STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Statut
Szkoły Podstawowej 

w zespole szkół

im. Jana Pawła ii
w Pobiednie

TEKST UJEDNOLICONY

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) „Bibliotece” - należy przez to rozumieć bibliotekę w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie,

2) „Dzieciach i uczniach” – należy przez to rozumieć wychowanków i uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie,

3) „Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców”  – należy przez to rozumieć organy zarządzające i społeczne działające                   w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie,

4) „Nauczycielach" - należy przez to rozumieć nauczycieli przedmiotów oraz wychowawców świetlicy, zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II     w Pobiednie,

5) uchylony.

6) „Organie prowadzącym szkołę” – należy przez to rozumieć Urząd Gminy  w Bukowsku,

7) „Organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie sprawującego nadzór nad Szkołą Podstawową w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie,

8) „Pracownikach” – należy przez to rozumieć pracowników administracji i obsługi zatrudnionych  w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie,

9) „Statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie,

10) „Szkole” – należy przez to rozumieć Szkołą Podstawową w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Pobiednie,

11) „Rodzicach lub prawnych opiekunach” – należy rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i uczniów  Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II                 w Pobiednie,

12) „Świetlicy” - należy przez to rozumieć świetlicę w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie,

13) „Ustawie Prawo Oświatowe” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

14) „Wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie,

 

ROZDZIAŁ 2

 

NAZWA SZKOŁY

 

§ 2.

 

1. Nazwa szkoły zawiera określenie: Szkoła Podstawowa w Pobiednie.

2. Siedzibą Szkoły Podstawowej w Pobiednie jest budynek Nr 105 położony   w Pobiednie na działce Nr 1014.

3. Nazwa i adres szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

4. Imię  szkole nadaje organ prowadzący, na wniosek rady zespołu lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.

5. Dopuszcza się skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa w Pobiednie.

ROZDZIAŁ 3

INNE INFORMACJE  SZKOLE

 

§ 3.

 

1. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.

2.Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Pobiednie jest Urząd Gminy  w  Bukowsku.

3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny szkoły – Podkarpacki Kurator Oświaty  w Rzeszowie.

4. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Bukowsko.

5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

6. Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

7.Czas rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.

8. Do obwodu szkoły należą uczniowie wsi: Pobiedno, Zboiska, Wolica, Dudyńce.

9. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)      sal lekcyjnych i sali zabaw,

2)      biblioteki szkolnej,

3)      pracowni internetowej,

4)      sali gimnastycznej, sali rehabilitacyjnej, boiska szkolnego i placu zabaw,

5)      gabinetu higienistki,

6)      posiadanych pomocy naukowych,

7)      stołówki szkolnej.

 

ROZDZIAŁ 4

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) nadrzędną ideą Zespołu Szkół jest dobro ucznia, poprzez zapewnienie zgodności działalności dydaktyczno-wychowawczej z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych jak również Konwencji Praw Dziecka ONZ;

2) wszechstronne wykształcenie uczniów w zakresie wiedzy ogólnej: zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego poprzez kształtowanie samodzielnego myślenia, wartościowania, stawiania i rozstrzygania problemów, jak i chęci twórczego    i odpowiedzialnego podejścia do własnego rozwoju;

3) przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia;

4) osiągnięcie przez uczniów wysoce moralnej postawy, poszanowania godności innych bez względu na ich światopogląd, narodowość i wyznanie;

5) przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu demokratycznego społeczeństwa i integrującej się Europy;

6) pielęgnowanie  tradycji Szkoły;

7) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez Szkołę;

8) kształtowanie wychowania patriotyczno-obywatelskiego, a w szczególności kształtowanie u uczniów poczucia przynależności narodowej i regionalnej.

2. Szkoła realizuje zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

3. Szkoła realizuje swoje cele i zadania, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, w szczególności solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

4. W Szkole publikowanie wizerunku oraz przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych uczniów, odbywa się w trybie i zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę  informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 5.

 

1.Szkoła realizuje zadania w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej, językowej   i religijnej.

1) uznaje prawo do religijnego wychowania,

2) organizuje naukę religii lub etyki na życzenie rodziców i opiekunów prawnych.

3)  kształtuje poczucie więzi narodowej, przywiązanie do ziemi ojczystej,

4) organizuje imprezy i uroczystości szkolne z okazji świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych,

5) umożliwia uczestnictwo w uroczystościach państwowych i lokalnych,

6) umożliwia poznanie kultury własnego narodu poprzez wprowadzanie elementów regionalnych do  programów przedmiotów humanistycznych i artystycznych,

7) organizuje wycieczki przedmiotowe i turystyczno – krajoznawcze,

8) szkoła stwarza warunki do pełnej samorealizacji i twórczego rozwoju wszystkich członków społeczności szkolnej.

9) szkoła współpracuje z rodzicami i środowiskiem opierając się na zasadach samorządności,

10) szkoła umożliwia uczniom korzystanie z porad i pomocy pedagoga szkolnego, logopedy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

11) szkoła prowadzi nauczanie indywidualne dla dzieci, na podstawie orzeczenia lekarskiego, orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

12) szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe) w zależności od posiadanych środków finansowych,

13) szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności poznawczych, zainteresowań i uzdolnień,

14) uczniów z klas pierwszych stopniowo wprowadza się w społeczność szkolną, uczy znaczenia symboliki i obrzędowości szkolnej.

 

§ 6.

 

1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania.

1) organizuje różne formy zajęć pozalekcyjnych,

2) stosuje indywidualną pracę z uczniem podczas trwania jednostek lekcyjnych,

3) różnicuje zadania domowe,

4) umożliwia uczniom udział w konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych  oraz zawodach sportowych,

5) umożliwia uczniom działalność w organizacjach młodzieżowych i szkolnych,

6) umożliwia uczniom przedstawianie ich osiągnięć, organizuje wystawy prac, występy artystyczne, umożliwia publikacje na łamach czasopism szkolnych i lokalnych.

2. Szkoła szczególną troską otacza dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Szczegółowe sposoby i formy pomocy regulują odrębne przepisy.

 

§ 7.

 

1. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i innych organizowanych przez szkołę na jej terenie, wszyscy uczniowie będący na terenie szkoły od chwili przybycia do jej opuszczenia pozostają pod opieką wychowawców i nauczycieli.

2. W czasie przerw międzylekcyjnych pełnione są dyżury nauczycieli, ich plan opracowuje Dyrektor, a trwają one do zakończenia zajęć lekcyjnych.

3. Nauczyciele pełnią dyżury wg określonego regulaminu, który określa ich obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

4. W czasie trwania zajęć lekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia obecności uczniów na lekcjach                i odnotowania nieobecności w dzienniku zajęć. Nieobecność uczniów usprawiedliwia wychowawca klasy lub inny nauczyciel zastępujący wychowawcę podczas jego dłuższej nieobecności.

5. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy.

6. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej znajdują się pod opieką nauczycieli świetlicy.

7. Podczas zajęć poza terenem szkoły:

1)  uczniowie biorący udział w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach, w których reprezentują szkołę znajdują się pod opieką nauczyciela lub nauczycieli delegowanych w celu sprawowania opieki,

2) wycieczki piesze lub autokarowe organizowane są według odrębnych przepisów.

 

ROZDZIAŁ 5

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 8.

 

1.      Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.                                                                                                                                           

  2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w §17.                                                              

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:                                                                                                

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz    o postępach w tym zakresie;                                                                                                                    

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;                                                                                     

  3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;                                               

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;                                                  

 5) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;                                                                          

  6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce   i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;                                                                     

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.                                                                                                                                                    

 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:                                                                                                                

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych;                                                                                         

  2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;                                                                                            

  3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych    i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;                                          

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;                                                                               

5) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;                                                                  

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;                           

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach   i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.                              

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.                                     

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:                        

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania;                                                                                  

 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;                                                                      

  3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych.                                                                                                                                     

  8. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o:                                                                                                                                               

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;                                                              

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

9. O wymaganiach, o których mowa w ust. 7:

1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizowanej przez nauczyciela przedmiotu,
2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,
3) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu.
10. O wymaganiach, o których mowa w ust. 8;
1) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,
2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.
11. Fakt, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 i w ust. 10 pkt 1 odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym (temat lekcji).
12. Fakt, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 i w ust. 10 pkt 2 odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym (tematyka spotkań z rodzicami oraz lista obecności rodziców).

§ 9.

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.                                       

3. Dyrektor  zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.                                                                                                    

 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.                                                 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust.5, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.                                                

7. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.                                                                                                                                           8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie  z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.                       

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 10.

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.                                                                                                 

  3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.                                                                                                   

 4. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum trzy razy w roku.                                                                                                  

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą być informowani o postępach i osiągnięciach uczniów w innej formie: telefonicznie, elektronicznie, listownie i na konsultacjach indywidualnych.                                                                                                                               

  6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). Prace udostępnia się:
1)  uczniowi podczas lekcji (ewentualnie w czasie zajęć dodatkowych),
2) rodzicom (prawnym opiekunom ) podczas wywiadówek, konsultacji lub w innym, ustalonym wspólnie terminie.

7. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wykonać kopię lub zdjęcie sprawdzonej i ocenionej pracy.

8.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne  są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.       

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej na terenie szkoły.                                                                                                            

10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:                                                          

1) stopień celujący – 6;                                                                                                                              

 2) stopień bardzo dobry – 5;                                                                                                                        

3) stopień dobry – 4;                                                                                                                              

 4) stopień dostateczny – 3;                                                                                                                        

5) stopień dopuszczający – 2;                                                                                                                     

  6) stopień niedostateczny – 1.                                                                                                             

11. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–5.                                                                                                                                    

12. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 10 pkt. 6.                                                                                                                                           

13. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny  klasyfikacyjne są ocenami opisowymi według wzoru ustalonego przez zespół samokształceniowy.                                     

14. Oceny cząstkowe ustala się według następującej skali z dopuszczeniem skrótów:                                       

1) stopień celujący – 6  cel;                                                                                                                 

2) stopień bardzo dobry – 5  bdb;                                                                                                                

 3) stopień dobry – 4  db;                                                                                                                             

4) stopień dostateczny – 3  dst;                                                                                                       

 5) stopień dopuszczający – 2  dop;                                                                                                

6) stopień niedostateczny – 1  ndst.                                                                                          

15. W ocenach bieżących oraz ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować skróty zawarte w ust. 14  oraz znaki „+” i  „-„.                                                                                             

 16. W ocenianiu bieżącym stosuje się znaki wpisywane do dziennika lekcyjnego:

1) „0” – nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej,
2) „bz” – brak zadania,
3) „bć” – brak ćwiczeń,
4) „bs” – brak stroju ( wf ),
5) „np” – nieprzygotowany,
6)
uchylony
7)
„+” i „ – "  - aktywność ucznia.       
17.
Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.                                                                                                                    

 18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki imuzyki  należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.                                                                                                                                    

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 11.

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

3. W ciągu roku szkolnego klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w dwóch terminach:

1) śródroczne (za I semestr) – w ostatnim tygodniu przed terminem konferencji klasyfikacyjnej,
2) roczne – na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej  oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych  oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 12.

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia  i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.                                                                   

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.                                                                                                           

 3. W szkole  śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.                                                                                                                                      

 4. Na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowania tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) i odnotowuje to w dzienniku.                                                                              

5. Najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem klasyfikacji  nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich stopniach rocznych i odnotowanie ich w dzienniku.

 

§ 13.

1. W klasach I–III szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  są ustalane wg skali, o której mowa w §10 ust. 10;

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.                                                                                                                                          

 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  a także śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania  są ustalane wg skali, o której mowa    w §10 ust. 10 oraz § 17 ust.2.                                                                                                                

 3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.                                                                                                

 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.                                                                   

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.                                                                                                                            

 6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.                                                                            

7. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.                                

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:                                                

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;                                

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.                                              

11. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.                                                                                                                                      

 12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację   o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 14, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 

§ 14.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.

13. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz   w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 15.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.                 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.                                                                                                          

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor  powołuje komisję, która:                                    

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjnąz danych zajęć edukacyjnych;                                                                                                                

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.                                                                                                                                          

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt 1 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.                                                                                            

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki,  techniki, informatyki, edukacji informatycznej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.                                                                                     

6.  W skład komisji, o której mowa w  ust. 3 pkt 1, wchodzą:                                                     

1) dyrektor  albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  – jako przewodniczący komisji;                                                                                                                           

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje    w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

6) przedstawiciel rady rodziców.

9. Komisja, o której mowa ust. 3 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

12. Z posiedzenia komisji, o której mowa  w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający

w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

13. Protokoły, o których mowa w ust. 10 i 12, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

14.  Ustalona przez komisję  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora  w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

16. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej   z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 6, jest ostateczna.

 

§ 16.

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić   o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej  powtarza klasę.

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 6, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,   o której mowa w ust. 6, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 9, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

11. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  o której mowa w ust. 9, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

§ 17.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
1) wypełnianie przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
5) godne , kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
6) dbałość o piękno mowy ojczystej,
7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 1) wzorowe;

 2) bardzo dobre;

 3) dobre;

 4) poprawne;

 5) nieodpowiednie;

 6) naganne.

3. Cząstkowe i śródroczne oceny zachowania można używać z dopuszczeniem skrótów:

1)        wzorowe – wz,

2)      bardzo dobre – bdb,

3)      dobre – db,

4)      poprawne – pop,

5)      nieodpowiednie – ndp,

6)      naganne – ng.

4. Wystawiając ocenę  zachowania, bierze się pod uwagę większość wymagań na daną ocenę.
1) uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeśli:

a) przejawia inicjatywę i bardzo chętnie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska (np. praca w samorządzie, pomoc kolegom mającym kłopoty w nauce, konkursy, wolontariat i inne),
b) jego stosunek do obowiązków szkolnych jest wzorowy,
c) widać u niego wyraźną pracę nad sobą,
d) systematycznie uczęszcza do szkoły, wszystkie obecności są usprawiedliwione,
e) cechuje go wysoka kultura osobista (słownictwo, grzeczność) i estetyczny wygląd zewnętrzny,
f) nie posiada upomnienia ani nagany wychowawcy oraz nagany dyrektora szkoły, o których mowa w § 56 ust. 9.

2) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

a) uczestniczy aktywnie w życiu klasy i szkoły,
b) jego stosunek do obowiązków szkolnych jest bardzo dobry,
c)  stara się pracować nad sobą,
d) jego nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione, a pojedyncze spóźnienia nie są wynikiem lekceważącego stosunku do szkoły,
e) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
f) jego kultura osobista i estetyka wyglądu nie budzą zastrzeżeń,
g) nie posiada upomnienia ani nagany wychowawcy oraz nagany dyrektora szkoły, których mowa w§ 56 ust. 9.
3) uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:
a)  jego stosunek do obowiązków szkolnych jest dobry,
b) swoją postawą stara się wpływać pozytywnie na innych,
c) jego nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione, a pojedyncze nieobecności   nieusprawiedliwione i spóźnienia nie są wynikiem lekceważącego stosunku do szkoły,
d) sporadycznie angażuje się w życie klasy, szkoły,
e) raczej wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
f) nie posiada nagany wychowawcy i dyrektora szkoły, o których mowa w  § 56 ust. 9.
4) uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeśli:
a) jego stosunek do obowiązków szkolnych jest poprawny,
b) przyjmuje bierną postawę w życiu klasy i szkoły,
c) jego stosunek do kolegów i osób dorosłych nie zawsze jest właściwy,
d) jego postępowanie nie zawsze jest uczciwe w kontaktach koleżeńskich i w stosunku do obowiązków szkolnych,
e) pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia wynikają z lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych,
f) nie posiada nagany wychowawcy i dyrektora szkoły, których mowa w § 56 ust. 9.
5) uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeśli:
a) jego stosunek do obowiązków szkolnych jest nieodpowiedni,
b) nie pracuje nad sobą i zniechęca innych,
c) jego postępowanie nie zawsze jest uczciwe w kontaktach koleżeńskich i w stosunku do obowiązków szkolnych,
d) jest niekulturalny,
e) sporadycznie dezorganizuje zajęcia,
f) dość liczne nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia wynikają z lekceważącego
g) stosunku do obowiązków szkolnych,
h) nie posiada nagany dyrektora szkoły, której mowa w § 56 ust. 9.

6) uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeśli:

a) jego stosunek do obowiązków szkolnych jest lekceważący,
b) oceny uzyskane z poszczególnych przedmiotów są wynikiem lekceważącego stosunku do nauki,
c) nieusprawiedliwione (bardzo liczne) nieobecności na zajęciach szkolnych powtarzają się
mimo interwencji nauczycieli,
d) swoją postawą wpływa negatywnie na innych,
e) zachowuje się arogancko, bezczelnie, złośliwie i agresywnie,
f) swoim postępowaniem stale dezorganizuje zajęcia (lekcje, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki),
g) postępuje nieuczciwe w kontaktach koleżeńskich i w stosunku do obowiązków szkolnych,
h) zostanie mu udowodnione spożywanie alkoholu, narkotyków, palenie papierosów,
5.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej.

6. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych:

1) uczeń dostarcza wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności najpóźniej do 10 dni  po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienie winno zawierać informację o powodzie nieobecności i być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów)  bądź inną upoważnioną osobę. W przeciwnym razie nieobecność jest nieusprawiedliwiona.
2) usprawiedliwienie nieobecności ucznia może być też w innej formie - ustalonej przez wychowawcę i rodziców.
3) uczeń nie ma prawa opuścić szkoły bez zwolnienia się u wychowawcy klasy bądź nauczyciela, z którym powinien mieć zajęcia. W szczególnych przypadkach uczeń może zwolnić się u Dyrektora. Samowolne opuszczenie szkoły traktowane jest jak ucieczka z zajęć i nieobecność jest nieusprawiedliwiona. W uzasadnionych przypadkach (np. złe samopoczucie ucznia) o zwolnieniu ucznia muszą zostać powiadomieni jego rodzice (prawni opiekunowie).

§ 18.

 

1. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:
1) odpowiedź ustna,
2) dyskusja,
3) zadanie domowe,
4) wypracowanie,
5) sprawdzian (obejmuje niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut),
6) praca klasowa (obejmuje większą partię materiału lub dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),
7) test,
8) referat,
9) praca w grupach,
10) praca samodzielna,

11) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, kołach zainteresowań itp.,
12) testowanie sprawności fizycznej,
13) ćwiczenia praktyczne,
14) ćwiczenia laboratoryjne,
15) pokaz,
16) prezentacje indywidualne i grupowe,
17) prace projektowe,
18) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,
19) wytwory pracy własnej ucznia,
20) obserwacja ucznia,
21) rozmowa z uczniem,
22) sprawdzian wykonania pracy domowej,
23) aktywność na zajęciach.

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:
1) sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
a) obiektywizm,
b) indywidualizacja,
c) konsekwencja,
d) systematyczność,
e) jawność.
2) prace klasowe są zapowiadane co najmniej na tydzień przed datą pracy,
3) uchylony
4) sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi,
5) termin oddawania sprawdzonych prac pisemnych wynosi 14 dni roboczych od daty realizacji; (może on ulec wydłużeniu w przypadku choroby nauczyciela),
6) najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych,
7) ocena prac zawierających zadania testowe jednopoziomowe lub prac pozwalających przy ocenie na stosowanie punktów powinna opierać się na skali:
a) 95% - 100% - celujący,
b) 85% - 94% - bardzo dobry,
c) 70% - 84% - dobry,
d) 51% - 69% - dostateczny,
e) 30% - 50% - dopuszczający,
f) 0% - 29% - niedostateczny,
8) ocena prac zawierających zadania testowe jednopoziomowe lub prac pozwalających przy ocenie na stosowanie punktów ( bez oceny celującej) powinna opierać się na skali:
a)
90% - 100%- bardzo dobry,
b)
70% - 89% - dobry,
c)
50% - 69% - dostateczny,
d)
30% - 49% - dopuszczający,
e)
0% - 29% - niedostateczny,
9) uczeń może być w półroczu jeden raz nieprzygotowany do lekcji. Wyjątek stanowią  zapowiedziane prace klasowe. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku. Zgłoszone nieprzygotowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę końcową. Kolejne nieprzygotowanie ucznia do lekcji jest równoznaczne z oceną niedostateczną,
10) uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania   i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych,
11) uczniowie mogą korzystać ze „szczęśliwego numerka” na zasadach określonych przez samorząd uczniowski,
12) uczeń po dłuższej (co najmniej tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności ma prawo do tygodniowego okresu „ochronnego”. Sposób uzupełnienia zaległości  i termin zaliczenia prac klasowych, które odbyły się w czasie nieobecności ucznia  i w okresie „ochronnym”, uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu.
3. Częstotliwość sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:
1)  jednego dnia mogą odbyć  się dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany, a w tygodniu  trzy prace klasowe lub trzy sprawdziany, z zastrzeżeniem ust. 2  pkt 4  (nauczyciel powinien   dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi),
2) ocenę śródroczną i roczną wystawia się w oparciu o oceny cząstkowe uzyskane z co najmniej trzech form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, w tym przynajmniej jednej pracy pisemnej ( nie dotyczy: plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych),
3) ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen bieżących ze względu na ich różną wagę,
3a) wagi dla poszczególnych rodzajów ocen znajdują się w PSO nauczyciela,
3b) ocenę klasyfikacyjną śródoczną i roczną ustala się po obliczeniu średniej ważonej wg zasad:
a) 1,00 – 1,60 – niedostateczny;
    1,61 – 2,60 – dopuszczający;
    2,61 – 3,60 – dostateczny;
    3,61 – 4,60 – dobry;
    co najmniej 4,61 – bardzo dobry;
b)
ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia warunki : uzyskał średnią ważoną co najmniej 5,00 oraz otrzymał przynajmniej dwie oceny celujące śródroczne     w pierwszym semestrze, a w rocznym zestawieniu minimum trzy oceny celujące (z ocen cząstkowych o najwyższej wadze) lub uzyskał tytuł laureata z konkursu przedmiotowego (I – III miejsce w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatu).
4) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie. Ponownie ustalona praca klasowa (sprawdzian) nie może odbywać się w dniu, w którym odbywa się inna praca pisemna bądź sprawdzian.
4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów.
1) po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i ich poprawy,
2) uczeń nieobecny na pracy klasowej  pisze ją w terminie późniejszym ustalonym wspólnie    z nauczycielem,
3) cząstkowe oceny niedostateczne uczeń ma obowiązek poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela,
4) ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, którym mowa w § 15.
5. Uchylony.

§ 19.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zastosowanie mają odrębne przepisy.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega ewaluacji.
3. Zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie przewidzianym w § 57 niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ 6

 ORGANY  SZKOŁY

 

§ 20.

 

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor ,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

2. Dyrektor  w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej,

10) w uzasadnionych przypadkach występuje z wnioskiem do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia,

11) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,  w przypadku uczniów uczęszczających do szkoły, a zamieszkujących w obwodzie innej szkoły, powiadamia dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w których obwodzie uczeń mieszka, o przyjęciu ucznia do szkoły  i spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego,

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  nauczycielii pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje   w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 21.

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Pobiednie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. Rada Pedagogiczna ustala  regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego.

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2) zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania,

3)  projekt planu finansowego szkoły,

4)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.              

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala go.

 

§ 22.

 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców, uczniów.

2. Wybory do nowej Rady Rodziców przeprowadzane są do dnia 31 października w danym roku szkolnym.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi  po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Kompetencje Rady Rodziców.
1) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców),

2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego program ten ustala dyrektor  w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora  obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

7. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

§ 23.

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
 i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie    z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 24.

 

1. Organy szkoły:

1) działają samodzielnie, podejmując decyzje w ramach swoich kompetencji,

2) na bieżąco wymieniają informacje o podejmowanych i planowanych działaniach,

3) wzajemnie uczestniczą w regularnych posiedzeniach organów szkoły poprzez udział swoich przedstawicieli,

4) sytuacje konfliktowe między organami szkoły są rozwiązywane wewnątrz szkoły.

2. W razie zaistnienia konfliktu między organami szkoły dyrektor  z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś organu zwołuje posiedzenie mediacyjne. W posiedzeniu tym biorą udział przedstawiciele wszystkich organów w liczbie po 3 osoby wybrane przez poszczególne zarządy. Uchwała podjęta drogą głosowania (zwykłą większością głosów) jest wiążąca    i prawomocna dla wszystkich organów.

3. W przypadku gdy stroną konfliktu jest dyrektor postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez organ prowadzący szkołę. O wszczęcie postępowania mediacyjnego do organu prowadzącego mogą zwrócić się zainteresowane strony.

 

ROZDZIAŁ 7

§ 25.

 

       1. Dyrektora Szkoły wspomaga w kierowaniu szkołą:

1) wicedyrektor,

2) uchylony.

3) główny księgowy,

4) sekretarz szkoły.

 2. Do zadań wicedyrektora należy:

 1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,

 2) współpraca z dyrektorem w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 3) obserwacja zajęć dydaktycznych i wychowawczych zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły planem obserwacji,

 4) kontrola i analiza pracy nauczycieli - wychowawców klas – obserwacja zajęć,

 5) dokonywanie pomiaru wyników nauczania w klasach wyznaczonych przez dyrektora,

 6) czuwanie nad organizacją i przebiegiem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych,

 7) składanie wniosków w zakresie nagród i kar dla uczniów,

8) koordynacja pracy dotyczącej układania tygodniowego planu zajęć dla uczniów, zgodnie   z zasadami higieny pracy uczniów i nauczycieli,

 9) koordynacja pracy nauczycieli, związaną z tworzeniem szkolnego zestawu programów nauczania,

10) wnioskuje do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień dla nauczycieli,

11) organizacja i kontrola dyżurów nauczycieli,

12) przedstawianie sprawozdań z pełnionego nadzoru pedagogicznego i wniosków z realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki,

13) pełnienie nadzoru nad pracą biblioteki szkolnej,

14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

3.  Uchylony.

4. Do obowiązków głównego księgowego  należy:
1) obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za    pomocą programu finansowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym firmy Vulkan,
2) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
3) stosowanie przyjętych zasad rachunkowości,
4) sporządzanie i kontrola realizacji planu dochodów i wydatków, prowadzenia księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej dochodów wydzielonych,
5) prowadzenie analityki do wydatków strukturalnych,
6) prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
7) uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, po zatwierdzeniu przez upoważnionego pracownika,
9) finansowe rozliczenie inwentaryzacji,
10) sporządzenie list płac dla pracowników,
11) prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
12) obliczanie zasiłków chorobowych, rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
13) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
14) prowadzenie ubezpieczenia pracowników,
15) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
16) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych,
17) prowadzenie księgi środków trwałych,
18) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora.
5. Do obowiązków sekretarza  szkoły należy:
1) wydawanie pracownikom zaświadczeń dot. wynagrodzenia,
2) prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły,
3) wydawanie i rejestrowanie legitymacji nauczycieli i uczniów,
4) prowadzenie list obecności pracowników,
5) prowadzenie rejestru ewidencji czasu pracy,
6) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
7) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, pieczęci, zatrudnionych pracowników, emerytów, rencistów,
8) prowadzenie księgi uczniów,
9) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
10) wydawanie dokumentów absolwentom szkoły, uczniom opuszczającym szkołę przed jej ukończeniem,
11) prowadzenie archiwum szkolnego,
12) przygotowywanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych,
13) zamawianie, wydawanie i ewidencja druków szkolnych,
14) przyjmowanie wpłat  za dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych.

 

ROZDZIAŁ 8

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 26.

 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala dyrektor szkoły na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej poprzedzającym rozpoczęcie danego roku szkolnego.

 

§ 27.

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 28.

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Szkoły, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej  prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, jeśli jest to możliwe - oddzielnie z chłopcami i dziewczętami.

 

§ 29.

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – VIII szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala dyrektor  i wicedyrektor.

 

§ 30.

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany   w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
6) zajęcia z doradztwa zawodowego.
2.
Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne takie jak: nauka religii, zajęcia edukacyjne związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach    o planowaniu rodziny.
 
3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
5. W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach:
1) koła zainteresowań, koła przedmiotowe,
2) dodatkowa nauka języków obcych,
3) chóry, zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne, taneczne
4) zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe.
6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

§ 31.

 

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

§ 32.

 

1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych, w wymiarze 5 dni,

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ośmioklasisty,
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
3. Dyrektor w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów  oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
4. W uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
5. W dniach, o których mowa w ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo wychowawczych organizowanych w dniach,   o których mowa w ust.1.

§ 33.

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka przeznaczona jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru i umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęćz przysposobienia czytelniczego oraz korzystanie z zasobów multimedialnych.

3. Do zadań bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji   z różnych  źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz  pogłębianie   u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 
4. Zasady współpracy biblioteki szkolnej:
1) z uczniami obejmuje: poradnictwo w wyborach czytelniczych, pomoc uczniom    w rozwijaniu własnych zainteresowań, pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, egzaminów oraz uczniom mającym trudności w nauce, 
2) z nauczycielami obejmuje: udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez udostępnianie księgozbioru i innych materiałów na lekcje i zajęcia, ustalanie z nauczycielami zakupów nowości, gromadzenie zbiorów według ich potrzeb, propagowanie nowości czytelniczych poprzez wyeksponowanie ich w bibliotece, informowanie wychowawców   o czytelnictwie uczniów, pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie, wspieranie pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej – dostarczanie  scenariuszy zajęć świetlicowych, itp., w porozumieniu z pedagogiem i logopedą szkolnym gromadzenie  i udostępnianie literatury pomocnej w pracy z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu określonych umiejętności,
3) z rodzicami obejmuje: informowanie o działaniach prowadzonych w bibliotece, przekazywanie informacji o strukturze zbiorów, wygłaszanie pogadanek o wychowaniu czytelniczym w rodzinie, sposobach zachęcania do czytania i doradztwa w wyborach czytelniczych,  gromadzenie i wypożyczanie rodzicom literatury dotyczącej wychowania dzieci,
4) z innymi bibliotekami obejmuje: organizowanie wycieczek uczniów celem zapoznania ich z funkcjonowaniem biblioteki wiejskiej, gminnej, miejskiej, przeprowadzenie wspólnych zajęć oraz imprez bibliotecznych, koordynacja gromadzenia zbiorów, wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi.

5. Jednostka czasu pracy bibliotekarza wynosi 60 minut.

6. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

7. Zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki.

 

§ 34.

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów.

3. Celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania.

4. Szczegółowy zakres działalności świetlicy określa regulamin.

5.Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

6. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej (w miarę posiadanych środków finansowych), ustala Dyrektor  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów:

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

 

§ 35.

 

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

2. Programy  nauczania, o których mowa w ust. 1  mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych  dla danych zajęć edukacyjnych   w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. Programy nauczania, o których mowa w ust. 1, powinny być dostosowane do potrzeb  i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

4. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole przedstawione  przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania, o których mowa w ust. 1.

5. Dopuszczone do użytku w szkole  programy nauczania, o których mowa w ust. 1, stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

6. Dyrektor jest odpowiedzialny  za uwzględnienie w  szkolnym zestawie programów nauczania całości  podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

7. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

8. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej  przedstawiają Dyrektorowi propozycję:

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII szkoły podstawowej;

3) materiałów ćwiczeniowych.

9. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 8, mogą przedstawić Dyrektorowi propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

 1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VIII szkoły podstawowej;

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

10. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 8, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

11. Dyrektor, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 8, oraz  w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 7 i 8, ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 12. Dyrektor, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 8, może:

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

13. Dyrektor corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

14. Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

 

§ 36.

 

1. Szkoła nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.  
2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa Dyrektor, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

 

§ 37.

 

1. Szkoła organizuje  wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, poziomu i kierunku kształcenia.

2. System określa rolę i zadania nauczycieli, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty oraz metody pracy.

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz nauczyciele  poszczególnych przedmiotów, w szczególności: informatyki oraz nauczyciele bibliotekarze.

4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1) wsparcie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

2) przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i zawodowych;

3) wsparcie rodziców i nauczycieli w ich działaniach doradczych na rzecz młodych ludzi;

4) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery;

5) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

6) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

7) prowadzenie w miarę potrzeb zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

8) pomoc w określeniu możliwości zawodowych uczniów, mających pewne ograniczenia psychofizyczne;

9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa; zawodowego ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy).
5.
Zadania szczegółowe wobec uczniów:

1)      wdrażanie uczniów do samopoznania (określenie swoich zainteresowań, uzdolnień);

2)      kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;

3)      wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;

4)      planowanie własnego rozwoju;

5)      konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów;

6)      poznawanie możliwych form zatrudnienia;

7)       zdobycie umiejętności autoprezentacji;

8)      rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy;

9) analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy;

10) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, bezrobocie;

11) kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego

6. Zadania szczegółowe wobec Rady Pedagogicznej:

1) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły;

2) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki;

3) realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika;
4) identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy.
7.
Zadania szczegółowe wobec rodziców:

1) prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów;

2) zajęcia psycho – edukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;

3) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;

4) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach;
5) indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

 

§ 38.

 

1. W Szkole stwarza się warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie   i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. W Szkole organizuje się Szkolne Koło Wolontariatu. Realizacja działań w zakresie wolontariatu obejmuje:

1) udział dzieci i młodzieży w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego               o charakterze regularnym i akcyjnym,

2) tworzenie więzi między uczniami a nauczycielami,

3) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

4) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

5) kształtowanie postaw prospołecznych,

6) rozwijanie empatii, zrozumienia,

7) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

8) kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności,

9) zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,

10) kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

11) zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy,

12) budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,

13) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

14)  współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się,

15) kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo- profilaktycznego,

16) dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,

17)  zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach,

18) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

19) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym,

20) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych,

     21) przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych,

     22) umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy,

     23) poznanie obszarów pomocy,

     24) poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej,

     25) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy,

     26) wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę

     wolontariatu,

     27)  zamieszczanie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły,

     28) zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów

     prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy,

     29) okresowe zebrania członków wolontariatu,  

     30) monitorowanie działalności wolontariuszy,

     31) wymiana doświadczeń.

 

§ 38a.

 

W szkole prowadzi się dziennik w postaci elektronicznej. Usługi związane z dziennikiem elektronicznym dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy.

 

§ 39.

 

1.Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następującą bazę:

 1) sale dydaktyczne  umożliwiające naukę na jedną zmianę,
 2) sala gimnastyczna, sala rehabilitacyjna, boisko sportowe i plac zabaw,
 3) biblioteka szkolna  z ICIM,
 4) pomieszczenia świetlicowe,
 5) zaplecze kuchenne i jadalnię,
 6) sekretariat,
 7) gabinety dla dyrektora i wicedyrektora,
 8) pokój nauczycielski.,
 9)  pracownie komputerowe,

10) gabinet pedagoga,

11) gabinet higienistki.

  § 39a.

 1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

2.      W przypadku, o którym mowa w ust. 1 mogą być wprowadzone następujące warianty funkcjonowania szkoły:

1)      wariant  – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce.

 2)      wariant – kształcenie zdalne. Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 

3.      W szkole, w której zajęcia zostały zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4.      Na czas kształcenia na odległość obowiązują następujące formy komunikowania się: 

              dzienniki elektroniczne; 

              poczta internetowa;

              kontakt telefoniczny;

              platforma CLASSROOM oraz inne dostępne platformy edukacyjne i strony internetowe;

              materiały w wersji papierowej.

 

5.      Nauczyciele informują rodziców i uczniów o trybie pracy zdalnej, celach kształcenia, formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach konsultacji, terminie oddawania prac, terminie poprawy prac i sposobach sprawdzania osiągnięć.

6.      Podczas realizacji zajęć z danego przedmiotu, nauczyciel może sprawdzać obecność ucznia, prosząc go o potwierdzenie uczestnictwa w lekcji, np.: poprzez wysłanie wiadomości w e-dzienniku.

7.      Usprawiedliwienie nieobecności, o której mowa w ust. 6 odbywa się zgodnie z zapisami, o których mowa w § 17 ust. 6 niniejszego statutu.

8.      Oceny zajęć edukacyjnych ustala się wg skali zawartej w § 10 ust. 13-16 niniejszego statutu.

9.      Waga oceny może być zmieniona przez nauczyciela przedmiotu.

10.   Oceny zachowania ustala się wg skali zawartej w § 17 ust. 2 niniejszego statutu.

11.  Ocenie zachowania podlegać będą:

1)      obecność na zajęciach;

2)      terminowość oddawania prac;

3)      kultura osobista podczas kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami.

12.  Ocenę zachowania wystawia wychowawca po zapoznaniu się z uwagami ucznia w e-dzienniku, zgodnie z zapisami § 17 ust. 4 niniejszego statutu.

Pozostałe zasady organizacji i realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określają odrębne przepisy.”

 

ROZDZIAŁ 9

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 40.

 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami w szkole mogą być zatrudnieni inni pracownicy pedagogiczni (logopeda, pedagog szkolny).

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. W Szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:

1) intendenta,

2) pomocy nauczyciela,

3) opiekuna dzieci dowożonych

4) sprzątaczki,
5) konserwatora,
6) kucharki.
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

5. Do obowiązków intendenta należy:

1) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem,

2) opisywanie rachunków,

3) przechowywanie rachunków,

4) prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku szkoły,

6) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej,

7) zabezpieczenie magazynu przed zniszczeniami, pożarem, kradzieżami,

 8) kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń i nadzór nad pracą pracowników obsługi,

 9) pomoc w kuchni przy sporządzaniu posiłków i utrzymaniu czystości,

10) planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego,

11) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego;

12) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem,

13) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, codzienne wyliczanie raportu żywnościowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla Dyrektora,

14) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni;

15) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni.

7. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1) wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć,

2) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu,

3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,

4) wspieranie dzieci  w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk),

5) pomoc pracownikom obsługi w pracach porządkowych w okresie ferii szkolnych.

8. Do obowiązków opiekuna dzieci dowożonych należy:

1)      sprawdzanie stanu liczbowego uczniów oczekujących na odjazd autobusu zgodnie z listą,

2)      dawanie sygnału kierowcy  do odjazdu,

3)      pilnowanie porządku w czasie jazdy,

4)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,

5)      decyzja  o wsiadaniu  i wysiadaniu uczniów w wyznaczonych miejscach.

9. Do zadań sprzątaczek należy:

1) codzienne utrzymanie bieżącej czystości podłóg , tablic szkolnych, parapetów okiennych mebli  w klasach i wyznaczonym rejonie sprzątania,

2) usuwanie bieżących zabrudzeń na zmywalnych częściach ścian,

3) utrzymanie bieżącej czystości sanitariatów, umywalek, pisuarów, podłóg i ścian, uzupełnianie papieru toaletowego, mydła i ręczników,

4) utrzymanie w czystości korytarzy, schodów, kaloryferów,

5) podlewanie i pielęgnacja roślin w klasach i w obejściu szkoły,

6) codzienne zamiatanie i mycie szatni,

7) zamykanie i otwieranie szatni,

8) utrzymanie porządku w obejściu szkolnym,

9) nadzór nad sprawnym przebiegiem spożywania obiadu przez młodsza grupę dzieci,

10) mycie okien, trzepanie dywanów, pranie firan i  zasłon,

11) pastowanie i froterowanie podłóg

12) inne prace zlecone przez Dyrektora.

10. Do obowiązków konserwatora należy:

1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeńdydaktycznych, socjalnych, pomieszczeń i obiektów sportowych,

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych), łącznie ze sprzętem ochrony przeciwpożarowej,

3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych ustnie przez pracowników szkoły,

4) wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, niewymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez Dyrektora,

5) utrzymywanie w porządku i czystości terenów szkolnych (koszenie trawy, wyrównywanie terenu, przycinanie krzewów i drzew, omiatanie, odśnieżanie itp.).

6) nadzór nad zabezpieczeniem budynku i całości sprzętu szkolnego, a w szczególności: stanem sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp,  stanem drzwi  i okien, ich zamknięć i okuć, wymiana rozbitych szyb, wprawki malarskie,

7) wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe,

8) wykonywanie innych poleceń Dyrektora lub zastępcy związanych z organizacją pracy  w szkole,

9) pilnowanie, aby na terenie szkoły nie znajdowały się osoby postronne.

11. Do obowiązków kucharek należy:

1)      właściwe organizowanie pracy personelu kuchennego,

2)      dbanie o przestrzeganie zasad bhp oraz właściwe wykorzystanie sprzętu kuchennego,

3)      uczestniczenie  w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków,

4)      sporządzanie posiłków zgodnie z wymogami racjonalnego  żywienia,

5)      pobieranie produktów spożywczych z magazynu żywnościowego w ilościach przewidzianych recepturą,

6)      dbanie o utrzymanie porządku i przestrzeganie higieny osobistej,

7)      dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego,

8)      codziennie pobieranie próby żywieniowej i właściwe je przechowywanie,

9)      stosowanie norm i zasad zawartych w księgach HACCP.

12.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

13. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami zgodnie z przepisami bhp, przydziałem obowiązków i statutem szkoły.

14. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących             z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                 i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

 

§ 41.

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem  bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy,
3) przestrzegać zapisów  statutowych,
4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
5) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminu,
6) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

7) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

8) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

9) dbać o poprawność językową uczniów,

10) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
11) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
12) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
13) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt, 
14) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
15) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań  w ramach zajęć pozalekcyjnych.

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, praktycznych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych wynikają z ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo życia  i zdrowia powierzonej jego opiece młodzieży w czasie trwania wyżej wymienionych zajęć.

4. Nauczyciel każdego przedmiotu, a w szczególności realizujący zajęcia lekcyjne     w klasopracowni, zapoznaje młodzież ze szczegółowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowymi instrukcjami wykonywania poszczególnych operacji w trakcie realizowania zadań.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

6. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy.

7. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.

8. Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich zajęć lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców – w przypadku nieobecności nauczyciela i braku możliwości organizacji zastępstwa lub innych zajęć.

9. Za bezpieczeństwo młodzieży przed zajęciami edukacyjnymi, w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach edukacyjnych ponoszą odpowiedzialność dyżurni nauczyciele. Od momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych do ich zakończenia zgodnie z planem lekcyjnym uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły i jej obejścia.

10. Opiekę nad młodzieżą podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek pełni kierownik wycieczki i wyznaczeni opiekunowie, którzy zapewniają bezpieczeństwo

wszystkim jej uczestnikom oraz sprawują ciągły nadzór nad powierzoną ich opiece młodzieżą:

1) na wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych w obrębie siedziby szkoły, opiekę nad uczniami sprawuje jeden nauczyciel na grupę do 26 uczniów,

2) na wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych z wykorzystaniem publicznych środków lokomocji opiekę sprawuje jeden nauczyciel na grupę do 20 uczniów,

3) na wycieczkach turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jeden nauczyciel na grupę  do 10 uczniów,

4) udział uczniów w wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych) w formie pisemnego oświadczenia, które przyjmuje nauczyciel organizujący daną formę  krajoznawstwa i turystyki.

11. Wszyscy nauczyciele, niezależnie od pełnionych w danym momencie czynności, mają obowiązek reagowania i podejmowania stosownych działań we wszelkich zauważonych sytuacjach wychowawczych.

12. Nauczyciele przy podejmowaniu działań dydaktycznych, wychowawczych     i organizacyjnych szkoły, w tym ustalając działania profilaktycznie i interwencyjne są zobowiązani do ochrony wizerunku oraz danych osobowych ucznia.

13. Publikacja wizerunku oraz danych osobowych ucznia, w związku z podejmowanymi zadaniami, o których mowa w ust. 12, odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnego oświadczenia, które przyjmuje wychowawca  i przechowuje do końca cyklu edukacyjnego.

 

§ 42.

1.W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w szkole zatrudnia się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela wspierającego.
2. Nauczyciel wspierający wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora,
a w szczególności:

1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone
w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym;

2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem  niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, o którym mowa   w pkt 1, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, o którym mowa w pkt 1, w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym.

 

§ 43.

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas tworzą zespoły przedmiotowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

3. Przewodniczącego zespołu na wniosek zespołu powołuje Dyrektor.

4. Do zadań zespołu m. in. należy:

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
2) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania, 
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

 

§ 44.

 

1. Dyrektor  powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w poszczególnych etapach edukacyjnych.

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 45.

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

2. Wychowawca opracowuje dla oddziału program wychowawczy spójny z programem wychowawczym szkoły i celami wychowawczymi realizowanymi na poszczególnych przedmiotach.

3. Wychowawca prezentuje rodzicom powyższy program na pierwszym zebraniu i ustala formy udziału rodziców w jego realizacji.

4. Zadaniem wychowawcy jest zmierzanie do tego, aby uczniowie:

            1) znajdowali w szkole warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie    prawdy, dobra i piękna w świecie,

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym
i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych  i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, zwracając uwagę na jego stan zdrowia, warunki życia, potrzeby, zdolności, zainteresowania itp.

2) czuwa nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu, 

3) interesuje się postępami w nauce uczniów, szuka przyczyn niepowodzeń i podejmuje środki zaradcze, 

4) dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, ustala przyczyny absencji
i organizuje pomoc dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności z uzupełnieniem materiału,
5) planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski w atmosferze życzliwości, współdziałania, koleżeństwa i przyjaźni,

6) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,
7) wyrabia poczucie współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy i całej szkoły,
8) interesuje się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich,

9) informuje uczniów o możliwościach właściwego organizowania i wykorzystania czasu wolnego,

10) wdraża uczniów do świadomego postępowania zgodnie z zasadami Statutu Szkoły,
11) bada przyczyny niewłaściwego zachowania się uczniów, udziela im pomocy, rad
i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych,

12) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, czuwając nad ustaleniem przez wszystkich uczących nauczycieli zakresu i form wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce szkolnej zgodnie z indywidualnymi możliwościami intelektualnymi ucznia,
 13) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) wzajemnego wspierania się w działaniach wychowawczych, 

c) informowania o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów (indywidualne   rozmowy  z rodzicami,   kontakt telefoniczny i listowy, zebrania rodziców),

14) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami    świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

15) współpracuje z Sądem dla Nieletnich i Policją w sprawie uczniów zdemoralizowanych  i wchodzących w konflikt z prawem.

6. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy:

1) prowadzi dziennik lekcyjny oraz arkusze ocen, 

2) wypisuje świadectwa szkolne,

3) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami Dyrektora oraz  uchwałami Rady Pedagogicznej.

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Początkującym nauczycielom - wychowawcom pomocy udziela Dyrekcja, wyznaczony przez Dyrektora lider oraz inni doświadczeni nauczyciele - wychowawcy.

 9. Wychowawca składa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej sprawozdanie z przebiegu  i wyników swojej pracy.

 10. Wychowawca organizuje i nadzoruje imprezy klasowe i szkolne.

 

§ 46.

 

1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga, logopedy.

2. Pedagog organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

3. Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,

2) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

3) podejmowanie efektywnych działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem klas integracyjnych,

4) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

5) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców   i nauczycieli,

6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

7) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

8) wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku,

9) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

10) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia,

11) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

12) udzielanie porad i pomocy uczniom wykazującym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku.

4. Do zadań logopedy w szczególności należy:

1) diagnozowanie  i systematyczne monitorowanie poziomu rozwoju powierzonych dzieci,

2) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji logopedycznej,

3) prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej oraz dbanie o całokształt rozwoju dziecka,

4) tworzenie  programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem,

5) obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku wychowawcy,

6) dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem,

7) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem,

8) przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych,

9) prowadzenie doradztwa logopedycznego.

 

 

ROZDZIAŁ 10

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

§ 47.

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom
i nauczycielom.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu   i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   i dydaktycznych i rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholog.

7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

5) pomocy nauczyciela.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

4) porad i konsultacji.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom            w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 48.

 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniamii odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

3. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniamii odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

4. Szczegółowe zasady pracy na zajęciach wymienionych w ust. 1,2 i 3 regulują odrębne przepisy.

5. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

 

§ 49.

 

1.Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

2. Działania, o których mowa w ust.1 obejmują w klasach I-III obserwację i pomiary dydaktyczne, mające na celu rozpoznawanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

3. Działania, o których mowa w ust.1 mają także na celu rozpoznawanie zainteresowań   i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora.

 

§ 50.

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

2. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 11

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

§ 51.

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3.Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły, o którym mowa w ust.2 podejmuje dyrektor, jeżeli pozwolą na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada pozytywną opinię Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

d) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa.

 

 

ROZDZIAŁ 12

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

 

§ 52.

 

1.   Do Szkoły Podstawowej przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w  odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

2. Warunki i tryb przyjmowania do szkoły podstawowej określają odrębne przepisy.

 

§ 53.

 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)   świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)  pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

3) świadectwa, (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

 

ROZDZIAŁ 13

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 54.

 

1. Uczeń  ma prawo:

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 
2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
3) znać zasady dotyczące sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) poszanowania swej godności,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich, 
8) korzystania z pomocy materialnej,
9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
10) noszenia emblematu szkoły, o ile taki szkoła posiada,
11) nietykalności osobistej,
12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących  regulaminów,
14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

2. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2) wzorową postawę,

3) szczególne osiągnięcia.

3. Nagrody przyznaje dyrektor  na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) dyplom,
4) nagrody rzeczowe.   

5. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.

6. Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. 

7. Zastrzeżenia wnosi się w formie pisemnej do dyrektora w terminie 2 dni od daty powiadomienia o otrzymaniu nagrody.

8. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 55.

 

1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

1) w przypadku naruszania praw ucznia, uczeń osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) może zwrócić się z pisemną skargą do wychowawcy swojej klasy lub pedagoga szkolnego,
2) wychowawca klasy lub pedagog szkolny rozpatruje skargę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przyjęcia,
3) w razie nierozpatrzenia skargi w terminie wskazanym w pkt. 2, niemożliwości jej rozpatrzenia oraz w razie odwołania się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od sposobu załatwienia skargi, wychowawca klasy lub pedagog szkolny niezwłocznie przekazują skargę Dyrektorowi,
4) Dyrektor  rozpatruje skargę w ciągu 14 dni, przy czym termin jej rozstrzygnięcia liczy się od dnia przyjęcia skargi przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego,
5) w sprawach spornych rodzice mogą odwołać się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

§ 56.

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, pracy nad własnym rozwojem oraz należytego przygotowywania się do zajęć,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i  innych pracowników szkoły oraz niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę osobistą oraz rozwój,
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek szkoły i środowiska,
5) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
6) przestrzegać dyscypliny uczniowskiej,
7) przedstawiać pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych    w terminie do 10 dni od momentu ustania nieobecności, w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
8) dbać o schludny wygląd.

2. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.

3. Przez strój galowy należy rozumieć:

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica/spodnie i biała bluzka,
2) dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie i biała koszula.

4. Uczeń Szkoły nie może:

1) palić tytoniu, pić alkoholu i zażywać narkotyków,
2) samowolnie opuszczać budynku szkolnego przed zakończeniem planowanych na dany dzień zajęć, chyba, że rodzice zadecydują inaczej (prośba pisemna rodziców do wychowawcy dziecka),

3) posiadać przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie szkoły,
4) posiadać czasopisma o treściach niedostosowanych do wieku uczniów,
5) niszczyć sprzętu i mienia szkolnego, za wyrządzone z winy ucznia szkody odpowiedzialność materialną i inną (naprawa zniszczonego mienia) ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Ponadto ustala się co następuje:

1) zabrania się korzystania przez uczniów urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych itp.) podczas lekcji, w przypadku korzystania przez ucznia z urządzeń, o których mowa w ust. 5 pkt 1, nauczyciel ma prawo zatrzymać urządzenie,

2) uchylony

3) rodzice (prawni opiekunowie) odbierają urządzenie mobilne osobiście,

4) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty posiadane przez ucznia    w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia ( typu: urządzenia mobilne, złota i srebrna biżuteria, zegarki, droga firmowa odzież i obuwie).

6. Zalecenia dotyczące ubioru i wyglądu ucznia w Szkole.

1) ubiór ucznia powinien być schludny, czysty,
2) zabronione jest:
a) widoczne malowanie się dziewcząt,
b) noszenie kolczyków przez chłopców,
c) farbowanie włosów przez uczniów,
d) noszenie krótkich bluzek lub bluzek na jednym ramieniu,
e) noszenie przesadnie krótkich spódniczek,
f) malowanie paznokci.

7. W przypadku notorycznego łamania przez ucznia powyższych zasad nauczyciel - wychowawca będzie informował o tym fakcie rodziców ucznia; może on również obniżyć śródroczną bądź końcoworoczną ocenę z zachowania.

8. Karom podlegają następujące zachowania:

1) zakłócanie toku lekcji,

2) częste spóźnianie się,

3) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia,

4) stosowanie przemocy, wymuszenia, agresja słowna,

5) przejawy wulgarności w stosunku do  nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,

6) chuligańskie wybryki,

7) niszczenie mienia ( w tym niszczenie dekoracji, pisanie po ścianach, ławkach itp.),

8) nieprzestrzeganie zasad używania telefonu komórkowego,

9) palenie papierosów w szkole i na terenie przyszkolnym,

10) kradzieże w szkole,

11) picie alkoholu, używanie substancji uzależniających,

12) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych.

9.  Rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy:

a) 2 uwagi za zakłócanie toku lekcji oraz zajęć świetlicowych,

b) 5 godzin nieusprawiedliwionych,

c) 5 spóźnień,

d) dwukrotne użycie telefonu komórkowego podczas zajęć,

e) jednorazowe palenie papierosów,

f) jednorazowe niszczenie mienia,

g) udział w bójce,

h) używanie wulgaryzmów, przezywanie,

i) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych,

j) brak pomocy i przyborów na zajęciach.

2) nagana wychowawcy:

a) 5 uwag za zakłócanie toku lekcji oraz zajęć świetlicowych,

b) 10 godzin nieusprawiedliwionych,

c) 8 spóźnień,

d) trzykrotne użycie telefonu komórkowego podczas zajęć,

e) dwukrotne palenie papierosów,

f) niszczenie mienia,

g) używanie wulgaryzmów i innych przejawów agresji słownej,

h) stosowanie przemocy,

i) jednorazowa kradzież na terenie szkoły (z równoczesnym poinformowaniem dyrektora szkoły),

j) jednorazowe wymuszenie względem kolegów (z równoczesnym poinformowaniem Dyrektora).

3) nagana Dyrektora:

a) 8 uwag za zakłócanie toku zajęć,

b) 20 godzin nieusprawiedliwionych,

c) 20 spóźnień,

d) pięciokrotne użycie telefonu komórkowego podczas zajęć,

e) trzykrotne palenie papierosów,

f) kilkakrotne niszczenie mienia,

g) stosowanie przemocy,

h) kradzież,

i) wymuszenie względem kolegów w szkole,

j) przebywanie w szkole pod wpływem substancji uzależniających, stosowanie tych środków podczas imprez szkolnych.

4) Przeniesienie do innej szkoły (gdy pomimo stosowanych działań wychowawczych nie nastąpiła poprawa):

a) skumulowanie negatywnych zachowań, o których mowa w ust. 8,

b) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi,

c) stosowanie szantażu, grożenie kolegom, nauczycielom,

d) rozprowadzanie środków uzależniających, materiałów pornograficznych,

inne formy demoralizacji.

10. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uczestniczenia w postępowaniu wyjaśniającym okoliczności karanych zachowań.

11. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora.

12. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

13. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 57.

 

1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.

2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor, przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej, organy Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.

3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.

4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:

1) ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;

2) zasady określone w Statucie.

5.  Po dokonaniu zmiany Statutu,  dyrektor opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły .

6. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.

7.  Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.

8. Statut Szkoły dostępny jest w gabinecie dyrektora, bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 58.

 

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Działalność gospodarcza i finansowa Szkoły uregulowana jest odrębnymi przepisami.

 

§ 59.

 

 Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r.