PSO -GEOGRAFIA

I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia

Forma

Zakres treści

Częstotliwość

Zasady

1. Prace pisemne w klasie

sprawdziany

pisemne

(trwające 40 min)

• jeden dział lub połowa obszernego działu

minimum dwa w półroczu

• zapowiadane przynajmniej z tygodniowym

wyprzedzeniem

• adnotacja w dzienniku elektronicznym

 poprzedzone lekcją powtórzeniową, na której nauczyciel informuje uczniów o narzędziach sprawdzających

kartkówki

(trwające

do 20 min)

• zagadnienia z więcej niż 3 lekcji lub partii materiału

• minimum jedna w półroczu

• zapowiedziane                              z wyprzedzeniem

2. Prace domowe

pisemne

• materiał nauczania z bieżącej lekcji lub przygotowanie materiału dotyczącego nowego tematu

minimum

dwie w półroczu

• ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac

w innej formie

• prace badawcze, np.: prowadzenie doświadczeń, wykonywanie modeli

• prace dodatkowe, np.: wykonywanie plakatów, planszy, pomocy dydaktycznych

3. Odpowiedzi ustne

• dana partia materiału ( ostatnie 3 lekcje)

minimum jedna w półroczu

• bez zapowiedzi

4. Praca na lekcji

(indywidualna

lub zespołowa)

• bieżący materiał nauczania

minimum dwie oceny

w półroczu

 

• ocenie podlegają: aktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej oraz praca              w grupie

6 Przedmiotowe zasady oceni

II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia

1. Sprawdziany pisemne

• Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.

• Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.

• Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do niego na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.

• Każdy uczeń na własną prośbę ma prawo poprawić sprawdzian z którego dostał slabą ocenę  (formę oraz termin ustala z nauczycielem). Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa. Tak samo w przypadku nauczania zdalnego.

• Sposób oceniania sprawdzianów z zadaniem na ocenę celująca:

95%-100% celujący

85–94% bardzo dobry

70–84% dobry

51–69% dostateczny

30–50% dopuszczający

0% -29% niedostateczny

• Sposób oceniania sprawdzianów bez zadania  na ocenę celująca:

90%-100% bardzo dobry

70–89%  dobry

50–69% dostateczny

30–49% dopuszczajacy

0% -29% niedostateczny

2. Kartkówki

Nieobecność ucznia na kartkówce  zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału.( Formę oraz termin ustala z nauczycielem).  Tak samo w przypadku nauczania zdalnego.

3. Odpowiedzi ustne

• Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną.

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia jeden raz w półroczu, gdy lekcje odbywaja się raz w tygodniu lub dwa razy np. w semetrze gdy lekcje są dwie              w tygodniu kl.7 . Tak samo w czasie nauczania zdalnego.

4. Prace domowe

Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, przy jednej godzinie w tygodniu. Uczeń może zgłosić dwa razy bz w semestrze, gdy lekcje odbywaja się dwa razy w tygodniu. Po nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek uzupełnić lekcje oraz zeszyt ćwiczeń ( kl.5, kl.6), w przypadku braku traktuje się to jak brak zadania.

5. Praca na lekcji

Uczeń może otrzymać za aktywność ocenę celującą, jeżeli samodzielnie zaprojektuje i przeprowadzi projekt swój, poprowadzi część lekcji. Podczas trwania lekcji uczeń może otrzymywać + za udzielanie prawidłowych odpowiedzi w czasie lekcji. Pięć plusów to ocena bdb. Wykonywanie poleceń i zadań na lekcji jest obowiązkowe.

III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. Wystawia je nauczyciel na podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia

Waga ocen:

Sprawdzian 2

Kartkówka 1

Odpowiedź ustna 1

Aktywność 1

Zadanie domowe 1

Te same zasady obowiazują podczas nauczania zdalnego.

W czasie trwania nauczania zdalnego waga sprawdzianu może ulec zmianie do wagi 1 w przypadku wykrycia niesamodzielnej pracy. Nieterminowe przesyłanie prac w czasie nauczania zdalnego skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień.