy wychowawcze w związku z przestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej.

 

Pracuje z wybranymi programami tylko pod kontrolą nauczyciela ; często popełnia błędy w wykonywanych ćwiczeniach , nie zawsze rozumie zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu.

Zna podstawowe funkcje i opcje poznanych programów (MS Paint , Word), ale czasami oczekuje dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, wymienia niektóre zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu

Potrafi wykorzystać możliwości poznanych programów (MS Paint, Word), samodzielnie wykonuje ćwiczenia i projekty; zna i rozumie, jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu.

Potrafi w swojej pracy wykorzystać wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; wskazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem informatyki; biegle pracuje z wybranymi programami graficznymi i tekstowymi; zna zagrożenia dla zdrowia i własnego rozwoju wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera; rozumie konieczność odpowiedniego zachowania w społeczności internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego.

 

 

NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym stopniu utrudniają zdobywanie wiedzy,  nie przygotowuje się do lekcji.

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

 

 

DOPUSZCZAJĄCY

 

DOSTATECZNY

 

DOBRY

 

BARDZO DOBRY

 

CELUJACY

 

 

EDUKACJA

POLONISTYCZNA

 

 

umiejętność czytania

Uczeń/uczennica

słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych tekstów; słabo rozumie ich treść, wymaga dodatkowych objaśnień ze strony nauczyciela

Uczeń/uczennica

poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne

Uczeń/uczennica

czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty, dobrze rozumie ich sens, wyszukuje w tekście opisy, charakteryzuje postacie.

Uczeń/uczennica

czyta poprawnie i płynnie tekst opracowany, stosując znaki przystankowe,

we właściwym tempie. Rozumie czytany tekst. Wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat

Uczeń/uczennica 

czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem teksty o różnym stopniu trudności bez wcześniejszego przygotowania; doskonale rozumie ich treść.
Precyzuje swoje upodobania i potrzeby czytelnicze

umiejętność mówienia / słuchania

Wypowiada się niechętnie, krótkimi prostymi zdaniami lub wyrazami; wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela. Wypowiedzi ustne są nieuporządkowane i mało logiczne; często pojawiają się błędy językowe

Wypowiada się krótkimi zdaniami w mało uporządkowanej formie; popełnia błędy językowe.
Na pytania nauczyciela odpowiada pojedynczymi wyrazami, nie zawsze na temat, jego wypowiedzi są ubogie   i krótkie.

Wypowiada się na określone tematy używając prostych i złożonych zdań; wypowiedź nie zawsze jest uporządkowana, uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i czytanych tekstów.

Samorzutnie wypowiada się rozwiniętymi zdaniami na tematy związane  z przeżyciami i omawianą tematyką. W wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne. Posiada duży zasób słownictwa. Z uwagą słucha wypowiedzi innych oraz czytanych tekstów.

Posiada bogaty zasób słownictwa, wypowiada się chętnie w uporządkowanej, wielozdaniowej formie na każdy temat, wypowiedzi cechuje poprawność językowa. Z dużym zainteresowaniem słucha wypowiedzi nauczyciela                         i kolegów.

umiejętność pisania

Kształt pisma ucznia jest nieprawidłowy, gubi i przestawia litery, ma trudności w pisaniu, nie zawsze mieści się w liniach. Niewłaściwie rozmieszcza tekst na stronie. Popełnia wiele błędów przy przepisywaniu tekstu. Tylko z pomocą nauczyciela układa i zapisuje proste zdania.

Pisze wolno, niepewnie, popełnia błędy, pismo mało staranne, ma trudności w pisaniu z pamięci i ze słuchu oraz z właściwym rozmieszczeniem tekstu na stronie. Tekst przepisuje niestarannie i nieuważnie. Przy pomocy nauczyciela układa proste zdania                       i zapisuje je w formie krótkich wypowiedzi na dany temat.

 

Przy pisaniu popełnia błędy, które nie umie poprawić, pismo nie zawsze jednakowo staranne, potrzebuje pomocy i wskazówek nauczyciela. Dobrze przepisuje teksy drukowane i pisane. Poprawnie                       i w miarę samodzielnie układa i zapisuje proste               wypowiedzi na dany temat. 

 

 

Wypowiedzi pisemne uporządkowane i poprawne, przestrzega poprawności ortograficznej. Dostrzega i poprawia swoje błędy.

Sprawnie bezbłędnie, estetycznie i płynnie przepisuje tekst.

Samodzielnie układa                    i zapisuje wypowiedzi  na tematy związane                       z przeżyciami i czytanymi tekstami

Przestrzega zasad ortograficznych, potrafi samodzielnie ułożyć

i napisać kilka zdań na zadany temat, samodzielnie zredagować  i napisać bogate                  w treść życzenia, list, ogłoszenie i sprawozdanie. Bezbłędnie pisze ze słuchu, pismo bardzo staranne, doskonały kształt liter.

 

EDUKACJA

MATEMATYCZNA

Tylko z pomocą nauczyciela wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 oraz mnożenie i dzielenie w zakresie 30, jest zagubiony, wymaga ciągłej mobilizacji. Pracuje wolno. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe. Ma duże trudności z zastosowaniem wiadomości praktycznych (zegar, miara, waga), myli odcinki prostopadłe i równoległe.

Dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 50, mnoży i dzieli w zakresie 30 Poprawnie rozwiązuje proste zadania z zastosowa­niem poznanych działań w danym zakresie.

Pracuje wolno, jest niepewny, niesamodzielny, wymaga częstej pomocy nauczyciela, ale stara się. Z pomocą nauczyciela posługuje się jednostkami miary, wagi i czasu. Wskazuje odcinki prostopadłe i równoległe.

Poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 50 oraz w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego , sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30, rozwiązuje zadania tekstowe, stosuje wiadomości praktyczne dotyczące miary, wagi i czasu., popełnia błędy, które umie poprawić, potrzebuje pomocy, wskazówek i wyjaśnień nauczyciela. Stosuje wiadomości praktyczne dotyczące wagi, długości i czasu. Kreśli linie proste i łamane.

 

Sprawnie i samodzielnie dodaje i odejmuje w zakresie 50 oraz w zakresie 100  bez przekroczenia progu dziesiątkowego, mnoży i dzieli w zakresie 30 bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe, prawidłowo oblicza wartości wyrażeń, zachowując kolejność wykonywania działań.

Sprawnie stosuje wiadomości praktyczne dotyczące wagi, czasu i długości.

Biegle i doskonale wykonuje działania w zakresie 100, biegle stosuje prawa matematyczne, rozwiązuje złożone zadania tekstowe, bezbłędnie oblicza wartości wyrażeń. Doskonale posługuje się jednostkami miary, wagi i czasu. Posiada wiadomości i umiejętności wykraczające podstawę programową.

 

EDUKACJA

SPOŁECZNA

Nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, ale nie zawsze uczestniczy we wspólnej zabawie. Z pomocą nauczyciela wskazuje symbole narodowe. Ma trudności z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Nawiązuje poprawne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Potrafi prowadzić dialog. Zna symbole narodowe. Przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Prowadzi dialog z rówieśnikami i dorosłymi, traktuje swoje zdanie jako jedna z propozycji. Dostrzega wkład pracy innych. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych w szkole i poza nią.

Rozumie, że funkcjonowanie w każdej grupie społecznej opiera się na współpracy. Rozumie swoją przynależność narodową.  Przestrzega zasad bezpieczeństwa, norm przyjętych w grupie.

Pełni różne role atrakcyjne i mniej atrakcyjne w grupie, przestrzega obowiązujących  norm i zasad. Jest świadomy konsekwencji podejmowania przez siebie działań. Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską, zna ich charakterystyczne symbole, rozpoznaje flagę i hymn UE

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Tylko z pomocą nauczyciela

odpowiada na pytania dotyczące zmian w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

Posiada duże braki w wiadomościach dotyczących najbliższego otoczenia   i środowiska lokalnego.
Nie potrafi samodzielnie wyciągnąć wniosków z prowadzonych obserwacji przyrodniczych

Kierowany pytaniami nauczyciela potrafi

odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Posiada ubogą wiedzę o otaczającym środowisku; wymaga wskazówek nauczyciela, by prawidłowo wyciągnąć wnioski z prowadzonych obserwacji

Dostrzega zmiany w przyrodzie i pogodzie zachodzące w poszczególnych porach roku. Zna zasady zdrowego odżywiania. Klasyfikuje warzywa ze względu na ich części jadalne. dokonuje klasyfikacji na drzewa i krzewy owocowe. Dobrze opanował podstawowe wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym.

Potrafi określić zmiany zachodzące w pogodzie                       i w przyrodzie w poszczególnych porach roku,

interesuje się przyrodą, chętnie wypowiada się na jej temat, posiada duży zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym.

Orientuje się w terenie, potrafi wyznaczać kierunki, wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie w różnych porach roku,  potrafi wyjaśnić znaczenie hodowli zwierząt, potrafi rozróżnić i nazwać produkty pochodzenia zwierzęcego, doskonali własną postawę ekologiczną,

posiada bogatą wiedzę o otaczającym środowisku.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Jest często nieprzygotowany do zajęć plastycznych , Prace zawsze wykonuje z pomocą nauczyciela. Nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.

 

Jest przygotowany do zajęć plastycznych Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nazywa barwy podstawowe i używa ich. Wykonuje prace na dany temat, ale ubogie w szczegóły.  Nie zawsze dba o ład i porządek w miejscu pracy.

Jest zawsze przygotowany do zajęć plastycznych wykonuje prace na określony temat najczęściej w sposób estetyczny, tworzy barwy pochodne, przestrzega ładu i porządku w trakcie pracy. 

 

Wykonuje ciekawe, estetyczne prace plastyczne na podstawie własnych przeżyć, utworów literackich i muzycznych,  potrafi prawidłowo zaplanować własną pracę, przestrzega zasad bezpieczeństwa.  Rozpoznaje i nazywa barwy pochodne, ciepłe, zimne i używa ich w swoich pracach.

.

Wykonuje  bardzo ciekawe i twórcze prace plastyczne z wyobraźni i na zadany temat. Uwzględnia w pracach proporcje, wielkość i perspektywę.

 

EDUKACJA TECHNICZNA

Jest często nieprzygotowany do zajęć technicznych. Prace zawsze wykonuje z pomocą nauczyciela. Nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.

Jest przygotowany do zajęć. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Obsługuje proste urządzenia techniczne. Zna podstawowe zasady ruchu drogowego.

Jest zawsze przygotowany do zajęć. Przestrzega ładu i porządku w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu. Czyta i rozumie proste instrukcje. Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania sprzętów i narzędzi.

 

 

Potrafi zaplanować własną pracę. Rozróżnia właściwości materiałów, stara się właściwie dobierać materiały do wykonywanej pracy. Wie, jak należy zachować się w sytuacji wypadku.

Wykonuje twórcze prace techniczne. Dokonuje pomiarów, wykonuje prace zgodnie z projektem i instrukcja. Zna zasady ruchu drogowego, wie jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze ( w tym na rowerze) i korzystać z środków komunikacji.

 

EDUKACJA

MUZYCZNA

Nie zna dobrze słów i melodii uczonych piosenek. Śpiewa niechętnie. Wykazuje małą aktywność w czasie zajęć muzycznych.

Śpiewa poznane piosenki w zespole. Akompaniuje przy użyciu instrumentów perkusyjnych.

Śpiewa poznane piosenki. Gra na instrumencie proste melodie oparte na poznanych dźwiękach.

 

Chętnie bierze udział w zajęciach muzycznych.  Gra melodie oparte na poznanych dźwiękach. Śpiewa nazwami solmizacyjnymi dźwięki gamy.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, posiada umiejętności ponadprogramowe.

 

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

 Rozwój fizyczny dziecka nie przebiega prawidłowo i wymaga intensywnego wspomagania w postaci dodatkowych ćwiczeń. Nie chce uczestniczyć w zabawach, grach ruchowych i gimnastyce.

Dziecko jest dość sprawne fizycznie, ale niektóre sprawności wymagają jeszcze treningu i wspomagania w postaci dodatkowych ćwiczeń. Rzadko dba o poprawność wykonywanych ćwiczeń.               

 

Dziecko jest sprawne fizycznie. Chętnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych i gimnastyce. Stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne..

Dziecko jest bardzo sprawne fizycznie. Bardzo chętnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych i gimnastyce. Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

Wykazuje się sprawnością fizyczną ponad swój wiek, jest  aktywny, zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, potrafi zainicjować gry i zabawy dla rówieśników i samodzielnie je poprowadzić.

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Nie potrafi posługiwać się komputerem.

Nie stosuje się do zasad korzystania z komputera.

Prace są mało związane z tematem, uczeń nie wykorzystuje zdobytych wiadomości.

 

 

Często potrzebuje pomocy podczas posługiwania się komputerem. Często nie stosuje się do zasad korzystania z komputera.

Uczeń wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje, praca nie jest wyczerpująca.

Potrafi posługiwać się komputerem.

Zwykle stosuje się do zasad korzystania z komputera. Wykonana praca jest samodzielna, spełnia wymagania nauczyciela, lecz nie widać inwencji twórczej ucznia.

 

Sprawnie posługuje się komputerem. Zawsze stosuje się do zasad korzystania z komputera.

Praca jest samodzielna. uczeń potrafi w pełni wykorzystać poznane możliwości programu, w którym pracuje.

Posiada dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się i znajomości komputera. Prace ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem informatyka, uczeń potrafi w swojej pracy wykorzystać wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania.

 

NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym stopniu utrudniają zdobywanie wiedzy,  nie przygotowuje się do lekcji.

 

 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  EDUKACYJNE  KLASA I

 

 

DOPUSZCZAJĄCY

 

DOSTATECZNY

 

DOBRY

 

 

 

BARDZO DOBRY

  

CELUJĄCY

EDUKACJA

POLONISTYCZNA

 

 

 

Umiejętność czytania

Uczeń/ uczennica

ma trudności z analizą
i syntezą wyrazu, czyta bardzo wolno, literuje,  sylabizuje, ma trudności
z całościowym czytaniem wyrazu.

Uczeń/ uczennica

z pomocą nauczyciela wyróżnia  w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia wyrazy.

Uczeń/ uczennica

dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej znanych wyrazów.

Czyta wolno, czasami popełnia błędy(potrafi poprawić błędnie przeczytany wyraz).

 

Uczeń/ uczennica

bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej znanych wyrazów. Czyta poprawnie, płynnie i wyraziście wyuczony tekst

Uczeń/ uczennica

czyta biegle płynnie
i wyraziście nowy tekst, zawsze ze zrozumieniem. Czyta z podziałem na role, bierze udział w konkursach czytelniczych

Umiejętność mówienia / słuchania

Formułuje krótkie wypowiedzi na określone tematy.

Odpowiada pojedynczymi wyrazami na pytania nauczyciela, nie zawsze na temat. Posiada bardzo ubogi zasób słownictwa.

Wypowiada się  krótkimi, prostymi zdaniami na określony temat, stara się poprawnie posługiwać poznanym słownictwem. Zasób słownictwa ucznia jest ubogi.

Słucha czytanych utworów

Formułuje wypowiedzi na podane tematy budując poprawne, proste zdania.

W wypowiedziach ustnych wykorzystuje poznane słownictwo.

Formułuje wielozdaniowe
i logiczne wypowiedzi na dowolny temat. . Posiada bogaty zasób słów, który poprawnie wykorzystuje
w wypowiedziach ustnych.

Wypowiada się pełnymi zdaniami, posiada bardzo bogaty zasób słownictwa.

Umiejętnie bierze udział
w dyskusji, dobiera właściwe argumenty

Umiejętność pisania

Ma duże trudności z pisaniem, nie trzyma się liniatury, źle łączy litery i myli je. Przepisując krótki tekst w zakresie opracowywanego słownictwa popełnia liczne błędy. Wymaga stałej pomocy nauczyciela.

Myli linijki, ma trudności
z mieszczeniem się
w liniaturze, nie zachowuje kształtu i prawidłowego łączenia liter.  Z pomocą nauczyciela przepisuje łatwe teksty pisane i drukowane. Pisząc ze słuchu i pamięci popełnia błędy ortograficzne i gramatyczne.

Stosuje prawidłowy kształt liter i mieści się w liniaturze. Przepisuje krótkie teksty pisane i drukowane. Zna, lecz nie zawsze stosuje poznane  zasady ortograficzne.

 

 

Poprawnie łączy litery
w wyrazach, zachowuje odpowiednie proporcje.

 pisze starannie. Prawidłowo przepisuje tekst drukowany
i pisany. Poprawnie pisze

z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa.

 

Pisze starannie zachowując prawidłowy kształt liter, ich łączenie, prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie, bardzo starannie prowadzi zeszyty. Bezbłędnie przepisuje teksty oraz pisze ze słuchu i pamięci, stosując poznane zasady ortograficzne.

 

 

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

 Umiejętność liczenia,

rozwiązywanie zadań, wiadomości praktyczne

 

Tylko z  pomocą nauczyciela i na konkretach wykonuje obliczenia oraz  rozwiązuje zadania tekstowe. Z pomocą nauczyciela mierzy długość, pojemność. Myli nazwy miesięcy, pór roku. Pracuje wolno, wymaga stałej mobilizacji ze strony nauczyciela.

 

Zapisuje cyfry w zakresie 10, poprawnie dodaje i odejmuje (na konkretach)oraz zapisuje działania w zakresie 10. Rozwiązuje proste zadania w danym zakresie, czasami  z pomocą nauczyciela. Pracuje wolno, jest niepewny, niesamodzielny, wymaga częstej pomocy nauczyciela, ale stara się.
Z pomocą nauczyciela posługuje się jednostkami miary, wagi i czasu.  

 

Sprawnie i poprawnie wykonuje obliczenia dodawania i odejmowania. Poprawnie rozwiązuje zadania, potrafi zapisać pełne rozwiązanie zadania zgodnie z formułą matematyczną do jego treści (pytanie, działanie
i odpowiedź). Stosuje wiadomości praktyczne dotyczące miary, wagi i czasu., popełnia błędy, które umie poprawić, potrzebuje pomocy, wskazówek i wyjaśnień nauczyciela.

Samodzielnie i sprawnie oblicza sumy i różnice. Bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe i poprawnie zapisuje jego pełne rozwiązanie.

Sprawnie stosuje wiadomości praktyczne dotyczące wagi, czasu
i długości.

Biegle dodaje i odejmuje, samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe. Układa zadania do podanej sytuacji, rysunku lub formuły matematycznej. Doskonale posługuje się jednostkami miary, wagi
i czasu.

Wyróżnia się w klasie wiadomościami wykraczającymi ponad program.

 

EDUKACJA

PRZYRODNICZA

EDUKACJA

SPOŁECZNA

 

 

             

Ma trudności w nazywaniu osób (członków rodziny i zawodów), nie zna roślin, zwierząt, domowych urządzeń technicznych. Potrafi wymienić niektóre zasady poruszania się po drodze. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić osoby pracujące w szkole.

 

Posługuje się pojęciami „rodzina” i „rodzice”, wymienia członków rodziny. Myli informacje dotyczące nazw zawodów typowych dla najbliższego otoczenia, zwierząt, roślin, wymaga częstej pomocy nauczyciela. Wymienia zasady poruszania się po drogach.

 

Potrafi nazwać członków swojej rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia (struktura i zawody ), zna swój adres, czasami wymaga pomocy nauczyciela w nazywaniu roślin , zwierząt, domowych urządzeń technicznych  i zasad bezpiecznej zabawy,  nauki  i drogi do szkoły

Zna i nazywa członków rodziny, przedstawicieli wybranych zawodów (sprzedawca, policjant, fryzjer itp.), Zna swój adres, historię miasta i jego zabytki, zna rośliny, zwierzęta oraz zna i stosuje zasady bezpiecznej zabawy i drogi do szkoły.

Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa osoby z rodziny
i  najbliższego otoczenia (strukturę i zawody), zawsze  stosuje zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, bezpiecznej zabawy i nauki,  poprawnie nazywa rośliny, zwierzęta, domowe urządzenia techniczne, ma bogaty zasób wiedzy o nich, zna swoją miejscowość jej historię, zabytki itp. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

TECHNICZNA

MUZYCZNA

 

 

 

Prace plastyczno – techniczne wykonuje niechętnie i nieestetycznie;  często nie kończy rozpoczętej pracy.
Zazwyczaj są to prace nie na temat. Nie przestrzega ładu i porządku. Niechętnie śpiewa poznane piosenki.

Niechętnie wykonuje prace plastyczno – techniczne; są one mało estetyczne i ubogie w szczegóły.

Bezpiecznie posługuje się narzędziami. Nie zawsze dba o ład i porządek w miejscu pracy. Potrafi z grupą zaśpiewać poznane piosenki, ale niechętnie śpiewa solo.

 

Wykonuje prace starannie, estetycznie i zazwyczaj je kończy. Sprawnie i bezpiecznie posługuje się narzędziami. Dba o ład i porządek w miejscu pracy. Potrafi zaśpiewać z pamięci poznane piosenki.

 

Prace wykonuje zgodnie z tematem, są one estetyczne, dobrze zaplanowane i  dokończone. Zawsze jest przygotowany do zajęć. Zachowuje ład i porządek w czasie pracy. Chętnie śpiewa poznane piosenki. Uwzględnia tempo, dynamikę, artykulację i intonację w utworze muzycznym.

Wszelkie prace wykonuje starannie, estetycznie, ciekawie, poszukuje oryginalnych rozwiązań, prace są bogate w szczegóły i zawsze dokończone. Zawsze sprawnie i bezpiecznie posługuje się narzędziami. Dba o ład i porządek w miejscu pracy.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

Ćwiczy niechętnie, ma trudności z wykonywa-niem ćwiczeń. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć

Często ćwiczenia gimnastyczne wykonuje niepoprawnie, ale stara się.  Nie  zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć

Uczeń stara się wykonywać poprawnie ćwiczenia gimnastyczne
i przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie ich trwania (nie zawsze się mu to udaje)

Uczeń jest sprawny, chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych, przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć

Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie i wszystkie ćwiczenia gimnastyczne wykonuje bezbłędnie

i z dużym zaangażowaniem, zawsze stosuje się do zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw ruchowych

 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Pracuje niechętnie, nie zawsze wie jak należy zachować się w pracowni komputerowej, z pomocą nauczyciela wskazuje elementy zestawu komputerowego,
z pomocą nauczyciela przepisuje tekst, tworzy rysunek.

Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wskazuje elementy zestawu komputerowego i zna ich przeznaczenie, potrafi samodzielnie przepisać krótki tekst, tworzy rysunek czasami z pomocą nauczyciela

Zna i przestrzega zasady bezpiecznej pracy z komputerem, pracuje chętnie, sprawnie posługuje się myszą

i klawiaturą, obsługuje wybrana grę dla dzieci, podporządkowuje się jej regułom, samodzielnie przepisuje tekst, tworzy rysunek.

Potrafi włączyć i wyłączyć komputer, prawidłowo obsługuje napęd CD, potrafi otworzyć i zamknąć poznany program, samodzielnie pisze tekst w poznanym edytorze tekstu, zmienia czcionkę, wstawia grafikę, wykonuje rysunek na zadany temat, wybiera odpowiednie narzędzie z przybornika

Prawidłowo zachowuje się
w pracowni informatycznej, sprawnie posługuje się poznanym edytorem tekstu oraz programem graficznym, wymienia elementy zestawu komputerowego oraz zna ich przeznaczenie, sprawnie obsługuje napęd CD

 

ZASADY OCENIANIA  W NAUCZANIU ZDALNYM

Nauczyciel kontaktuje się rodzicami i uczniami poprzez: dziennik elektroniczny, adres e-mail , telefonicznie, za pomocą wiadomości SMS, komunikatorów,  wybranych przez nauczyciela narzędzi do nauki zdalnej.  Zadania do wykonania wysyłane przez e- dziennik z konkretnymi wskazówkami. Zadania są zgodne z programem nauczania. W tym okresie nauczyciel realizuje i monitoruje podstawę programową.

Prace dzieci odsyłane są nauczycielowi, który je ocenia. Nauczyciel ocenia zadania zgodnie  z WSO i PSO, na bieżąco monitoruje postępy uczniów, wyjaśnia wątpliwości dotyczące omawianych treści. Systematycznie ocenia prace w dzienniku elektronicznym, przekazuje informacje zwrotne, co do jakości i poprawności ich wykonania. Oceniając bierze pod uwagę staranność wykonania zadania, zaangażowanie, systematyczność i zgodność z kryteriami (poleceniem, wskazówkami nauczyciela).

Ocenie podlegają wybrane i wskazane przez nauczyciela prace w określonej przez niego formie: prace pisemne, prace plastyczne, nauka wierszy, piosenek itp.

- Nauka na pamięć wierszy, piosenek, techniki czytania – oceny  wystawiane będą na podstawie ustalonego źródła kontaktu bądź kontaktu telefonicznego.

- Prace plastyczne, techniczne, efekty doświadczeń przyrodniczych, pisanie, karty pracy – ocena  wystawiona będzie na podstawie przysłanych zdjęć pracy.

Rodzice przesyłają zdjęcia wykonanych prac, zdjęcia wykonanych zadań w zeszytach i ćwiczeniach.

 Wykonane prace domowe odsyłamy nauczycielowi w wyznaczonym terminie.