PSO - PRZYRODA kl.4

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania

1.    Użyteczność

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania.

2.    Wspomaganie procesu uczenia się inauczania

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania wniosków                z dotychczasowej współpracy.

3.    Wielowątkowość

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności.

4.    Otwartość

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Proces oceniania powinien  być otwarty na analizę i weryfikację.

5.    Pewność wnioskowania

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność umiejętności ucznia.

6.    Spójność wewnętrzna

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania oraz z programem rozwoju szkoły.

Formy i zasady bieżącego oceniania

Prace pisemne w klasie

Forma

Zakres treści nauczania

Częstotliwość

Zasady przeprowadzania

Sprawdzian wiadomości (do 40 minut)

jeden dział obszerny lub dwa mniejsze działy

 co najmniej dwa  w półroczu

         zapowiadane przynajmniej
z 2 tygodniowym wyprzedzeniem

         informacja o sprawdzianie zanotowana wcześniej w dzienniku lekcyjnym

         sprawdzian wiadomości poprzedza powtórzenie materiału nauczania

Kartkówka (do 20 min)

materiał nauczania                       z więcej niż trzech ostatnich lekcji z partii materiału

 dwie  w półroczu

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem

Prace pisemne wdomu

Pisemne prace domowe

materiał nauczania
z bieżącej lekcji lub przygotowanie

materiału dotyczącego nowego tematu (nauczanie odwrócone)

przynajmniej jedna praca w półroczu

zróżnicowane zadania zgodnie z realizowanym materiałem

Inne prace domowe

         prace badawcze, obserwacje i hodowle wskazane

w podstawie programowej

         zadania związane

z projektami edukacyjnymi

– wykonywanie plakatów, prezentacji multimedialnych do bieżącego materiału

raz w półroczu

         zadania przeznaczone do pracy w grupach lub kierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych

Odpowiedzi ustne

Ustne sprawdzenie wiadomości

materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji

minimum jedna w półroczu

bez zapowiedzi

Pytania aktywne

lekcja bieżąca lub lekcje powtórzeniowe

częstotliwość dowolna,

w zależności od predyspozycji uczniów

uczniowie sami zgłaszają się
do odpowiedzi lub są wyznaczani przez nauczyciela

Referowanie pracy grupy

lekcja bieżąca lub lekcje powtórzeniowe

w zależności od metod pracy stosowanych na lekcji

należy zwrócić uwagę na to, aby w kolejnym referowaniu wspólnych prac zmieniały się osoby referujące

Praca na lekcji

bieżący materiał nauczania

jedna lub dwie oceny w półroczu

         oceniane są aktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie lub                              w parach

         w ocenianiu można uwzględnić ocenę koleżeńską lub samoocenę

Pozostałe przedmiotowe zasady oceniania

1.   Pisemne prace sprawdziany wiadomości

Sprawdziany wiadomości są obowiązkowe.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu doszkoły. Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.

Uczeń ma prawo raz poprawić sprawdzian, który napisał na ocenę ndst. Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa, nawet jeśli jest niższa od poprawianej.

2.   Kartkówki

Nieobecność ucznia na lekcji, na której była zapowiadana kartkówka nie obliguje go do pisemnego zaliczenia danej partii materiału.

3.   Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych

• Sposób oceniania sprawdzianów z zadaniem na ocenę celująca

95%-100% celujący

85–94% bardzo dobry

70–84% dobry

51–69% dostateczny

30–50% dopuszczający

0% -29% niedostateczny

• Sposób oceniania sprawdzianów bez zadania  na ocenę celująca:

90%-100% bardzo dobry

70–89%  dobry

50–69% dostateczny

30–49% dopuszczajacy

0% -29% niedostateczny

4.   Odpowiedzi ustne

 

Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia uczniowi informacji zwrotnej.

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia dwa  razy  w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi na poczatku lekcji, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. Kolejne nieprzygotowanie ucznia jest przyczyną postawienia oceny ndst.

5.   Prace domowe

Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu dwóch prac, kolejny brak zadania domowego skutkuje otrzymaniem oceny ndst.

Praca na lekcji

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli:

·      samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub omówi doświadczenie wykonane wdomu,

·      aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych,

·      przygotuje materiały do lekcji odwróconej.

Uczeń na lekcji może otrzymywać plusy za udzieloną prawidłową odpowiedź na zadane pytanie lub zapisanie i odczytanie prawidłowej odpowiedzi do zadania. Pięć plusów to ocena bdb

Uczeń, który nie wykonuje poleceń na lekcji, może otrzymać ocenę ndst jeżeli:

- po upomnieniu nie zmienia swojego zachowania i dalej nie pracuje na lekcji,

- po zapytaniu z realizowanego materiału nie udzieli poprawnej odpowiedzi.

 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena roczna. Nauczyciel wystawia je po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych.

Waga ocen:

Sprawdzian 2

Kartkowka 1

Odpowiedź ustna 1

Aktywność 1

Zadanie domowe 1

Te same zasady oceniania stosuje się podczas nauczania zdalnego.

W czasie trwania nauczania zdalnego waga sprawdzianu zmniejszamy do 1, gdy nauczyciel stwierdzi, że uczniowie  nie piszą samodzielnie.  Nieterminowe przesyłanie prac podczas nauczania zdalnego jest przyczyną obniżenia oceny o stopień.