ANEKS NR 2 DO PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDNIE Z DNIA 13.01.2021 R.

§ 1 Uwagi ogólne

Pkt. 13. Od dnia 18.01.2021 r. zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzona zostaje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Pkt. 14. Na dolnym korytarzu został umieszczony odrębny kosz na zużyte maseczki.

§ 8 Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

Pkt. 9. Od dnia 18.01.2021 r. zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r. przed rozpoczęciem lekcji w danym dniu sale lekcyjne będą otwarte od godz.8.25. Za otwarcie klas i pełnienie w nich dyżuru tym czasie odpowiedzialni są nauczyciele rozpoczynający zajęcia w danej klasie.

§12 Zasady obowiązujące w trakcie trwania przerw międzylekcyjnych

Pkt. 7. Od dnia 18.01.2021 r. zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzona zostaje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. W związku z tym uczniowie klas 1-3 będą spędzać przerwy śródlekcyjne w klasach pod opieką nauczyciela kończącego lekcje w danej klasie.