PSO - BIOLOGIA

Formy pracy podlegające ocenie:

Prace pisemne:
1. Testy, sprawdziany, prace klasowe, testy semestralne:
- Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zanotowane w e-dzienniku
- Jeżeli nauczyciel zapowie test semestralny, musi go zapowiedzieć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem)
- Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej, teście itp ma obowiązek napisania jej na najbliższej lekcji na której się pojawi, chyba, że nieobecność była dłuższa niż 5 dni. Wówczas uczeń ustala z nauczycielem termin pisania pracy klasowej.
- Nauczyciel ma dwa tygodnie na oddanie sprawdzianu. Podczas omówienia oddanej i ocenionej pracy uczniowie mają obowiązek przeanalizować błędy.
- Uczeń ma prawo raz poprawić pracę klasową, test itp. w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od oddania i omówienia pracy.
- Do dziennika wstawiane są obydwie oceny.
2. Kartkówki
- Obejmują zakres trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.
- Mogą być zapowiedziane lub nie.
3. Pisemne prace domowe
- Oceniane na „ + „ lub „- „
- Dłuższe prace domowe oceniane indywidualnie na ocenę.

Prace dodatkowe: referaty, plakaty, opisy doświadczeń, prezentacje itp

Wykonanie tych prac zleca nauczyciel lub mogą być wykonywane przez uczniów z ich inicjatywy w porozumieniu z nauczycielem

Odpowiedzi ustne
1. Odpowiedź ustna na ocenę:
- 
Obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji
- Nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku przygotowania się do lekcji.
-
W pierwszej kolejności odpytywane są osoby chętne, jeżeli takich brak nauczyciel wybiera osobę do odpowiedzi.
-
Uczniowie nie będą odpytywani w dniu sprawdzianu lub kartkówki.
-
Uczniowie mogą być odpytywani w ciągu jednostki lekcyjnej poświęconej powtórzeniu wiadomości.
-
Podczas odpowiedzi ustnej uczeń ma obowiązek pokazać zeszyt przedmiotowy
2. Bieżące odpowiedzi ustne w ciągu lekcji/ aktywność na lekcji
-
Oceniane na + lub –
Zeszyt przedmiotowy:
-
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w dowolnym formacie.
-
W zeszycie muszą być wklejone i uzupełnione wszystkie materiały (PZO, karty pracy i inne) przekazane przez nauczyciela
-
W zeszycie przedmiotowym muszą być wklejone kartkówki pod którymi rodzic umieszcza podpis.
-
W zeszycie przedmiotowym wszystkie rysunki wykonujemy ołówkiem i kredkami
-
Za brak prac domowych i uzupełnionych lekcji na których nie było ucznia nauczyciel obniża ocenę
-
Nauczyciel nie ocenia charakteru pism

 Ocenianie osiągnieć uczniów:
Prace pisemne oceniane są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania:
- celujący – 95 - 100% podstawowej liczby punktów,
- bardzo dobry - za 85 -94%   podstawowej liczby punktów,
- dobry  - za 70-84%     podstawowej liczby punktów,
- dostateczny - za 50-69%     podstawowej liczby punktów,
- dopuszczający - za 30-49%     podstawowej liczby punktów,
- niedostateczny - za  0-29%      podstawowej liczby punktów.
Odpowiedź ustna
-
Podczas odpowiedzi ustnej nauczyciel zadaje trzy pytania
-
Wzorzec oceniania przedstawia tabela:

ocena niedostateczna

Uczeń nie udziela poprawnej odpowiedzi na żadne z trzech zadanych pytań

ocena dopuszczająca

Uczeń udziela pełną odpowiedź na jedno pytanie lub niepełną na dwa

ocena dostateczna

Uczeń udziela adekwatną, pełną odpowiedź na dwa pytania

ocena dobra

Uczeń udziela adekwatną, pełną odpowiedź na dwa pytania i niepełną na trzecie

ocena bardzo dobra

Uczeń udziela adekwatną, pełną odpowiedź na wszystkie pytania

ocena celująca

Uczeń udzielił poprawnych, pełnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i oprócz tego wykazał się na przynajmniej jedno z poruszanych zagadnień wiedzą wykraczającą poza program

odstępstwa od tego wzorca mogą wynikać z uwzględnienia przez nauczyciela specyfiki funkcjonowania w szkole ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uzyskane przez uczniów + i – z prac domowych i aktywności na lekcji będą składały się na jedną ocenę w semestrze.
- Trzy „+” daje ocenę bardzo dobrą
- Trzy „–„ daje ocenę niedostateczną
- Dopuszcza się równoważenie znaków (plus i minus daje zero czyli brak znaku)
Nieprzygotowanie do lekcji
- Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny raz w semestrze (przy dwóch lekcjach w tygodniu dwa razy)
- Uczeń nieprzygotowany ma obowiązek pisać zapowiedziane prace (kartkówki, sprawdziany, testy)
Nauczyciel przy wystawianiu ocen semestralnych i klasyfikacyjnych ocenia całokształt pracy i osiągnięć ucznia wyrażony ocenami cząstkowymi oraz prezentowanymi przez ucznia postawami i podejściem do przedmiotu:
- Największą wagę mają oceny z prac klasowych, testów, sprawdzianów
- Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę o jeden wyższą niż proponowana, aby uzyskać ocenę wyższą uczeń pisze test z całego semestru, a wynik z tego testu musi być równy lub wyższy ocenie którą chce uzyskać.

Nauka zdalna:

- uczeń jest zobowiązany do udziału w każdej lekcji, online  jak również  z użyciem innych metod edukacji zdalnej
- podczas lekcji online uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji

- nieobecność ucznia należy  usprawiedliwić

- uczeń jest zobowiązany do oddawania wszelkich prac i zadań w terminie  podanym przez nauczyciela, oddanie pacy po terminie będzie skutkowało niższa oceną
-sprawdziany, testy, prace klasowe podczas zdalnej nauki  maja wagę 1

Szczegółowe kryteria oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz wiadomości i umiejętności ponadprogramowe,
- wykazuje szczególne zainteresowania biologią,

- stosuje prawidłową i bogatą nomenklaturę biologiczną,

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki,

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym oraz w proponowanych zajęciach pozalekcyjnych

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

- bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle biologiczne,

- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,

- potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

- posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny, 

- wykonuje proste preparaty mikroskopowe,

- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

- jest aktywny na lekcji,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,

- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,

- jest mało aktywny na lekcji,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,

- nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

- wykazuje się bierną postawą na lekcji.