PSO - INFORMATYKA

I. OCENIANIE

Zajęcia z informatyki są w dużej  większości ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia te powinny kończyć się określonym rezultatem. I ten rezultat pracy na lekcji jest oceniany. Oceniana jest zgodność rezultatu z postawionym zadaniem, na przykład: czy procedura utworzona przez ucznia daje właściwy wynik. Mniejsze znaczenie ma sposób rozwiązania.

Jak będą sprawdzane wiadomości i umiejętności uczniów?

Forma aktywności

Jak często

Uwagi

ćwiczenia wykonywane w trakcie lekcji

w zasadzie na każdej lekcji

sprawdzamy wyniki pracy

praca na lekcji

na każdej lekcji

sprawdzamy sposób pracy, aktywność, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy

odpowiedzi ustne, udział w dyskusjach

czasami

 

prace domowe

czasami

 

referaty, opracowania

głównie w ramach realizacji projektów (ciągów lekcji)

 

przygotowanie do lekcji

wtedy, gdy potrzebne

zwracamy uwagę na pomysły i przygotowane materiały do pracy na lekcji

udział w konkursach

nieobowiązkowo

wpływa na podniesienie oceny

 

Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę

Celującą
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba zadawać mu dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

Bardzo dobrą
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.

Dobrą
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności wymienione
w podstawie programowej, czyli:

·         Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

·         Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

·         Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.

·         Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

·         Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.

Dostateczną
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości
i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia.

Dopuszczającą
Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy niektórych wykonywanych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.

Niedostateczną

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej.  Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywanych ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

IV. ZASADY I FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA, SPOSOBY I TERMINY KONTROLI

1.      Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w swojej pracy dążyć do poszerzania
 i pogłębiania zdobytych umiejętności i wiadomości wykorzystując dostępne metody i formy pracy.

2.      Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze być nieprzygotowanym do zajęć. Fakt ten może zostać odnotowany w dzienniku i/lub zeszycie ucznia, jednakże nie ma on wpływu na ocenę.

3.      Na początku roku uczniowi zostaje przedstawiona informacja na temat form sprawdzania umiejętności i wiadomości, sposobów dokonywania oceny.

4.      Uczeń ma prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących wystawionej oceny cząstkowej.

5.      Wprowadza się symbol zero „nb” stosowany w wypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na zapowiedziany pisemny sprawdzian wiadomości, kartkówkę, projekt itp. Uczeń ma obowiązek uzupełnić daną pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem i wówczas symbol „nb” zastąpiony zostanie jedną z ocen cząstkowych zgodnie z ustaloną powyżej skalą ocen cząstkowych. Jeśli uczeń nie dopełni obowiązku uzupełnienia materiału objętego sprawdzianem, symbol „0” nie zostanie anulowany i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej (rocznej).

6.      Uczeń ma obowiązek uzupełnienie zaległości wynikłych z nieobecności, na zasadach w i terminie ustalonym przez prowadzącego zajęcia zgodnie z WSO. Sprawdziany teoretyczne i praktyczne umiejętności pracy na komputerze, wskazane przez nauczyciela karty pracy (kartkówki) są obowiązkowe.

7.      Uczeń gromadzi wykonane przez siebie zadania w utworzonych folderze wyznaczonym przez nauczyciela. Odpowiada za sposób i czytelność przechowywania informacji.

8.      W przypadku błędnego zapisu pliku lub jego brak na wskazanym do zapisu nośniku danych w celu oceny pracy jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

9.      Kopiowanie prac oraz ingerencja w folder innych uczniów jest zabronione. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich praca własna ucznia oceniana jest jako niedostateczna.

10.  Formy oceniania bieżącej pracy ucznia na lekcji to:karty ćwiczeń (np. krzyżówka), notatki w zeszycie, wykonywanie bieżących ćwiczeń na lekcji na komputerze.

11.  W trakcie semestru uczniowie piszą karty pracy (kartkówki) bez wcześniejszego uprzedzenia(sprawdzające systematyczną pracę ucznia i bieżące przygotowanie do zajęć).

12.  Sprawdziany teoretyczne i praktyczne, ćwiczenia sprawdzające (zawsze zapowiedziane) bez możliwości lub z możliwością korzystania ze sprzętu i oprogramowania (uczeń informowany jest o tym przed sprawdzianem).

Są to obowiązkowe zadania teoretyczne i/lub praktyczne, wykonywane przez ucznia na komputerze badające kompetencje ucznia na różnych poziomach:

- uczeń rozwiązując dowolny problem powinien korzystać z wiedzy zdobytej wcześniej dotyczącej tych samych metod (zapis, odczyt pliku), a nie traktować każdej dziedziny wiedzy oddzielnie.

- gdy wykonywane zadanie ma być podsumowaniem większego działu, w ocenie uwzględniane jest opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programie dla danego tematu.

13.  Wiedza ucznia może również być sprawdzana w trakcie odpowiedzi ustnych lub poprzez ocenę wykonania zadania projektowego wg ustalonych przez nauczyciela zasad i z zachowaniem terminów. Niepodjęcie realizacji lub niedotrzymanie terminu oddania pracy projektowej jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia symbolu ndst.

14.  Zadawane w trakcie zajęć indywidualne pytania mają na celu: określenie stopnia przygotowania do zajęć, określenie stopnia opanowania danej umiejętności, określenie stopnia aktywności uczestnictwa w zajęciach, stwierdzenia samodzielności rozwiązania problemu.

Zdobyte w ten sposób informacje służą do obiektywizacji wystawianej oceny za realizacje zadań.

15.  Zadania sprawdzające mają na celu określenie stopnia opanowania umiejętności: rozwiązywania problemów za pomocą komputera, łączenia umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną, oraz znajomości: podstawowych metod pracy na komputerze, wspólnych dla różnych programów mechanizmów, podstawowych pojęć i metod informatyki.

16.  Uczeń ma możliwość realizacji zadań dodatkowych, po zgłoszeniu się do nauczyciela i uzgodnieniu formy i terminu realizacji. Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.

17.  Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy:

·         Oceny z bieżących prac ucznia na lekcji.

·         Różne formy sprawdzania umiejętności (kartkówki, sprawdziany, ćwiczenia sprawdzające, projekt).

·         Zadania i prace domowe, które uczeń może wykonać bez nadzoru nauczyciela.

·         Zrealizowane zadania dodatkowe.

·         Samodzielność wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności.

·         Zrealizowanie bądź niezrealizowanie zadań/prac/sprawdzianów mających charakter obowiązkowy.

·         Udział w konkursach przedmiotowych.

18. Ocena prac zawierających zadania testowe jednopoziomowe lub prac pozwalających przy ocenie na stosowanie punktów powinna opierać się na skali:
a) 95% - 100% - celujący,
b) 85% - 94% - bardzo dobry,
c) 70% - 84% - dobry,
d) 51% - 69% - dostateczny,
e) 30% - 50% - dopuszczający,
f) 0% - 29% - niedostateczny,

19.
Ocena prac zawierających zadania testowe jednopoziomowe lub prac pozwalających przy ocenie na stosowanie punktów ( bez oceny celującej) powinna opierać się na skali:
a) 90% - 100%- bardzo dobry,
b) 70% - 89% - dobry,
c) 50% - 69% - dostateczny,
d) 30% - 49% - dopuszczający,
e) 0% - 29% - niedostateczny,

20. Ocenę klasyfikacyjną śródoczną i roczną ustala się po obliczeniu średniej ważonej wg zasad:
a)
1,00 – 1,60 – niedostateczny;
    1,61 – 2,60 – dopuszczający;
    2,61 – 3,60 – dostateczny;
    3,61 – 4,60 – dobry;
    co najmniej 4,61 – bardzo dobry;
b) ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia warunki : uzyskał średnią ważoną co najmniej 5,00 oraz otrzymał przynajmniej dwie oceny celujące śródroczne     w pierwszym semestrze, a w rocznym zestawieniu minimum trzy oceny celujące (z ocen cząstkowych
 o najwyższej wadze) lub uzyskał tytuł laureata z konkursu przedmiotowego (I – III miejsce w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatu).

V. SPOSOBY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH

Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach na poszczególne stopnie na początku roku szkolnego. Rodzice uczniów zostają zapoznani z kryteriami wymagań w czasie zebrania informacyjnego, konsultacji
z nauczycielem lub poprzez stronę internetową szkoły.

VI. ZASADY POPRAWIANIA STOPNI

1.      Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się podczas wyznaczonych przez nauczyciela konsultacji,
w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny pracy w dokładnym terminie wcześniej ustalonym z nauczycielem. Ocena z poprawy sprawdzianu, kartkówki jest zawsze odnotowana w dzienniku.

2.      W wyniku długiej (50%) nieusprawiedliwionej nieobecności, która uniemożliwiła uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować procedury przewidziane w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania.

3.      Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje o postępach i wynikach swojego dziecka podczas bezpośrednich kontaktów z nauczycielem według harmonogramu i zasad spotkań przyjętych przez szkołę.

 

Aneks

 do Przedmiotowego  Systemu Oceniania

 na potrzeby nauki na zdalnej

Informatyka

Formy aktywności:

          Wykonywanie zadań przesyłanie poprzez komunikator

          Dodatkowe zadania dla chętnych, sprawdzane jak powyżej

Zadania oceniane są tak jak prace kontrolne, natomiast brak oddania obowiązkowego zadania w terminie minusami, w sytuacji trzykrotnego nieprzygotowanie – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Każde dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela i poprawnie rozwiązane oceniane jako aktywność na plusa. Za 6 zebranych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celującą.

Wagi ocen:

          zadanie kontrolne – waga 2

          aktywność – waga 1

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu lub  podczas konsultacji online.

W czasie nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Jeśli uczeń nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w teście , odpowiedzi umieszcza na kartce i przesyła do nauczyciela w uzgodnionej wcześniej formie.