ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY

Uchwała nr 9/2017/2018

 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II w Pobiednie

 

z dnia 12 lutego 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Szkół

 

Na podstawie  art. 82 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) postanawia się co następuje:

 

§ 1.

 

W  Statucie Zespołu Szkół  im.  Jana Pawła II w Pobiednie wprowadza się

zmiany:

1)      W § 20 ust.3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustalając ocenę klasyfikacyjną śródroczną, roczną i końcową nauczyciel może posługiwać się tzw. średnią ważoną i średnią arytmetyczną.”

2)      W § 20 ust.3 po pkt.3 dodaje się pkt.3a i 3b w brzmieniu:

„3a) wagi dla poszczególnych rodzajów ocen znajdują się w PSO nauczyciela,

  3b) ocenę klasyfikacyjną śródoczną i roczną ustala się po obliczeniu średniej ważonej wg zasad:

a)      1,00 – 1,60 – niedostateczny;

    1,61 – 2,60 – dopuszczający;

    2,61 – 3,60 – dostateczny;

    3,61 – 4,60 – dobry;

    co najmniej 4,61 – bardzo dobry;

b)      ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia warunki : uzyskał średnią ważoną co najmniej 5,00 oraz otrzymał przynajmniej dwie oceny celujące śródroczne            w pierwszym semestrze, a w rocznym zestawieniu minimum trzy oceny celujące (z ocen cząstkowych o najwyższej wadze) lub uzyskał tytuł laureata z konkursu przedmiotowego (I – III miejsce w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatu).”

3)      Po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:

„§ 48a. W szkole prowadzi się dziennik w formie papierowej i elektronicznej. Usługi związane z dziennikiem elektronicznym dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II                  

w Pobiednie

 

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

                                                                                       

                                                      Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                     Elżbieta Jurkiewicz