PSO - HISTORIA

Na podstawie:

 • Programu nauczania historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” dr Tomasza Maćkowskiego
 1. Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny umieszczane są na stronie internetowej szkoły do końca września nowego roku szkolnego.

Każdy uczeń ma obowiązek posiadania podręcznika i zeszytu przedmiotowego, który powinien prowadzić w sposób estetyczny i rzetelny.

Uczeń może otrzymywać plusy z aktywności, prace domowe, które przeliczają się na ocenę w następujący sposób: 5 plusów = ocena cząstkowa bardzo dobra.

Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału

(w szczególności wiedzy i umiejętności).

Podczas zajęć uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciel

 i maksymalnie wykorzystywać czas lekcyjny.

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI UCZNIÓW:

1) Prace klasowe (do 45 minut)

 • Prace klasowe są obowiązkowe. W przypadku nieobecności na pracy klasowej, uczeń powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły (czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem).
 • Jeżeli uczeń nie napisze pracy klasowej w uzgodnionym terminie, nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę niedostateczną.
 • Praca klasowa jest zapowiedziana tydzień wcześniej, materiał jest powtórzony.
 • Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni.
 • Nieobecność ucznia na sprawdzianie wynikająca z celowego unikania lekcji (lekcja nieusprawiedliwiona) równoznaczna jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 • Wszystkie prace są archiwizowane - do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu.

2) Jeżeli uzyskana przez ucznia ocena z prac klasowych nie satysfakcjonuje go – istnieje możliwość poprawy w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Poprawa oceny niedostatecznej dopuszczającej jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji 
o ocenach. Uczeń może poprawiać pracę z danego zakresu sprawdzanych umiejętności i wiedzy tylko jeden raz w terminie uzgodnionymz nauczycielem.

 • W przypadku prac klasowych, odpowiedzi ustnych, kartkówek, zadań domowych, wykonanych ćwiczeń - przy ocenie końcowej brane są pod uwagę wszystkie uzyskane w tym zakresie noty oraz wkład pracy ucznia i jego zaangażowanie.

3) Kartkówki (15 -20 minut)

 • Kartkówki  są obowiązkowe, nie muszą być zapowiadane, podlegają poprawie. Jeżeli uczeń nie napisze kartkówki w uzgodnionym terminie, nauczyciel wpisuje do dziennika  ocenę niedostateczną.
 • Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją lub odpowiadają ustnie 
  w najbliższym terminie (jeden tydzień). Czas i sposób do uzgodnienia 
  z nauczycielem.
 • Kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów.
 • Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do lekcji i możliwości pisania kartkówki.

4) Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje ucznia znajomość treści z trzech ostatnich tematów.
5) Aktywność

 • Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji 
  i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie przykładów ćwiczeniowych, aktywną pracę w grupach.
 • Aktywność na lekcji nagradzana jest oceną, „+” lub ustną pochwałą. 
  O ilości przyznanych „+” decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę stopień trudności rozpatrywanego przez ucznia problemu oraz możliwości intelektualne ucznia.
 • Uczeń, który w trakcie realizacji materiału na lekcji nie bierze czynnego udziału lub uniemożliwia prowadzenie zajęć, czy też wykonuje czynności nie związane z biegiem zajęć może otrzymać „-” (traktowany w kategorii aktywność na lekcji).
 • Za 5 zgromadzone znaki („+” lub „-„) uczeń otrzymuje ocenę.

6) Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń bierze się pod uwagę systematyczność, poprawność i staranność prowadzenia notatek oraz wykonywania rysunków. Brak systematycznie wykonywanych prac domowych w zeszycie ćwiczeń, wpływa na obniżenie oceny końcowej za prowadzenie zeszytu.
7) Nauczyciel ma prawo przerwać jakąkolwiek formę pisemną (kartkówka, sprawdzian, praca klasowa) uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy (przez niesamodzielną pracę należy rozumieć: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie itp.) lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu (np. sygnałem telefonu komórkowego). Stwierdzenie niesamodzielnej pracy

lub zakłócanie przebiegu jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej


8) W przypadku sprawdzianów pisemnych stosowane są konkretne kryteria punktowe, tu: -

uzyskanie, co najmniej:

 • 31% - ocena dopuszczająca
 • 51% - ocena dostateczna
 • 71% - ocena dobra
 • 90% - ocena bardzo dobra
 • 95% - ocena celująca - tylko w przypadku, gdy w treści poleceń zaplanowane są do wykonania dodatkowe zadania o dużym stopniu trudności, a obowiązkowe wykonane zostały prawidłowo.

9) Dwa razy w semestrze (przy 2 godz./tyg. i jeden raz w semestrze przy 1  godz./tyg. uczeń może zgłosić(tylko na początku lekcji) nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny.

 • „nieprzygotowanie" zgłasza się na początku lekcji i przez nie rozumie się: niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pracy domowej.

 Nie można zgłaszać nieprzygotowanie w przypadku zapowiedzianego wcześniej na dany dzień sprawdzania i oceniania określonej formy - tu: sprawdzianu, kartkówki, innych zleconych zadań.
10) Uczeń (tylko na początku lekcji) może zgłosić bez żadnych konsekwencji: brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń – dwa razy w semestrze. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każdy brak ocenę niedostateczną. Jeżeli na kolejną, najbliższą lekcję uczeń nie uzupełnia braku pracy domowej, nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną za brak zadania.
11) Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń będzie oceniany po nadrobieniu braków w wiadomościach, zapisach lekcyjnych, ćwiczeniach wykonywanych na lekcjach, pracach domowych - co należy do jego obowiązku. Nastąpi to nie później niż po 2 tygodniach od czasu powrotu na zajęcia. Dokładny termin i formę ustala nauczyciel uwzględniając przyczynę absencji i możliwości ucznia.
12) Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia semestralnego
13) Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego uwzględnia się pracę 
i wyniki z całego roku szkolnego.

 

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA
Załącznik nr 1

Formy aktywności ucznia

Praca na lekcji, praca w grupach,

aktywność na lekcji ( oraz jej brak )

zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń zadanie domowe

Odpowiedź ustna,

kartkówka ( z 2-3 ostatnich tematów, realizacja i prezentacja projektu, osiągnięcia w konkursach – etap szkolny

Test z całego działu

Prezentacja, referat, udział 
w konkursie  (za udział w konkursie uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, za sukces na szczeblu rejonowym - ocenę cząstkową celującą)osiągnięcia w konkursach – etap wojewódzki

Projekt

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub

potrzeby wyróżnienia któregoś z działań nauczyciel

ustala sposób oceny oraz jej wagę informując o tym

uczniów

II. Ocenie podlegają:

 • kartkówki (obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji),
 • sprawdziany wiadomości,
 • odpowiedzi ustne,
 • aktywność na lekcji (5 plusów – ocena bardzo dobra),
 • zeszyt ćwiczeń,
 • dodatkowe prace np. referaty, wywiady, albumy, itp.
 • prace domowe (5 plusów – ocena bardzo dobra, 5 minusów ocena niedostateczna)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ.

Uczeń otrzyma ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:

nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, nie opanował minimum wiadomości programowych.
DOPUSZCZAJĄCĄ 
jeżeli

opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela nie pracuje w grupie ani zespole zadaniowym, nie formułuje własnych wniosków, przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności.

DOSTATECZNĄ jeżeli:

opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym, czasami pracuje niesystematycznie i niezbyt chętnie podejmuje pracę indywidualną, grupową lub zespołową, rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo – grupowych, czasami poprawnie formułuje wnioski, ma problemy z obroną swoich poglądów, nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań lub ich części, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. Zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu.

DOBRĄ jeżeli:

opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, charakteryzuje go najczęściej systematyczna i efektywna praca zarówno indywidualna jak grupowa, często uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo – grupowych, poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów, odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań, potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji. zna najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów regionu.

BARDZO DOBRĄ jeżeli:

opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności programowych, charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna 
i zespołowa, chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych, właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów, wyróżniająco wywiązuje się z powierzonych zadań i ról, sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji . potrafi dzięki wskazówkom nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości. bierze udział w konkursach historycznych. wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii ale również przedmiotów pokrewnych. posiada dużą wiedzę o historii regionu.

CELUJĄCĄ jeżeli:

posiada wiedzę wykraczającą poza materiał programowy. samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji. przejawia samodzielne inicjatywy rozwiązywania konkretnych problemów. odnosi sukcesy w konkursach historycznych, w których wymagana jest wiedza wykraczająca poza treści programowe. Wiąże dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi.

Aneks do kryteriów oceniania – historia– nauczania zdalne

Zasady Oceniania:

 1. Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 2. Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności, którymi wykazują się uczniowie w ramach zdalnego nauczania.
 5. Uczniowie i rodzice o ocenach będą informowani poprzez edziennik.
 • oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 • odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online,
 • testy na platformie e-nauczanie udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie,
 • dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 • wszystkie prace muszą mieć bibliografię.
 • uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami.