PSO - CHEMIA

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania

1. Użyteczność

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania.

2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczani

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia,  jak i nauczyciela do wyciągania wniosków z dotychczasowej współpracy.

3. Wielowątkowość

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności.

4. Otwartość

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Proces oceniania powinien być otwarty na analizę i weryfikację.

5. Pewność wnioskowania

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność co do umiejętności ucznia.

6. Spójność wewnętrzna

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania oraz z programem rozwoju szkoły.

I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia

Forma

Zakres treści

Częstotliwość

Zasady

1. Prace pisemne w klasie

sprawdziany

pisemne

(trwające  do 40 min)

• jeden dział lub połowa obszernego działu

minimum dwa w półroczu

• zapowiadane przynajmniej z 2 tygodniowym

wyprzedzeniem

• adnotacja w dzienniku elektronicznym

 poprzedzone lekcją powtórzeniową, na której nauczyciel informuje uczniów o narzędziach sprawdzających

kartkówki

(trwające

do 20 min)

• zagadnienia z więcej niż 3 lekcji lub partii materiału

• minimum jedna w półroczu

• zapowiedziane z wyprzedzeniem

2. Prace domowe

pisemne

• materiał nauczania z bieżącej lekcji lub przygotowanie materiału dotyczącego nowego tematu

minimum

dwie w półroczu

• ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac

w innej formie

• prace badawcze, np.: prowadzenie doświadczeń, wykonywanie modeli

• prace dodatkowe, np.: wykonywanie plakatów, planszy, pomocy dydaktycznych

3. Odpowiedzi ustne

• dana partia materiału- ostatnie 3 lekcje

minimum jedna w półroczu

• bez zapowiedzi

4. Praca na lekcji

(indywidualna

lub zespołowa)

• bieżący materiał nauczania

minimum dwie oceny

w półroczu

 

• ocenie podlegają: aktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej oraz praca              w grupie

Przedmiotowe zasady ocenia

II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia

1.      Sprawdziany pisemne

• Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.

• Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.

• Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do niego na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.

• Każdy uczeń na własną prośbę ma prawo jeden raz w półroczu pisać sprawdzian poprawkowy (formę oraz termin ustala z nauczycielem). Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa.

• Sposób oceniania sprawdzianów z zadaniem na ocenę celującą:

95%-100% celujący

85–94% bardzo dobry

70–84% dobry

51–69% dostateczny

30–50% dopuszczający

0% -29% niedostateczny

• Sposób oceniania sprawdzianów bez zadania  na ocenę celującą

90%-100% bardzo dobry

70–89%  dobry

50–69% dostateczny

30–49% dopuszczajacy

0% -29% niedostateczny

2. Kartkówki

Nieobecność ucznia na kartkówce  zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału.

3. Odpowiedzi ustne

• Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną.

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia dwa razy w semetrze. 

4. Prace domowe

Zadania domowe są obowiązkowe. Uczeń może zgłosić dwa razy bz w semestrze, kolejny brak zadania skutkuje otrzymaniem oceny ndst. Po nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek uzupełnić lekcje, gdy tego nie zrobi liczy się to,  jako brak zadania.

5. Praca na lekcji

Podczas trwania zajęć uczeń może otrzymywać + za udzielanie prawidłowych odpowiedzi w czasie lekcji. Pięć plusów to ocena bdb. Uczeń może otrzymać za aktywność ocenę celującą, jeżeli samodzielnie zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie oraz sformułuje wnioski. Wykonywanie poleceń i zadań na lekcji jest obowiązkowe.

III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. Wystawia je nauczyciel na podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia.

Waga ocen:

Sprawdzian 2

Kartkówka 1

Odpowiedź ustna 1

Aktywność 1

Zadanie domowe 1

Te same zasady obowiazują podczas nauczania zdalnego

W czasie trwania nauczania zdalnego waga sprawdzianu może ulec zmianie do wagi 1 w przypadku wykrycia niesamodzielnej pracy. Nieterminowe przesyłanie prac w czasie nauczania zdalnego skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień.