PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

Program wychowawczo – profilaktyczny

ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w POBIEDNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

- Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. . w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982r. (tekst jednolity);

- Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jednolity);

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.; (tekst jednolity)

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity);

- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (tekst jednolity);

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.;

- Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r.;

- Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania;

- Priorytety MEN;

- Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.

I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU

 

„MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ
NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

Jan Paweł II

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie, to szkoła twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie. 

W szkole będą krzewione idee humanistyczne,w swojej działalności będzie kierować się następującymi zasadami:

- każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,

- wspieramy pełny rozwój naszych uczniów.

Nasza szkoła stanie się szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami będą uczniowie i nauczyciele. Będą uczyć się i pracować w atmosferze wzajemnej tolerancji
i poszanowania prawa do godności osobistej. W naszej szkole kształcenie będzie jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne musi stać się środowiskiem twórczym,
w którym każdy z podmiotów będzie mógł realizować się według własnych potrzeb, szkoła stanie się szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada także realizację priorytetów MEN oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W związku z tym w podjętych działaniach zostały uwzględnione następujące zagadnienia: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami, rozwój doradztwa zawodowego, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno – wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli – Uczniów - Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości, jakimi się kierujemy to: prawda, uczciwość, szacunek, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

II.  MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wizja szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki
w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych
i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych
w ramach wolontariatu.

III.  ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 
i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

2. Zadania:

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych 
z najważniejszych wartości w życiu;

3)  wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców
i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami
i wychowawcami;

3. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

- jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

- udziela pomocy rówieśnikom,

- szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

- jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

- jest odpowiedzialny,

- potrafi rozwiązywać konflikty,

- potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

- jest asertywny,

- potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

- kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

- czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

- odróżnia dobro od zła,

- dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

- może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

IV.  MODEL ABSOLWENTA

Absolwent szkoły podstawowej

- jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),

- posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

- sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

- rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

- posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

- jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

- potrafi dokonać samooceny,

- rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

- charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

- potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

- okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,

- potrafi działać w grupie,

- umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

- jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

- niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

Działania zawarte w programie wychowawczo –profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

V. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby
i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

1. Badań ankietowych, rozmów skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców
w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

2. Spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

3. Analizy stanu wychowania w szkole,

4. Obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do zeszytu spostrzeżeń,

5. Sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

1. Brak motywacji do nauki;

2. Niskie potrzeby edukacyjne;

3. Niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;

4. W niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne uczniów;

5. Niedostateczna wiedza uczniów na temat zagadnień związanych z cyberprzemocą oraz korzystania z mediów społecznościowych;

6. Rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy,  (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza wyników ankiet, rozmów).

VI. KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI.

1) Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

2) Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny
a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania
i realizacji klasowych planów pracy.

3) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

VII. ZADANIA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM.

1. Dyrektor szkoły:

1) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

2) wspiera organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

3) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

4) kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

5) organizuje szkolenia dla nauczycieli,

6) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

2. Pedagog szkolny:

1) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły;

2) Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży;

5) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

7) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspiera nauczycieli, wychowawców w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Nauczyciel:

1) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

2) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

3) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

4) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole
i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych,

5) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

Nauczyciel zobowiązany jest:

a) realizować zadania związane z dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły,

b) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć,

c) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

d) kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia oraz szacunku dla każdego człowieka,

e) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

f) doskonalić umiejętność klarownego tłumaczenia zagadnień naukowych,

g) jasno formułować oczekiwania wobec uczniów w zakresie edukacji i zachowania,

h) udzielać uczniom informacji zwrotnej o ich mocnych stronach i uzdolnieniach,

i) współpracować z wychowawcą klasy,

j) wprowadzać indywidualizację procesu nauczania,

k) aktywizować uczniów w czasie lekcji, inspirować pracę zespołową, stosować różnorodne metody dydaktyczne,

l) uwzględniać zalecenia specjalistów w pracy z uczniem,

m) reagować i przeciwdziałać wszelkim formom niewłaściwych zachowań,

n) zapoznać uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania,

o) przekazywać uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce
i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę,

p) podejmować systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery
w czasie zajęć,

q) rozwiązywać bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy z rodzicami,

wychowawcami, pedagogiem szkolnym

r) czuwać nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa,

s) uwzględniać cele wychowawcze w realizacji treści programowych,

t) reagować i przeciwdziałać wszelkim formom agresji i wandalizmu, konsekwentnie przestrzegać norm współżycia społecznego

4.  Wychowawca klasy:

1) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

2) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

3) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

4) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

5) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

6) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

Wychowawca klasy zobowiązany jest do:

a) zapoznania uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły,

b) przekazania uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących zachowania i wyników nauczania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę,

c) poznania i zdiagnozowania warunków życia oraz nauki wychowanków,

d) wspierania rozwoju uczniów,

e) opracowania klasowego planu wychowawczego w oparciu o Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły, przedstawienia go uczniom na godzinie wychowawczej i rodzicom podczas zebrania,

f) podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym,

g) dbania o rozwój samorządności w klasie,

h) rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy
z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,

i) czuwania nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie,

j) kształtowania nawyków odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach oraz nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

k) integrowania zespołu klasowego i koordynowania pracy wychowawczej,

l) urozmaicania metod nagradzania,

m) planowania i prowadzenia lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego,

n) aktywizowania rodziców i opiekunów do współpracy ze szkołą, organizowania spotkań
z rodzicami,

o) oferowania uwagi i pomocy młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia.

5. Rodzice:

1) znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę,

2) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

3) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci,

4) wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,

5) wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,

6) aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez systematyczne spotkania z nauczycielami, udział w zebraniach ogólnych rodziców, Rady Rodziców spotkania z dyrektorem szkoły,

6. Powinności wychowawcze pracowników szkoły:

Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym stylem spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów oraz informować wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów, zgłaszać zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo.

Obowiązkiem każdego członka społeczności szkolnej jest przestrzeganie norm Kodeksu Etycznego

VIII.  ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

1. W pracy wychowawczej dyrektor szkoły i nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.

2. Zasady współpracy szkoły z rodzicami oparte są na wzajemnej życzliwości, dyskrecji oraz takcie i realizowane są poprzez:

- wspólne planowanie działań

- wspólne rozwiązywanie problemów

- rzetelne przekazywanie informacji

- wzajemne zaufanie

3. Rodzice zapoznawani są z obowiązującym prawem oświatowym i osiągnięciami szkoły.

4. Rada Rodziców uczestniczy w opracowywaniu podstawowej dokumentacji szkoły.

5. Szkoła diagnozuje potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej.

6. Rodzice systematycznie uczestniczą w zebraniach organizowanych przez dyrektora szkoły
i wychowawców.

7. Wychowawcy przekazują rodzicom informacje o wynikach nauczania i zachowaniu dziecka, zawiadamiają o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wspólnie z rodzicami podejmują działania mające na celu eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

8. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą.

9. W celu zapobiegania eskalacji problemów, rodzice powinni na bieżąco informować wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora o najdrobniejszych nawet formach przestępczości wśród uczniów.

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

11. Rodzice powinni czynnie uczestniczyć w pracach, wycieczkach, imprezach i apelach podnosząc tym samym rangę uroczystości szkolnych.

12. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności wychowawczych rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy wychowawcy, nauczyciela i pedagoga szkolnego.

IX. ZASADY ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

1. Wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą mając na uwadze wszechstronny rozwój uczniów, ich dobro i bezpieczeństwo.

2. Szkoła umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

3. Konflikty między organami szkoły oraz konflikty wewnątrz organów rozwiązywane są na drodze negocjacji lub mediacji przy udziale zainteresowanych stron.

4. Konflikt między samorządem uczniowskim, a radą pedagogiczną lub nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością powoływania różnych zespołów konsultacyjnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

5. Od decyzji dyrektora, w zależności od rodzaju sprawy, strony konfliktu mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.

X. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym
dla uczniów klas I - III

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

 

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

 

1.Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych.

 

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursów. Organizacja
i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania
w miejscach publicznych.

 

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

 

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji
i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

 

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru.

 

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

 

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

 

2.Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

 

3. Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń - Bezpieczna Szkoła ” przy współpracy z Policją, Strażą Pożarną.

 

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.

 

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

 

1.Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

 

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

 

3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi 
z Konwencji o Prawach Dziecka.

 

2.Poznanie obowiązków ucznia.

 

3. Uświadomienie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić
z prośbą o pomoc.

 

4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat
w szkole.

1. Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

 

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

 

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim – sekcją klas I - III.

Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.

 

1. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

 

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

 

3.Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym
i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

 

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

 

2. Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

 

3. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1. Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
w organizacjach działających w szkole.

 

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

 

3. Realizacja programów: „ Nie pal, przy mnie proszę!” „Czyste powietrze wokół nas”, „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”.

 

4. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami
w kontaktach z rówieśnikami.

 

1. Organizacja zajęć: dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, z zakresu profilaktykilogopedycznej, terapii logopedycznej,

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka
w szkole i poza nią.

 

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 
i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

 

3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

 

4. Konsultacje dla rodziców.

 

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

 

6. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

 

7. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli 
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym

dla uczniów klas IV – VIII

 

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

·         wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji 
i deficytów,wdrażanie do autorefleksji

 

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji 
i samokontroli:kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,wdrażanie do samooceny,

 

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

·         - motywowanie do nauki szkolnej,

·         - rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów,

·         - stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

·         - rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

·         - kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

·         - pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

·         - kształtowanie hierarchii wartości,

·         - praca z uczniem zdolnym,

·         - praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

 

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyposażenie ucznia
w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia

społecznego poprzez:

·         - promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

·         - poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych 
i społecznych poprzez:

·         - wdrażanie do empatii,

·         - współpraca w zespołach,

·         - realizacja projektów,

·         - kształtowanie umiejętności i efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,

 

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

·         kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania

konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,

·         rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

 

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

·         zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

·         poszanowanie mienia szkoły,tworzenie zwyczajów
i tradycji szkoły.

Propagowanie wiedzy na temat Europy i świata

1. Organizacja Dni Europejskich oraz Dni Języków Obcych.

Kształtowanie postaw patriotycznych

1. Zapoznanie uczniów z historią wsi, gminy, regionu,zabytkami, kulturą, itp.

 

2. Uczestnictwo w akademii, apelu przygotowanym przez uczniów.

 

3. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych

krajów.

 

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na korytarzu szkoły.

Kształtowanie postaw
i nawyków

proekologicznych.

 

1. Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, geografii chemii, fizyki.

 

2. Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

 

3. Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”.

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

 

1. Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

 

2. Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności
u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.

 

1. Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych,

 

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym.

 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Pomoc materialna dzieciom
z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z GOPS, GKRPA.

 

2. Współpraca z parafią, CARITAS.

 

3. Współpraca z Fundacją Szkolną w Warszawie.

 

4. Pozyskanie sponsorów.

Pomoc rodzicom, nauczycielom
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka
w szkole i poza nią.

 

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

 

3. Konsultacje dla rodziców.

 

4. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

 

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych 
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

 

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły
i rodziny.

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach
i indywidualne konsultacje.

 

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

Zdrowy styl życia.

1. Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych. Upowszechnianie i realizacja programów służących promocji zdrowego stylu życia - udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”,  „Mleko w szkole”; „Trzymaj formę”, fluoryzacja, itp.

 

2. Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

 

3. Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny.

 

4. Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

 

5. Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

 

6. Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

 

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń
i kursów.

Profilaktyka zagrożeń.

1. Środki i substancje psychoaktywne:

·         - diagnoza środowiska ucznia,

·         - wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli
w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,

·         - gazetki ścienne,

·         - Apel Stop Nałogom,

·         - Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie
w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach 
i spostrzeżeniach.

 

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie

dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

·         - systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

·         - zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole - pogadanki, lekcje wychowawcze,

·         - realizacja programu przeciwdziałania agresji
i przemocy w szkole „Spójrz inaczej na agresję”

·         - stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów

·         - reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

·         - spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

 

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

·         - propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)

·         - jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

·         - omawianie zagrożeń związanych 
z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

·         - wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

·         - ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

 

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
i wsparcia.

 

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

 

 

XI. EWALUACJA PROGRAMU

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych
w kolejnych latach szkolnych.

Przebieg ewaluacji:

1.Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej

2.Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

3.Rozmowy z uczniami i rodzicami

Narzędzia służące ewaluacji:

- ankiety,

- monitoring

- rozmowy z uczniami i rodzicami.

Ewaluacja dokonywana będzie w miarę potrzeb, a uzyskana tą drogą informacja zwrotna przedstawiona zostanie nauczycielom podczas konferencji podsumowującej, a rodzicom
w danym roku na pierwszym spotkaniu z Radą Rodziców. Uzyskane wyniki będą wykorzystywane do wprowadzenia zmian w „Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły”.

Załącznik nr 1
do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

 

CEREMONIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w POBIEDNIE

I. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

1. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości
z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania i właściwych postaw jego poszanowania.

2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honor owa funkcja uczniowska
w szkole dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie
i godni takiego zaszczytu.

3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:

- chorąży – uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską

- asysta – dwie uczennice wyróżniające się wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską.

Tworzy się rezerwowy poczet, który zastępuje nieobecnych uczniów z różnych przyczyn losowych.

4. Poczet sztandarowy wybierany co roku w czerwcu z przedostatniej klasy w szkole na następny rok szkolny(3 uczniów: 2 dziewczyny i 1 chłopak) - wyróżniający się uczniowie. Kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców klas na czerwcowej klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

5. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy w dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

6. Opiekun pocztu sztandarowego dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny
z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

7. Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry,

- białe rękawiczki

8. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – ciemny garnitur, biała koszula. Uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice.

9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

a) Uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

b) Święta szkoły.

c) Ceremonii ślubowania klas pierwszych.

10. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: msze św. uroczystości pogrzebowych i inne.

II. SYMBOLE SZKOŁY

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie posiada:

- imię - Jana Pawła II

- sztandar

- hymn szkoły

II. TEKST HYMNU

       „PATRONIE NASZ”

I. Nie mamy lękać się w życiu niczego,

Kiedy otwarte są drzwi Chrystusowi.

„Bóg i Ojczyzna” hasłem każdego,

Kto krzyżem pierś swą odważnie zdobi.


Refren:

Patronie nasz, my Twoim śladem

Chcemy się piąć, aż po zwycięstwo.

Tyś dla nas jest żywym przykładem,

Ślij z nieba nam błogosławieństwo.

II.

 „Niech zstąpi Duch Twój”- zawołałeś z nami,

Więc niech się spełni nam prorocza mowa.

Idziemy razem życia drogami,

Bo pamiętamy te wielkie słowa.

Refren: Patronie nasz....

III. Podmuchem wiatru już zamknięta księga...

Zaszkliły światu się wzruszeniem oczy,

Choć pękła życia Twego wstęga,

To jednak duch Twój dziś z nami kroczy.

     Refren: Patronie nasz....

III. APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

1. Rozpoczęcie apelu

Apel rozpoczyna się wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Na apelach zwykłych sztandaru nie wprowadza się. Apel rozpoczyna przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub wyznaczony nauczyciel, komendą: Baczność! Sztandar szkoły wprowadzić!

Członkowie pocztu sztandarowego ubrani są na galowo, mają białe rękawiczki, na ramieniu biało-czerwone szarfy. Następnie prowadzący podaje komendę:

Do hymnu! (co oznacza: „baczność!”)

Na uroczystościach państwowych, święcie szkoły oraz innych ważnych uroczystościach na początku śpiewany jest hymn państwowy, a na zakończenie hymn szkoły. Na innych uroczystościach z udziałem sztandaru śpiewany jest hymn szkoły.

Następnie pada komenda: „Po hymnie”.(co oznacza spocznij!)

Apel lub uroczystość przebiega według opracowanego i zatwierdzonego przez dyrektora scenariusza.

Na zakończenie sztandar szkoły wyprowadza się, podając komendę: Baczność! Sztandar szkoły wyprowadzić)

Po wyprowadzeniu prowadzący podaje komendę: (Spocznij!)

W dniu, w którym w szkole odbywają się uroczyste apele, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego, chłopcy białe koszule, ciemne spodnie, natomiast dziewczynki białe bluzki i ciemne spódnice/spodnie.

Uwagi:

Sztandar szkoły przechowywany jest w oszklonej, zamykanej gablocie, na korytarzu szkolnym. Pieczę nad nim sprawuje wyznaczony nauczyciel, który jest odpowiedzialny za przygotowanie pocztu do każdej uroczystości z udziałem sztandaru.

Szkoła może być reprezentowana z udziałem sztandaru na uroczystościach kościelnych
i środowiskowych oraz innych ważnych wydarzeniach. Decyzję o reprezentacji szkoły ze sztandarem podejmuje dyrektor szkoły.

 

IV. STAŁE UROCZYSTOŚCI WPISANE W HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:

- Rozpoczęcie roku szkolnego

- Dzień KEN

- Święto szkoły (16 października)

- Ślubowanie klas pierwszych (do ustalenia w każdym roku szkolnym)

- Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- Zakończenie roku szkolnego

V. DEKORACJA BUDYNKU SZKOLNEGO FLAGAMI PAŃSTWOWYMI

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

- Święta państwowe

- Święto szkoły (+ flagi papieskie)

- inne wydarzenia, w których zwyczajowo wywiesza się flagi.

Program

wychowawczo-profilaktyczny

GIMNAZJUM
w ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II
w POBIEDNIE

rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

- Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. . w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity);

- Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jednolity);

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.; (tekst jednolity)

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity);

- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (tekst jednolity);

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.;

- Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
z dnia 20 listopada 1989r.;

- Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania;

- Priorytety MEN;

- Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.

 

I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU

 

„MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ
NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

Jan Paweł II

 

Program wychowawczo-profilaktyczny będzie realizowany w klasach gimnazjalnych
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie. Obejmie całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły).

           Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Program wychowawczo-profilaktyczny będzie odpowiadał na problemy młodego pokolenia, kształtował u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu
i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Rozwijał będzie postawy obywatelskie, patriotyczne, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Zawierał będzie treści profilaktyczne oraz zadania związane z zapobieganiem wszelkiej dyskryminacji.
Wartości, jakimi się kierujemy to: prawda, uczciwość, szacunek, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada także realizację priorytetów MEN oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W związku z tym w podjętych działaniach zostały uwzględnione następujące zagadnienia: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami, rozwój doradztwa zawodowego, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

            Program rozwijał będzie potrzebę własnego rozwoju przez całe życie, w tym kształcenia, co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju społeczeństwa.

            Niniejszy program wychowawczo-profilaktyczny opiera się na celach i zadaniach gimnazjum.

 

II.  MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja gimnazjum

1. Zaspokajanie określonych potrzeb uczniów i rodziców poprzez właściwe i rzetelne przekazywanie wiedzy.

2. Wykształcenie uczniów samodzielnych, z entuzjazmem poszukujących i zdobywających wiedzę.

3. Uwrażliwienie uczniów na ogólnoludzkie wartości.

4. Pozytywne motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju.

5. Wychowanie uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowych i lokalnych oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne

 

Wizja gimnazjum

Nasza szkoła to wspólnota:

- młodzieży, która pragnie zdobyć wiadomości i umiejętności przedmiotowe i ponad przedmiotowe.

- nauczycieli, którzy stawiają uczniom wysokie wymagania,

- pracowników niepedagogicznych, którzy współuczestniczą w realizacji celów szkoły,

- rodziców, którzy współprzyczyniają się do wszechstronnego rozwoju swoich dzieci.

Nasza szkoła to dobrze wyposażona i gotowa do prowadzenia ciekawych zajęć edukacyjnych
i dodatkowych. Jest miejscem bezpiecznym zarówno dla uczniów, jak i pracowników, ma wielu sojuszników w lokalnym środowisku. Uczniowie potrafią wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie i naukę. Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do nauki na kolejnym etapie kształcenia.

 

III.  ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,
w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 
i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

2. Zadania:

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych 
z najważniejszych wartości w życiu;

3)  wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców
i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami
i wychowawcami;

3. Cele szczegółowe:

Uczeń naszego gimnazjum:

- ma poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

- jest przygotowany do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

- dba o własny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny, między innymi poprzez: aktywny udział w organizowanych różnorodnych imprezach kulturalnych, artystycznych, działalności turystyczno- krajoznawczej,

- wykazuje się umiejętnościami funkcjonowania w rodzinie  i środowisku, państwie, narodzie
i społeczeństwie,

- ma wykształcone takie cechy osobowości jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność,
a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

- jest przygotowany do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

- potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, jest asertywny,

- szanuje ludzi i respektuje ich prawa, odróżnia dobro od zła,  jest odpowiedzialny, tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

-  jest życzliwy, odpowiedzialny, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, udziela pomocy rówieśnikom,

- potrafi rozwiązywać konflikty, potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

- czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

- dba o wysoką kulturę bycia, higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

IV.  MODEL ABSOLWENTA

Absolwent gimnazjum jest dobrze przygotowany do:

- pełnienia dalszych ról społecznych,

- przemyślanego wyboru stylu życia,

- owocnego poszukiwania kierunku kształcenia.

Zgodnie z oczekiwaniami będzie realizował i cenił wartości wpajane uczniom przez pracowników szkoły w trakcie wychowywania i nauczania. Będzie rzetelnie wykonywał swoją pracę, będzie wrażliwy na piękno, będzie reagował na krzywdę innych.

W dalszej pracy nad sobą zwracać będzie uwagę na samodzielność, opanowanie, prawdę.

Absolwent naszego gimnazjum przejawiać będzie zainteresowanie życiem społecznym i politycznym w Polsce i na świecie, a wkrótce stanie się aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego.

Będzie chętnie uczestniczył w życiu społecznym oraz w różnych formach życia kulturalnego.

Absolwent będzie znał, rozumiał i akceptował normy i zasady społecznie uznawane. Będzie dostrzegał korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji i wolności.

Umiejętnie wykorzysta wiedzę i umiejętności, zdobyte podczas nauki, dla dobra swojego, innych i ojczyzny. 

V. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby
i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

1. Badań ankietowych, rozmów skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców
w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

2. Spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

3. Analizy stanu wychowania w szkole,

4. Obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do zeszytu spostrzeżeń,

5. Sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

1. Brak motywacji do nauki;

2. Niskie potrzeby edukacyjne;

3. Niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;

4. W niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne uczniów;

5. Niedostateczna wiedza uczniów na temat zagadnień związanych z cyberprzemocą oraz korzystania z mediów społecznościowych;

6. Rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy,  (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza wyników ankiet, rozmów).

VI. KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI.

1) Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

2) Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

3) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

VII. ZADANIA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM.

1. Dyrektor szkoły:

1) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

2) wspiera organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

3) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

4) kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

5) organizuje szkolenia dla nauczycieli,

6) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

2. Pedagog szkolny:

1) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

2) Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia
w życiu szkoły,

3) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży,

5) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

7) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

8) wspiera nauczycieli, wychowawców w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Nauczyciel:

1) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

2) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

3) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

4) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole
i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych,

5) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

Nauczyciel zobowiązany jest:

a) realizować zadania związane z dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły,

b) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć,

c) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

d) kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia oraz szacunku dla każdego człowieka,

e) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

f) doskonalić umiejętność klarownego tłumaczenia zagadnień naukowych,

g) jasno formułować oczekiwania wobec uczniów w zakresie edukacji i zachowania,

h) udzielać uczniom informacji zwrotnej o ich mocnych stronach i uzdolnieniach,

i) współpracować z wychowawcą klasy,

j) wprowadzać indywidualizację procesu nauczania,

k) aktywizować uczniów w czasie lekcji, inspirować pracę zespołową, stosować różnorodne metody dydaktyczne,

l) uwzględniać zalecenia specjalistów w pracy z uczniem,

m) reagować i przeciwdziałać wszelkim formom niewłaściwych zachowań,

n) zapoznać uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania,

o) przekazywać uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce
i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę,

p) podejmować systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery
w czasie zajęć,

q) rozwiązywać bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy z rodzicami,

wychowawcami, pedagogiem szkolnym

r) czuwać nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa,

s) uwzględniać cele wychowawcze w realizacji treści programowych,

t) reagować i przeciwdziałać wszelkim formom agresji i wandalizmu, konsekwentnie przestrzegać norm współżycia społecznego

4.  Wychowawca klasy:

1) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

2) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój
i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

3) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

4) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

5) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

6) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

Wychowawca klasy zobowiązany jest do:

a) zapoznania uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły,

b) przekazania uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących zachowania i wyników nauczania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę,

c) poznania i zdiagnozowania warunków życia oraz nauki wychowanków,

d) wspierania rozwoju uczniów,

e) opracowania klasowego planu wychowawczego w oparciu o Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły, przedstawienia go uczniom na godzinie wychowawczej i rodzicom podczas zebrania,

f) podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym,

g) dbania o rozwój samorządności w klasie,

h) rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy
z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,

i) czuwania nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak
i nauczycieli uczących w klasie,

j) kształtowania nawyków odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach oraz nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

k) integrowania zespołu klasowego i koordynowania pracy wychowawczej,

l) urozmaicania metod nagradzania,

m) planowania i prowadzenia lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego,

n) aktywizowania rodziców i opiekunów do współpracy ze szkołą, organizowania spotkań
z rodzicami,

o) oferowania uwagi i pomocy młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia.

5. Rodzice:

1) znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę,

2) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

3) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci,

4) wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,

5) wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,

6) aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez systematyczne spotkania z nauczycielami, udział
w zebraniach ogólnych rodziców, Rady Rodziców spotkania z dyrektorem szkoły,

6. Powinności wychowawcze pracowników szkoły:

Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym stylem spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów oraz informować wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów, zgłaszać zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo.

Obowiązkiem każdego członka społeczności szkolnej jest przestrzeganie norm
Kodeksu Etycznego

VIII.  ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

1. W pracy wychowawczej dyrektor szkoły i nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.

2. Zasady współpracy szkoły z rodzicami oparte są na wzajemnej życzliwości, dyskrecji oraz takcie i realizowane są poprzez:

- wspólne planowanie działań

- wspólne rozwiązywanie problemów

- rzetelne przekazywanie informacji

- wzajemne zaufanie

3. Rodzice zapoznawani są z obowiązującym prawem oświatowym i osiągnięciami szkoły.

4. Rada Rodziców uczestniczy w opracowywaniu podstawowej dokumentacji szkoły.

5. Szkoła diagnozuje potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej.

6. Rodzice systematycznie uczestniczą w zebraniach organizowanych przez dyrektora szkoły
i wychowawców.

7. Wychowawcy przekazują rodzicom informacje o wynikach nauczania i zachowaniu dziecka, zawiadamiają o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wspólnie z rodzicami podejmują działania mające na celu eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

8. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą.

9. W celu zapobiegania eskalacji problemów, rodzice powinni na bieżąco informować wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora o najdrobniejszych nawet formach przestępczości wśród uczniów.

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane
w szkole przez ich dzieci.

11. Rodzice powinni czynnie uczestniczyć w pracach, wycieczkach, imprezach i apelach podnosząc tym samym rangę uroczystości szkolnych.

12. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności wychowawczych rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy wychowawcy, nauczyciela i pedagoga szkolnego.

13. W przypadku pojawienia się problemu:

IX. ZASADY ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

1. Wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą mając na uwadze wszechstronny rozwój

uczniów, ich dobro i bezpieczeństwo.

2. Szkoła umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

3. Konflikty między organami szkoły oraz konflikty wewnątrz organów rozwiązywane są na drodze negocjacji lub mediacji przy udziale zainteresowanych stron.

4. Konflikt między samorządem uczniowskim a radą pedagogiczną lub nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością powoływania różnych zespołów konsultacyjnych
w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

5. Od decyzji dyrektora, w zależności od rodzaju sprawy, strony konfliktu maja prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.

X. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym
dla uczniów gimnazjum

 

Zadania

Formy realizacji

Tworzenie tradycji i zwyczajów szkolnych

- prowadzenie Kroniki Szkoły,

- organizacja cyklicznych uroczystości i imprez szkolnych oraz środowiskowych m.in.: Dzień Patrona Szkoły, Wigilia, Pierwszy Dzień Wiosny,  okolicznościowe spotkania środowiskowe,

Działalność Samorządu Uczniowskiego

- przestrzeganie regulaminu SU,

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez  szkolne instytucje demokratyczne skupiające całą społeczność szkolną,

- podejmowanie różnorodnych inicjatyw związanych
z pracą na rzecz szkoły i środowiska (np. zbiórka surowców wtórnych, różnego rodzaju akcje charytatywne),

Kontakty i współpraca
z rodzicami

- spotkania z rodzicami prowadzone w formie pokazów, prelekcji, warsztatów, spotkań: uczeń - nauczyciel - rodzic,

- zaangażowanie rodziców w sprawy klasy, szkoły (udział rodziców w imprezach, apelach, akademiach organizowanych przez szkołę).

- motywowanie rodziców do pomocy w organizacji imprez
i uroczystości szkolnych, wycieczek, dodatkowych zajęć dla uczniów.

- współpraca z Radą Rodziców w różnych sferach jej działania.

Wzajemna pomoc w nauce

 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów,

Organizowanie zabaw, dyskotek, wycieczek

-  zabawy cykliczne: andrzejki, walentynki, mikołajki klasowe, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, zabawa choinkowa, Dzień Wiosny, Dzień Sportu,

- dyskoteki szkolne,

- wycieczki klasowe i edukacyjne, rajdy, wyjazdy wynikające
z realizacji podstaw programowych danego przedmiotu.

Organizacja szkolnych
i międzyszkolnych konkursów tematycznych

- organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów tematycznych,

-  zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach
i innych przedsięwzięciach

Bezpieczeństwo w sieci

-  prowadzenie pogadanek dotyczących zagadnień związanych z cyberprzestrzenią i jej zagrożeniami (cyberprzemoc, fonoholizm, netoholizm itp.)

    - organizowanie warsztatów dotyczących bezpieczeństwa
w sieci

- prelekcje z zaproszonymi gośćmi dla uczniów i rodziców

Propagowanie zdrowego stylu życia

-  organizowanie konkursów tematycznych poświęconych zagadnieniom związanym ze zdrowym odżywianiem, aktywnością ruchową, sposobami radzenia ze stresem itp.

-  przeprowadzenie pogadanek i prelekcji tematycznych dla uczniów i rodziców

Współpraca wychowawców klas
z rodzicami, nauczycielami
i pedagogiem szkolnym, omawianie problemów związanych z niską motywacją uczniów do nauki i aktywności

- pogadanki

- zajęcia warsztatowe

- rozmowy indywidualne

- propagowanie odpowiedniej literatury

Organizowanie pedagogizacji, konsultacji dla rodziców

- przeprowadzenie pedagogizacji: „Znaczenie wzmocnień pozytywnych w wychowaniu”,

- „Dziecko bezpieczne w sieci”

-  grupowe i indywidualne spotkania z rodzicami

Praca z uczniem zdolnym. Rozwijanie motywacji uczniów poprzez organizację zajęć rozwijających zainteresowania
z poszczególnych przedmiotów

- odkrywanie uzdolnień i zainteresowań uczniów

- organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów

- organizowanie konkursów szkolnych motywujących uczniów do własnego rozwoju 

Powiązanie treści poszczególnych przedmiotów z wymaganiami rynku pracy

- poruszanie problematyki rynku pracy na poszczególnych przedmiotach

-uczestnictwo w targach edukacyjnych

     -  prowadzenie doradztwa zawodowego na terenie szkoły

Wplatanie treści profilaktycznych w codzienność szkolną i w tematykę lekcji wychowawczych przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki agresji i przemocy, samobójstw oraz  kształtowania umiejętności społecznych, organizowanie, akcji informacyjnych i konkursów
z zakresu profilaktyki uzależnień

- przeprowadzenie zajęć uczulających uczniów na zasady kulturalnego zachowania

- przeprowadzenie godzin wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji, przemocy, samobójstw

- przeprowadzenie godzin wychowawczych z zakresu zasad poprawnej komunikacji i asertywności

- wplatanie treści profilaktycznych w treści programowe poszczególnych przedmiotów

- organizowanie konkursu tematycznego

- angażowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach profilaktycznych

- częste rozmowy z uczniami na lekcjach wychowawczych

- kampanie prozdrowotne

Współpraca z organizacjami
i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny

- Sąd Rodzinny

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

- Policja

- GOPS

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

- Poradnia Zdrowia Psychicznego

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

Organizowanie pomocy koleżeńskiej, angażowanie uczniów w akcje i kampanie społeczne

- zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej

- angażowanie uczniów w pracę na rzecz szkoły i środowiska poprzez udział w akcjach i kampaniach społecznych

Działania skierowane na rzecz środowiska lokalnego – organizacja zawodów
i konkursów

- organizacja imprez środowiskowych, konkursów
i zawodów sportowych

Organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

- konsultacje przedmiotowe

- pomoc pedagoga szkolnego

- zajęcia terapeutyczne

 

Ponadto:

-  pracownicy szkoły reagują na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią,

- rozwiązują konflikty we właściwy sposób,

- wskazują młodzieży wzorzec zachowań promujący pozytywne nastawienie do nauki, otoczenia, Ojczyzny.

 TREŚCI WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GIMNAZJUM

 

HASŁO DO REALIZACJI

CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ

PRZYKŁADOWE METODY

REALIZACJA

Człowiek i jego emocje.

Umiejętność prawidłowego określania swoich stanów emocjonalnych.

obserwacja, rozmowa,

godzina z wychowawcą, każdorazowy kontakt  z uczniem, rozmowy z pedagogiem szkolnym

Kształtowanie poczucia własnej wartości

rozmowa, tech. socjometryczne, projekty, prezentacje

jw., j. pol., wycieczki, religia, wych. do życia  w rodzinie, innowacje pedagogiczne, wos

Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, umiejętne wyrażanie swojego stanu psychicznego.

rozmowa, obserwacja, tech. socjometryczne,

jw., wyjazdy

Kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania, uświadomienie odpowiedzialności za swoje działania.

jw.

j. pol., historia, religia, wos, godzina z wychowawcą

Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa przyjaźni, miłości.

jw.

godzina z wychowawcą, wos, każdorazowy kontakt z uczniem

Rozwijanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny.

rozmowa , spotkania integracyjne

przedmioty humanistyczne, godzina z wychowawcą, wycieczki, rajdy, imprezy szkolne
i środowiskowe

Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności różnego typu.

rozmowy, kampanie społeczne

godzina z wychowawcą, wos,  każdorazowy kontakt z uczniem, j.pol. ,hist, udział w konkursach,

Zapoznanie z dziełami sztuki: wystawy, koncerty. Poznawanie sposobu wyrażania emocji poprzez działalność artystyczną.

analiza dzieł sztuki, rozmowa, obserwacja

zajęcia artystyczne,

Prawa człowieka

Zrozumienie swojej przynależności do środowiska lokalnego i państwa.

Identyfikacja z obowiązkami obywatela.

rozmowa, obserwacja, warsztaty

godzina z wychowawcą, wos, historia, religia, konkursy, działalność drużyny harcerskiej, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i środowiska lokalnego

Poznanie praw obywatelskich.

wykład, praca w grupach, gazetki szkolne

wos, godzina
z wychowawcą

Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego.

obserwacja, rozmowa, spotkania z ciekawymi ludźmi, ankiety, testy, wykłady, konkursy

wos, godzina
z wychowawcą wdż,  doradztwo zawodowe, SU

Zapoznanie z miejscami i instytucjami ważnymi dla naszego państwa (sejm, senat, IPN, muzea...).

obserwacja, rozmowa, wykład

wos, godzina
z wychowawcą, historia, wycieczki,

Zrozumienie roli wyborów demokratycznych poprzez spotkania z osobami wybranymi w takich wyborach (radny...).

test, rozmowa, prelekcja, wybory do SU, samorządu klasowego

jw.,

 

Rozwój etyczny

Wdrażanie do pracowitości, punktualności, ładu i porządku, konsekwentne egzekwowanie realizacji powierzonych zadań.

- Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań i wyciągania wniosków.

- Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, kształtowanie postawy gotowości do niesienia im pomocy

rozmowy, warsztaty, spotkania rekolekcyjne, działalność charytatywna

godzina z wychowawcą, rekolekcje, SU, wdż, drużyna harcerska, lekcje religii (współpraca
z parafią)

Człowiek we współczesnym świecie

Zrozumienie mechanizmów gospodarki rynkowej.

rozmowa, wykład, warsztaty

wos, godzina z wychowawcą, przedmioty matematyczno – przyrodnicze, zajęcia z doradztwa zawodowego.

Kształtowanie umiejętności korzystania
z mediów.

obserwacja, rozmowa, dyskusja, warsztaty

informatyka, technika,  godzina z wychowawcą i inne z wykorzystaniem technologii informacyjnych,

Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka we współczesnym świecie.

rozmowa, obserwacja, udział w akcjach charytatywnych, warsztaty

godzina z wychowawcą, wycieczki, warsztaty z zakresu profilaktyki, przedstawienia, konkursy

Rozwijanie asertywności.

obserwacja, tech. socjometryczne

każdorazowy kontakt z uczniem, lekcje wych., wycieczki, wos,

Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie właściwej hierarchii wartości.

ankiety, warsztaty, analiza postaw, przedstawienia, wystawy, gazetki szkolne

wzór Patrona Szkoły, każdorazowy kontakt
z uczniem, godzina z wychowawcą, wycieczki, wos, religia, działalność wolontariatu

 

 

 

XI. EWALUACJA PROGRAMU

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych
w kolejnych latach szkolnych.

Przebieg ewaluacji:

1.Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej

2.Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

3.Rozmowy z uczniami i rodzicami

Narzędzia służące ewaluacji:

- ankiety,

- monitoring

- rozmowy z uczniami i rodzicami.

Ewaluacja dokonywana będzie w miarę potrzeb, a uzyskana tą drogą informacja zwrotna przedstawiona zostanie nauczycielom podczas konferencji podsumowującej, a rodzicom
w danym roku na pierwszym spotkaniu z Radą Rodziców. Uzyskane wyniki będą wykorzystywane do wprowadzenia zmian w „Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły”.