PSO - EDB

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa opracowane zostały w oparciu o:

1. Statut Szkoły i WSO

2. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych - Edukacja dla Bezpieczeństwa III etap edukacyjny.

3. Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa (wyd. Nowa Era)

Przedmiotem oceniania są:

 - wiadomości,

 - umiejętności,

 - ćwiczenia praktyczne,

 - postawa ucznia i jego zaangażowanie w zajęcia,

 - zeszyt i prace domowe

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

- prace klasowe

- kartkówki

- praca na lekcji, aktywność

- odpowiedzi ustne

Ocena prac zawierających zadania testowe jednopoziomowe lub prac pozwalających przy ocenie na stosowanie punktów:
a) 95% - 100% - celujący,
b) 85% - 94% - bardzo dobry,
c) 70% - 84% - dobry,
d) 51% - 69% - dostateczny,
e) 30% - 50% - dopuszczający,
f) 0% - 29% - niedostateczny,

Ocena prac zawierających zadania testowe jednopoziomowe lub prac pozwalających przy ocenie na stosowanie punktów ( bez oceny celującej):
a)
90% - 100%- bardzo dobry,
b)
70% - 89% - dobry,
c)
50% - 69% - dostateczny,
d)
30% - 49% - dopuszczający,
e)
0% - 29% - niedostateczny,

Sprawdzian, test przeprowadzany jest jednocześnie w całej klasie.

Sprawdzoną przez nauczyciela pracę uczniowie otrzymują do wglądu nie później niż dwa tygodnie od dnia jej napisania przez ucznia.

Ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu uczeń może poprawić.

Poprawa jest dobrowolna, odbywa się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac i tylko jeden raz.

Sprawdziany (testy) są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego, mogą być udostępnione do wglądu rodzicom ucznia na terenie szkoły.

Sposoby informowania uczniów:

Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.

Wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom w klaso-pracowni szkolnej.

Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Uczniowie są informowani na bieżąco w czasie zajęć.

O proponowanej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nauczyciel informuje ucznia na miesiąc przed wystawieniem oceny ostatecznej.

Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej jest przekazywana za pośrednictwem wychowawców na zebraniu ogólnym nie później niż miesiąc przed wystawieniem oceny, rodzic potwierdza tę informację podpisem w dzienniku lekcyjnym.

Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej:

Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny za sprawdzian oraz ćwiczenia praktyczne i odpowiedź, w drugiej kolejności są kartkówki, aktywność ucznia. Pozostałe oceny są wspomagające.

Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane w całym roku szkolnym.

Wystawiając ocenę śródroczną i roczną uwzględnia się systematyczne uczęszczanie nazajęcia lekcyjne i stosunek ucznia do przedmiotu.

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów.

1. Możliwość poprawy oceny za sprawdzian w przypadku oceny niedostatecznej i dopuszczającej.

2. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania ucznia raz w semestrze.

3. Za udokumentowaną aktywność poza programem, w danym roku szkolnym uczeń może mieć podwyższoną ocenę końcową o jedną ponad poziom uzyskany w toku zajęć programowych szkolnych.

Kryteria ocen z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa:

a) stopień celujący:

1. Uczeń w pełni opanował przewidziane w podstawie programowej wiadomości i umiejętności,

2. wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem

3. wyróżnia się szeroką, również samodzielnie zdobytą wiedzą, posiadł umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,

4. nie boi się wyrażać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, potrafi je uzasadniać,

5. doskonale zna terminologię przedmiotu, swobodnie się nią posługuje,

6. samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe pod względem zarówno merytorycznym jak i językowym,

7. potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów,

8. jest aktywny na lekcjach,

9. bierze udział w konkursach pozaszkolnych

10. współpracuje z nauczycielem, wykazuje się dociekliwością, własną pomysłowością i inicjatywą, jest twórczy i pracowity.

b) stopień bardzo dobry:

1. uczeń w pełnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej

2. sprawnie i samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,

3. rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,

4. samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,

5. aktywnie uczestniczy w lekcjach, umie współpracować w grupie,

6. swobodnie operuje faktami

 c) stopień dobry:

1. uczeń nie opanował w pełni całego materiału przewidzianego w programie nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,

2. poprawnie posługuje się różnymi źródłami informacji,,

3. wykonuje samodzielnie podstawowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowaniu i uzasadnianiu,

4. umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne,

5. bierze czynny udział w lekcjach.

d) stopień dostateczny:

1. uczeń opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,

2. potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,

3. popełnia nieliczne błędy rzeczowe, posiada skromny zasób słownictwa,

4. większość zadań wykonuje przy pomocy nauczyciela,

5. nie pracuje systematycznie a aktywnością wykazuje się sporadycznie.

e) stopień dopuszczający:

1. uczeń posiada poważne luki w wiadomościach, nie opanował również podstawowych

umiejętności, lecz nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych

w kolejnych etapach edukacji

2. większość zadań i poleceń wykonuje przy wydatnej pomocy nauczyciela,

3. bierna postawa na lekcjach.

f) stopień niedostateczny:

1. uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,

2. popełnia rażące błędy rzeczowe,

3. nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, korzystać z podstawowych źródeł wiedzy,

4. braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,

5. wyraźny brak zainteresowania przedmiotem,

6. lekceważący stosunek do przedmiotu.

Szczegółowe wymagania edukacyjne

Na ocenę dopuszczającą:

Uczeń:

- zna i rozróżnia sygnały alarmowe,

- wie jak rozpoznać urazy,

- zna czynności przy wentylacji zastępczej,

- zna przyczyny wstrząsu,

- wymienia rodzaje urazów i krwotoków,

- wymienia stopnie oparzeń i odmrożeń,

- rozpoznaje zatrucia,

-rozpoznaje urazy kończyn,

- wymienia zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry,

- wymienia przyczyny powodzi i pożaru,

- wymienia zagrożenia jakie niesie powódź,

- wymienia rodzaje promieniowania w miejscu swojego zamieszkania,

- Zna miejsce poboru wody w najbliższym otoczeniu,

- wymienia powody zabezpieczenia wody i żywności,

- wymienia i rozróżnia znaki bezpieczeństwa,

- wymienia główne zadania obrony cywilnej i podstawowe dokumenty normatywne.

Na ocenę dostateczną:

Uczeń:

- Rozumie znaczenie konkretnych sygnałów alarmowych,

- Potrafi wyjaśnić podstawowe funkcje życiowe,

- Potrafi wykonać uciskanie klatki piersiowej oraz wentylację zastępczą,

- Zna podstawowe techniki przenoszenia osób poszkodowanych,

- Zna techniki tamowania krwotoków,

- Potrafi udzielić pomocy po rozpoznaniu ran,

- Zna sposoby udzielenia pomocy przy oparzeniach i wychłodzeniach,

- Umie podać przyczyny zatruć,

- Zna czynności pierwszej pomocy w przypadku złamań kończyn,

- Umie wyjaśnić przyczyny powstania paniki,

- Wymienia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom lokalnym, - Wymienia sprzęt przeciwpożarowy,

- Przedstawia zagrożenia związane z katastrofami i awariami,

- Umie scharakteryzować źródła oraz rodzaje promieniowania,

- Potrafi określić zasady zabezpieczania wody i żywności na wypadek zagrożeń,

- Wyjaśnia pojęcia: odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja, deratyzacja,

- Umie opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz higieny pracy w swoim otoczeniu i regionie.

Na ocenę dobrą:

Uczeń:

- Potrafi wykonać czynności nakazane określonymi sygnałami alarmowymi,

- Zna czynności tzw. łańcucha ratunkowego i potrafi wykonać je praktycznie,

- Umie podać przyczyny i objawy wstrząsu pourazowego,

- Umie opatrywać różne rodzaje ran, tamować krwotoki zewnętrzne,

- Umie udzielić pomocy przy poparzeniach i odmrożeniach,

- Zna sposoby i potrafi udzielić pomocy osobie porażonej prądem,

- Potrafi określić drogi wnikania trucizn do organizmu,

- Potrafi określić warunki i miejsca sprzyjające urazom układu kostnego,

- Potrafi wykorzystać podręczne materiały do ochrony dróg oddechowych i skóry,

- Potrafi wymienić możliwości przeciwdziałania panice,

- Umie dokonać analizy lokalnych zagrożeń powodzią, pożarem,

- Potrafi omówić czynności ratownicze podczas pożaru,

- Potrafi właściwie postępować podczas pożaru w domu i w szkole,

- Potrafi wskazać możliwości wykorzystania promieniowania,

- Omawia różne sposoby zabezpieczania żywności i wody przed skażeniem,

- Potrafi omówić różnice między częściowymi i całkowitymi zabiegami sanitarnymi i specjalnymi,

- Wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie Obrony Cywilnej na świecie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Uczeń:

- Wie jak reagować przy zaburzeniach podstawowych funkcji życiowych,

- Umie scharakteryzować przyczyny zaburzeń krążenia i oddychania,

- Umie wykonać czynności pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym,

- Potrafi omówić sposoby sporządzania prowizorycznych noszy,

- Potrafi wyjaśnić jak zapobiegać zakażeniom,

- Potrafi udzielić pomocy osobie poparzonej środkami chemicznymi,

- Potrafi udzielić pomocy osobie zatrutej środkami chemicznymi, gazami, artykułami spżywczymi,

- Potrafi zastosować podręczne środki do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych,

- Potrafi zachować się w obliczu możliwości powstania paniki,

- Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,

- Potrafi wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożaru

- Potrafi postępować w obliczu komunikacyjnych i ekologicznych,

- Potrafi wyjaśnić indywidualne możliwości ochrony przed promieniowaniem,

- Potrafi praktycznie zastosować środki do przechowywania żywności i wody,

- Potrafi przeprowadzić zabiegi sanitarne w domu przy pomocy materiałów znajdujących się w apteczce domowej,

- Potrafi wymienić zadania jakie stoją przed formacjami OC w obliczu zagrożeń.

Na ocenę celującą:

Uczeń:

- Umie pokierować akcją ewakuacyjną po ogłoszeniu alarmu,

- Potrafi realizować zasady indywidualnego postępowania na wypadek powodzi, pożaru oraz wypadku komunikacyjnego,

- Aktywnie udziela się w pracach młodzieżowych formacji OC, OSP itp. w środowisku lokalnym.

- Bierze udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa i pierwszej pomocy organizowanych w szkole i poza szkołą.