PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ
im. JANA PAWŁA II
 w POBIEDNIE

 

 

„MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ
NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

Jan Paweł II

 

 

 

 

 

I. Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78,poz.483)
2. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
3.Ustawa Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r.
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
5. Konwencja Praw Dziecka z 20.11. 1989 r.
6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r z pózn. zm.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17)
9. Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.  
10. Statut Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie.      

 

II Wizja szkoły:

W szkole tworzy się warunki rozwoju każdego ucznia, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji.

Klimat szkoły sprzyja efektywnej pracy uczniów i nauczycieli.

Warunki bazowe i kwalifikacje kadry pedagogicznej umożliwiają realizację przyjętych w szkole programów edukacyjnych.

Szkoła promuje swoje możliwości w środowisku lokalnym.

Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do nauki na kolejnym etapie kształcenia.

 

III Misja szkoły:

Misją Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie jest wyposażenie uczniów w takie wiadomości, umiejętnościi postawy, które pozwolą im, jako absolwentom, na kontynuowanie nauki w dalszym etapie kształcenia. Poprzez dostęp do wiedzy zapewnia się rozwój osobowości dziecka, ucznia
w sferze intelektualnej, fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, moralnej i duchowej.

Nasza szkoła jest przyjazna, otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców, środowiska, a jej działania są spójnez działaniami podejmowanymi przez rodzinę, kościół, samorządy lokalne oraz zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom i wszystkim pracownikom szkoły.

Naszą szkołę budujemy w oparciu o najlepsze wartości zaczerpnięte z polskiej tradycji i kultury,
a także z uniwersalnych założeń religii chrześcijańskiej, ucząc jednocześnie szacunku dla wszystkich innych tradycji i kultur.

Dewizą podejmowanych działań jest dobro, prawda i piękno.

 

IV Założenia programu wychowawczego

1.Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, indywidualny i personalistyczny

a) integralny - obejmuje wszystkie sfery rozwoju ucznia,

b) indywidualny – tempo nauczania i wychowania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka,

c) personalistyczny – stawia w centrum osobę ucznia.

2. W  codziennym życiu, w szkole i poza nią oddajemy cześć i szacunek symbolom narodowym, religijnym
i szkolnym, takich jak: godło Polski, flaga, hymn narodowy i szkolny, krzyż, sztandar szkoły, symbole patrona naszej szkoły Jana Pawła II. 

3. Cała społeczność szkolna organizuje obchody ważnych uroczystości, wydarzeń historycznych, świąt religijnych, narodowych oraz uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe.

4. Organizujemy wycieczki krajoznawcze w celu poznania przyrody, zabytków kultury, okolicy, regionu, kraju.

5.Wszyscy pracownicy szkoły wraz z uczniami dbają o przyjazną atmosferę funkcjonowania społeczności szkolnej, opartej na wzajemnym szacunku, akceptacji i tolerancji, zapewnieniu bezpieczeństwa, przestrzeganiu wzajemnych praw.  
6. Uczniowie bardziej sprawni i uzdolnieni pomagaj słabszym fizycznie, psychicznie i intelektualnie.

7. Eliminujemy z życia naszej szkoły zjawiska przemocy, agresji, mobbingu, a także zapobiegamy powstawaniu tego rodzaju problemów.

8. Zaistniałe konflikty rozwiązujemy w sposób akceptowany społecznie zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania w przypadkach łamania norm.

9. Szkoła poprzez działalność wychowawczą i dobrą współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

a) rozbudzania jego ciekawości poznawczej,

b) inspirowania do wyrażania myśli i przeżyć,

c) uczeniu samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań,

d) kształtowaniu indywidualnych zdolności twórczych,

e) uczeniu samorządności i odpowiedzialności za własne czyny i decyzje,

f) uwrażliwieniu na prawdę i piękno, dobro, krzywdę innych.

10. Wzory kultury zachowania i mowy czerpiemy z dziedzictwa kultury, poezji, literatury oraz wzorców osobowych ludzi o wysokim autorytecie moralnym.

11. Troszczymy się o zachowanie wartości naturalnych środowiska, wody powietrza, zieleni,  zwierząt.Uczestniczymy w działaniach o charakterze ekologicznym.

12. Staramy się, aby każdy uczeń dbał o własne ciało, zdrowie, rozwijał sprawność fizyczną
i psychiczną, umaił bronić się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie jak: stres, agresja, uzależnienia (nikotyna, alkoholizm, narkotyki), chcemy być Szkołą Promującą Zdrowie.

13. Podejmujemy działania na rzecz włączania się rodziców w życie szkoły, których efektem powinno być przerwanie   anonimowości, sprzyjającej istnieniu i utrwalaniu negatywnych zjawisk.

14. Organizujemy zajęcia psychologiczne dla rodziców, polegające na przekazywaniu w prosty
i ciekawy sposób informacji na temat faz i potrzeb rozwojowych dzieci oraz metod wychowawczych, sprzyjających dobrym kontaktomz dzieckiem, które służą jego rozwojowi.

15. Wychowawcy, rodzice i uczniowie tworzą system wzajemnego wspomagania się w trudnych sytuacjach życiowych, dotyczących spraw dydaktycznych, materialnych, wychowawczych i psychologiczno – duchowych.

 

V Metody, sposoby, formy pracy

1.Tematyczne godziny wychowawcze związane z problematyką „Programu wychowawczego”. Równolegle wybrana tematyka winna być włączona do realizacji wszystkich przedmiotów nauczania.

2. Prelekcje związane z założeniami  „Programu Wychowawczego” wygłaszane przez specjalistów dla rodziców, nauczycieli, uczniów.

3. Spotkania klasowe z rodzicami.

4. Indywidualne rozmowy młodzieży z wybranymi przez nią nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

5. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i pedagogiem specjalnym.

6. Stworzenie możliwości działania Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji młodzieżowych, mających prawo działać na terenie szkoły.

7. Wycieczki klasowe z wychowawcą.

8. Wycieczki przedmiotowe.

9. Pomoc w umiejętnym spędzaniu czasu wolnego ucznia.

10. Podtrzymywanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły.

11. Opracowanie przez bibliotekę szkolną bibliografii do tematów związanych z „Programem wychowawczym”.

12. Rozwijanie zainteresowań życiem społecznym, poznanie najbliższego środowiska, okolicy, zakładów pracy, zawodów rodziców.

13. Stały kontakt kierownika świetlicy i wychowawców z rodzicami.

14. Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.

15. Wparcie finansowe rodziców odnośnie poszerzania bazy szkoły.

 

VI Samorządność jako metoda wychowawcza

1. Inspirowanie samodzielnych działań uczniów w nauce, zabawie i pracy na rzecz szkoły i klasy.

Zamierzenia:

Uczeń współuczestniczący w organizowaniu życia kulturalnego w szkole, identyfikuje się z celami
i zadaniami grupy.

 

2. Wdrażanie do pojmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły.

Zamierzenia:

Uczeń potrafi razem z innymi przygotować i przeprowadzić imprezę szkolną, konkurs, akcję, radzi sobie
z napotkanymi problemami. Potrafi krytycznie ocenić swój udział w realizacji zadania.

 

3. Działania na rzecz przeciwdziałania agresji

Zamierzenia:

Uczniowie klas starszych reagują na przejawy agresji mające miejsce na terenie obiektu szkolnego.

 

VII Zakres  oddziaływań wychowawczych

 

1. Dyrekcja:

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

b) współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, organizacjami samorządowymi, pozarządowymi,

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwiauczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

d) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

e) ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział
w kursach pedagogicznych,

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniów jak i pracownikówszkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły, monitoring wejść i wyjść osób wchodzących
i wychodzących ze szkoły, monitoring wizyjny).

 

2. Pedagog Szkolny:

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które wymagają wsparcia (padły ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej, są w trudnej sytuacji materialnej, mają trudności w opanowaniu materiału szkolnego itp.),

b) ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby),

c) w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie,

d) współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie
z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo, poprzez prowadzone działania wychowawcze, kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających
z popełnionych czynów karalnych,przygotowuje i służy pomocą w prawidłowym wyborze dalszej drogi kształcenia.

 

3. Nauczyciele:

a) reagują na przejawy niedostosowania społecznego uczniów,

b) mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby),

c) wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności
i zainteresowania,

d) motywują dzieci do nauki poprzez pochwałę i pozytywny przykład,

e) udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

f) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka,odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.,

g) inspirują nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań.

 

4. Rada Rodziców:

a) reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,

b) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,

c) pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły, organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

5. Samorząd Uczniowski:

a) jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły
i w środowisku lokalnym,

b) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

c) inicjuje działania dotyczące życia uczniów,

d) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

e) angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

f) dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

g) wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 

6. Rodzice:

a) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów oraz służą przykładem prawidłowych zachowań,

b) mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

c) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, uczestniczą
w szkoleniach przygotowanych przez szkołę w ramach pedagogizacji

 

7. Wychowawcy klas:

a) wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia dla rodziców,

b) dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie,

c) wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

d) sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

e) mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby,

f) uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia  własnej wartości, kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji,elastyczności w zachowaniu,

g) realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły.

 

VIII Zadania wychowawców klasowych

 

1. Kształcenie umiejętności społecznych takich jak:

a) słuchanie innych,

b) prowadzenie rozmowy na dany temat,

c) rozwiazywanie konfliktów,

d) wyrażanie aprobaty i dezaprobaty dla określonych zachowań,

e) wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,

f) wyrażanie osobistych poglądów  na dany temat,

g) tolerancja wobec postępowania innych (zanim zacznę krytykować, poznam druga stronę),

h) uaktywnianie szczególnej wrażliwości na problemy innych uczniów.

 

Zamierzenia:

Uczeń prezentuje pozytywne nastawienie wobec innych życzliwość w stosunku do kolegi, koleżanki, nauczycieli  zna swoje prawa i w odpowiedni sposób potrafi  się o nie upomnieć.

Potrafi wyrażać swoje zdanie i bronić swoich racji.

 

2. Budowanie więzi koleżeńskich w klasie, szkole

Zamierzenia:

Uczeń wie co to jest przyjaźń , czego może wymagać od przyjaciela, potrafi powiedzieć „nie” w imię przyjaźni, potrafi wybaczać i przepraszać. Zna swoje miejsce w społeczności zintegrowanej.

 

3. Budowanie autorytetu rodziny i szkoły.

Zamierzenia:

Uczeń potrafi okazać szacunek, miłość i wdzięczność swoim rodzicom, rodzeństwu, nauczycielom. Potrafi informować rodziców  i nauczycieli o złym zachowaniu, słabej ocenie, uwadze w dzienniku. Wie gdzie szukać pomocy, gdy rodzina nie wystarcza.

 

4. Uświadomienie swojego miejsca wśród innych ludzi.

Zamierzenia:

Uczeń wie, jak zachować się w różnych sytuacjach, zna swoje mocne strony i stara się je w pełni wykorzystać, zna swoje słabe strony i szuka sposobów poprawienia ich. Słucha i wyciąga wnioski
z tego co inni mają do powiedzenia na jego temat (spójrz na siebie).

 

5. Kształcenie odpowiednich postaw w środowisku przyrodniczym.

Zamierzenia:

Uczeń zna zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania się, potrafi korzystać z możliwości ruchu
i wypoczynku czynnego, wie że alkohol, papierosy, narkotyki niszczą zdrowie.

 

IX Program wychowawczy edukacji przedszkolnej

Cele programu:

1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi.

a) kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…,

b) polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

c) rozróżniania dobra od zła.

4.Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
5.Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja".
6.Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
7.Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody.
8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
9.Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

 

Cele wychowawcze

Cele szczegółowe

(kryterium sukcesu)

Metody i formy pracy

1. Wspieranie dzieci

w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu

i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia.

 

 

 

 

- przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych

na przedmiotach (wnioskowanie
o wprowadzanychi obserwowanych zmianach);

- grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje,te obiekty są podobne, a te są inne;

- stara się łączyć przyczynę ze skutkiemi próbuje przewidywać, co się może zdarzyć

 

 

 

 

 

 

- zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, tematyczne

 

 

 

 

 

 

2.Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

 

 

- zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
- mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,
- uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach,
- w zrozumiały sposób mówi
o swoich potrzebach i decyzjach

- przeprowadzenie przesiewowych badań wymowy,

- diagnoza logopedyczna,
- wspólne czytanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, bajek, opowiadań, wierszy,
- wspólne czytanie książek (co najmniej 15 min.)
- zachęcanie do wypowiedzi na temat wydarzeń z życia dziecka
- opisywanie wybranych przedmiotów, zwierząt, osób,
- rozbudowywanie prostych zdań, pytania otwarte, zdania niedokończone,
- tworzenie własnych, krótkich wypowiedzi na temat wybranych ilustracji

 

 

 

 

3.Kształtowanie orientacji
 w najbliższym środowisku.

 

 

 

 

- umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko  i adres zamieszkania:  wie, komu może podawać takie informacje,

- swobodnie wypowiada się o swojej rodzinie,  wie gdzie pracują bliscy i czym się zajmują,

- zna zakres swoich obowiązków
w domu rodzinnym,
- umie  okazywać uczucia miłości
i szacunku w stosunku do rodziny

- słuchanie różnych opowiadań wybranych przez nauczyciela, omawianie ich,

- rozmowy przy ilustracjach,

- stwarzanie sytuacji zabawowych np. „Mój dom”, „Moja rodzina”,

- wykonywanie prac plastycznych, technicznych, 

 

 

 

 4. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

 

- umie poprawnie umyć się
 i wytrzeć oraz umyć zęby,

- właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków,

- nakrywa do stołu i sprząta po sobie,

- samodzielnie korzysta z toalety,

- samodzielnie ubiera się, rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub na kradzież,

- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

- stwarzanie sytuacji zabawowych

odzwierciedlających rzeczywistość,

- zabawy tematyczne,

- historyjki obrazkowe

 

5. Rozpoznawanie
 i nazywanie stanów emocjonalnych w czasie zabaw.

 

 

 

 

 

 

- rozpoznaje i nazywa swoje emocje,

- potrafi właściwie  przyjmować

pochwały i krytykę,

- potrafi  mówić o rzeczach

 miłych, wyraża krytykę dla

zachowań negatywnych,

-zwraca się z problemem

do nauczyciela,

- potrafi w sposób czytelny

 określić swoje uczucia,

- rozumie, że wyrażanie werbalne

uczuć jest potrzebne w celu

rozładowania napięć pomiędzy ludźmi,

- rozumie, że inni mają

prawo wyrażać swoje uczucia

 

- systematyczne rozmowy,

wyjaśnienia, wymiana zdań

dotycząca własnych ocen

 i odczuć, uczymy liczenia

się z odczuciami drugiej osoby

- zabawy paradramowe,

- prezentowanie własnych

umiejętności na forum publicznym

- uroczystości dla bliskich,

- uczestniczenie w zabawach

pozwalających na rozładowanie

 napięć emocjonalnych,

- eliminowanie przejawów

 złośliwości, drwin poprzez rozmowy, słuchanie utworów literackich, teatrzyki interaktywne,

- ocenianie postaw bohaterów,

uzasadnianie swoich ocen,

- bajki terapeutyczne,

- stwarzanie różnych rodzajów aktywności, podczas których omawiamy zachowania bohaterów

 literackich,

- wykorzystanie metod i technik pozwalających rozładować stres

i napięcie w sposób społecznie akceptowany

6. Kształtowanie umiejętności prospołecznych, integracji
w grupie

 

 

- zna zasady funkcjonowania
w przedszkolu
- przestrzega obowiązujących reguł
w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach
i sytuacjach zadaniowych) oraz
 w świecie dorosłych,
- kształtowanie u dzieci poczucia akceptacji i przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty mieszkańców i wspólnoty narodowej),
- wywiązywanie się z ról społecznych: dziecka  w rodzinie, ucznia, kolegi.
- angażowanie w działania na rzecz innych,
 - posiada umiejętności kulturalnego zachowania się

 

 

 

 

 

 

 

- prawidłowo rozumie pojęcie nagrody- (wykorzystujemy wzmocnienie pozytywne oraz postępujemy w myśl zasady „ brak nagrody to kara”.)
- zabawy dydaktyczne,
- wykonywanie prac plastycznych służących do dekoracji sali,
- zachęcanie do dyżurowania,
- dbanie o porządek wśród lal, samochodów, podlewanie kwiatów, itp.

 

7. Kształtowanie wartości moralnych 

 

- przestrzega stosowania przyjętych umów,
- jest odpowiedzialny za swoje zachowanie,
- podejmuje działania konstruktywne na rzecz grupy,
- wykazuje się inicjatywą
w sytuacjach nowych,
- rozróżnia prawdę, fałsz, fantazje, kłamstwa w utworach literackich
i w sytuacjach codziennych, przewiduje skutki złego postępowania, wyciąga wnioski,
- nazywa pozytywne cechy charakteru, koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancja.
- wie, co to znaczy być koleżeńskim, życzliwym, uprzejmym, tolerancyjnym,
- potrafi być odpowiedzialne za swoje zachowanie,
- potrafi przyznać się do błędu,
- potrafi dostrzec negatywne zachowania,
- potrafi zadośćuczynić i przeprosić  za popełnioną krzywdę,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozmowy, samodzielne doświadczenia
i przeżycia dzieci, opowiadanie
o nich,
- spacery, wycieczki, działanie przykładem z literatury,
- historyjki obrazkowe, literatura dziecięca,
- plansze demonstracyjne,
- plansze z ilustracjami,
- działanie przykładem z literatury dziecięcej,
- historyjki obrazkowe,
- rozmowy, działanie własnym przykładem,
- zabawy tematyczne - przyjmowanie
w zabawach pozytywnych postaw obserwowanych w otoczeniu lub zaczerpniętych z literatury,
- zabawy przeciwko agresji, rozmowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, troska
o zdrowie

 

- jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo,
- uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grachw sali, na boisku, placu zabaw, na spacerze, w sali gimnastycznej,
-dba o swoje zdrowie,

- zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia,
- dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne,
- zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi,
- informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, złym samopoczuciu,
- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,

- rozumie konieczność częstego przebywania na świeżym powietrzu,

- potrafi dbać o swoje narządy zmysłów,

- unika hałasu i nie jest jego źródłem,

- wie, jak należy się ubierać
i dobiera strój do pory roku,

- dba o zdrowie i orientuje się
w zasadach zdrowego żywienia,

- rozmowy, samodzielne doświadczenia
i przeżycia dzieci, opowiadanie o nich,
- spacery, wycieczki, działanie przykładem z literatury,
- historyjki obrazkowe, literatura dziecięca,
- plansze demonstracyjne,
- plansze z ilustracjami,
- działanie przykładem z literatury dziecięcej,
- historyjki obrazkowe,
- rozmowy, działanie własnym przykładem,
- zabawy tematyczne,
 - przyjmowanie w zabawach pozytywnych postaw obserwowanych
w otoczeniu lub zaczerpniętych
z literatury,
- zabawy przeciwko agresji, rozmowy, zakaz przynoszenia do przedszkola militarnych zabawek, zakaz celowania do siebie, zakaz słownej agresji,

 - organizowanie zabaw i zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem pomocy - obręcze, woreczki, chusta animacyjna,

- rozmowy na temat zdrowego odżywiania się, wiersze o zdrowiu, piosenki

 

9. Wdrażanie dzieci do dbałości
o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

- wie, jak trzeba zachować się
 w sytuacji zagrożenia,
- wie, gdzie można otrzymać pomoc
i umie o nią poprosić,
- zna podstawowe zasady ruchu drogowego,
- wie, jak bezpiecznie poruszać się po drodze,
- uważnie porusza się po budynku oraz w obejściu przedszkolnym,
- wie, że nie wolno oddalać się
z określonego miejsca,
- przestrzega zakazu zabawy urządzeniami elektrycznymi,
- unika zabawy ogniem,
- rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, roślin,
- nie próbuje nieznanych produktów, nie przyjmuje żadnych cukierków od nieznajomych,
- nie zbliża się do nieznanych zwierząt,

- omawianie sytuacji zagrażających dzieciom, ustalenie jasnych zasad korzystania z urządzeń na placu przedszkolnym, przestrzeganie kontraktów grupowych,
- dostarczanie dzieciom wzorców zachowania - filmy edukacyjne, teatrzyki, pogadanki, scenki dramowe,
- poznanie zasad przebywania
w środowisku naturalnym - las, wycieczki, spacery, ocenianie zachowań pod względem bezpieczeństwa swojego i innych,

 

10. Wychowanie przez sztukę

 

- dziecko widzem i aktorem
- wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu,
w teatrze, kinie,
- odgrywa rolę w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami (np. maską),
- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe,

- chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcachi muzykowaniu,
- dostrzega zmiany dynamiki, tempa
i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc,
- tworzy muzykę, korzystając
z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem; 
- w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej,

- przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu,

- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu(takich jak kształt i barwy)
w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

- wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą
(także architekturą zieleni
i architekturą wnętrz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uczestnictwo w seansach filmowych, teatralnych, koncertach, wystawach,
- odgrywanie ról podczas występów,
- praca z antologią poezji dziecięcej,
-  muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
- różne formy plastyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

zainteresowanie Unią Europejską,

 

- wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują i czym się zajmują,
- zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje
i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjant, strażak,

- wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,
- nazywa godło i flagę państwową zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,
- wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

- oglądanie albumów, encyklopedii, wyszukiwanie informacji na interesujące tematy, czytanie ich.
- sytuacje edukacyjne:
„ Moja Ojczyzna”, „Warszawa stolicą Polski”, edukacja regionalna: legendy, stroje ludowe, rzemiosło artystyczne, tańce regionalne, itp.

 

 

Model absolwenta oddziału przedszkolnego

Dziecko kończąc edukację przedszkolną posiada odpowiedni zasób doświadczeń i umiejętności potrzebnych
do dalszego rozwoju i edukacji

JEST:

    otwarte i tolerancyjne, przyjaźnie nastawione do świata i ludzi,

    wyposażone w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

    odpowiednio przygotowane do spełniania obowiązku szkolnego,

    odpowiedzialne za swoje zachowanie,

    aktywne, dociekliwe i kreatywne,

ZNA:

   swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku,

   podstawowe normy społeczne,

   symbole narodowe i szanuje je,

   swoje obowiązki,

   prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

   swoje zalety i mocne strony,

UMIE:

    akceptować siebie i innych,

    pomóc koledze,

    komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

    obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką,

    dbać o swoje zdrowie  i bezpieczeństwo,

    być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,

    okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym,

 

X Program wychowawczy szkoły podstawowej klas I- III

Cele ogólne

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

2. Rozbudzanie i rozwijanie możliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
3. Umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

Formy realizacji

a) modelowanie postaw,

b) gry i zabawy,

c) dyskusje na forum grupy,

d) pogadanki,

e) twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna,

f) wycieczki tematyczne,

g) gry dramowe,

h) scenki improwizowane,

i) pracaindywidualna,

j) praca w grupach,

k) prace w zespołachzadaniowych,

l) obserwacja

 

Cele wychowawcze

Cele szczegółowe

Metody i formy pracy

1. Rozwijanie dbałości o własny wygląd
i zdrowie

-uczeń potrafi zachować higienę swojego ciała,

-zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się,

- potrafi ubrać się stosownie do pogody i pory roku,

-rozumie potrzebę zdrowego odżywiania,

-dba o higienę ciała,

- aktywnie i bezpiecznie organizuje sobie zajęcia po szkole,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i podczas zabaw,

- dba o prawidłowa postawę ciała,

- zna i rozumie znaczenie słowa „asertywność”

-rozmowy, pogadanki, wspólne rozwiązywanie problemów,

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele,świetlicy

 

2. Zapobieganie zagrożeniom,

pierwsza pomoc

- rozpoznaje, czym jest zagrożenie i sytuacja niebezpieczna dla życia i zdrowia,
- umie zareagować w trudnych sytuacjach,

- wie, gdzie szukać pomocy,

- zna podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się i rozumie konieczność stosowania ich,

- umie właściwie zachować się na drodze,

- potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,

- potrafi wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia,
- zna numery alarmowe

- rozmowy, obserwacje nauczyciela, gry dramowe, prace plastyczne, plansze z numerami telefonów alarmowych

3. Rozwijanie samorządności uczniów

- rozumie, co daje wzajemna pomoc,
- działa bezinteresownie,
- dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia,
- zna i przestrzega normy pracy w grupie,
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły,
- pomaga innym.

- rozmowy, obserwacje nauczyciela, gry dramowe, scenki improwizowane, regulaminy szkoły

4. Budowanie systemu
i hierarchii wartości moralnych oraz estetycznych.

 

- potrafi odróżnić w zachowaniu ludzi
i w codziennychzdarzeniach to, co jest dobre
i przyjazne, od rzeczy złych iszkodliwych,

- nie przechodzi obojętnie wobec różnych   sytuacji,w których może pomóc,

- jest wrażliwy na cierpienie ludzi i zwierząt,

- stosuje podstawowe zasady dobrego wychowania w szkole, domu i na podwórku,
- umie się przywitać, pożegnać, ustąpić miejsca..,

- umie opanować lęk przed oceną, kontrolą nauczyciela i opinią kolegów,

- reaguje na krzywdę kolegów, o której zgłasza nauczycielowi,
- umie rozładować swoje niezadowolenie
i agresję w sposób zgodny z normami i zasadami postępowania nie zagrażając bezpieczeństwu rówieśników i nauczycieli,
- nabywa umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi,
- przestrzega zasad postępowania szczególnie wobec ludzi starszych, słabszych i chorych,
- dba o swój wygląd zewnętrzny, ubiera się czysto, schludnie, unika odzieży zwracającej powszechną uwagę. Dba o higienę osobistą,

- utrzymuje porządek na ławce i w szatni,

- umie kulturalnie spożywać posiłki,
- nie używa wulgaryzmów, wypowiada swoje zdanie w sposób jasny i poprawny, z zachowaniem szacunku i dystansu wobec ludzi starszych.

 

- scenki rodzajowe, rozmowy, obserwacje nauczyciela, prezentacja filmów i utworów literackich, akcje charytatywne, dokarmianie zwierząt

 

5. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych

- umie nawiązać kontakt z innymi,
- pracuje zespołowo,
- rozpoznaje i nazywa uczucia,
- potrafi być asertywny

- gry stolikowe, gry i zabawy sportowe, sytuacje codzienne, obserwacje nauczyciela, współpraca z samorządem uczniowskim, trening psychologiczny

6. Przygotowanie do życia
w rodzinie

- wie, jak okazać uczucia szacunkui miłości,
- rozumie znaczenie rodziny w swoim życiu,
- wie, dlaczego należy pomagać starszym,
- umie wspólnie z rówieśnikami spędzać wolny czas na swoje obowiązki jako członka rodzin,
- rozumie znaczenie uroczystości rodzinnych

- zabawydramowe, rozmowy, wykłady, pogadanki, dyskusje, odgrywanie ról, burza mózgów, krzyżówki, schematy, ćwiczenia, praca w grupach

7. Postrzeganie troski
o środowisko przyrodnicze

 

 

- dostrzega potrzebę dbania o czystość najbliższego otoczenia,
- utrwala i systematyzuje sposoby ochrony środowiska,
-
uświadomią sobie zagrożenia wynikających
z niszczycielskiej działalności człowieka,
- nabywa nawyk dbania o środowisko naturalne poprzez działania ekologiczne

- wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia labolatoryjne,obserwacja i praca
w terenie, konkursy, olimpiady, wycieczki i wyjścia edukacyjne, prace plastyczne, fotograficzne, podejmowanie działań na rzecz środowiska, analiza plansz, foliogramów, map, programów multimedialnych

8. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich

- zna państwa sąsiadujące z Polską i umie je pokazać na mapie,
- rozumie znaczenie słowa tolerancja wobec innych kultur i narodów,
- ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
- potrafi wyszukać materiały na wybrany temat

uroczystości związane
z obchodzeniem świąt narodowych, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej,wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym
i kulturalnym,spotkania z ciekawymi ludźmi

 

 

 

 

Model absolwenta klasy trzeciej

Absolwent klasy trzeciej dobrze orientuje się w najbliższym środowisku. Lubi chodzić do szkoły i lubi się uczyć. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w życiu codziennym. W kontaktach społecznych stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pogodę ducha.

Jest otwarty. Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi
i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować wlane zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

Jest ciekawy świata. Chętnie korzysta z podstawowych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących
w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji. Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.

Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

 

XI Program wychowawczy szkoły podstawowej klas IV - VI

 

Cele ogólne

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.
2. Rozbudzanie i rozwijanie możliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
3. Umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

 

Formy realizacji

a) modelowanie postaw

b) gry i zabawy

c) dyskusje na forum grupy

d) pogadanki

e) twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna

f) wycieczki tematyczne

g) gry dramowe

h) scenki improwizowane

i) pracaindywidualna

j) praca w grupach

k) prace w zespołachzadaniowych

l) obserwacja

 

 

Cele wychowawcze

 

Cele szczegółowe

 

Metody i formy pracy

 

1. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych

-  identyfikuje się z innymi,
- radzi sobie w trudnych sytuacjach,

- potrafi  słuchać, rozumie potrzeby innych,

- potrafi skutecznie się porozumiewać, przy zastosowaniu pozawerbalnych środków wyrazu,

- potrafi określić swoje mocne i słabe strony, ocenia wkład swojej  pracy
w grupie oraz kolegów,

- rozumie odpowiedzialność za siebie
i rówieśników,

- rozumie pojęcia: koleżeństwo, przyjaźń, zakochanie,

- wie, jak poinformować innych
o negatywnych skutkach (personalnych
i społecznych) nadużywania alkoholu, palenia papierosów i brania narkotyków

- obserwacja, rozmowa, bieżące  rozwiązywanie problemów na terenie klasy i szkoły, ankiety, udział
w imprezach klasowych i szkolnych, zajęcia z przygotowywania do życia
w rodzinie

 

2. Przygotowanie do życia w rodzinie

- dostrzega wspierającą rolę rodziny,

- wie i docenia jaką rolę odgrywają rodzice,

- kultywuje  tradycje rodzinne,

- rozumie swoje miejsce w rodzinie,

- zna prawa i obowiązki dziecka, jako członka rodziny,

- zna podstawowe przepisy dotyczące praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pogadanki, imprezy z udziałem rodziców, godziny wychowawcze, kultywowanie tradycji świątecznych na terenie szkoły, propagowanie racjonalnego gospodarowania wolnym czasem, wycieczki

 

 

 

3. Kształtowanie wartości moralnych, etycznych i patriotycznych

- zna normy dobrego wychowania
i według nich postępuje,

- potrafi odróżniać zachowana dobre i złe,

- potrafi uznawać autorytety,

- zna ogólnie przyjęty system wartości, rozumie potrzebę jego posiadania

- odczuwa potrzebę udziału w życiu kulturalnym środowiska i całego regionu

- potrafi uczestniczyć w różnych formach kultury (koncert, kino, teatr, wystawa

plastyczna, muzeum),
- wykazuje więzi z krajem ojczystym
i świadomość obywatelską,

- wykazuje chęć poznawania ojczystego kraju i jego tradycji,

- zna hymn narodowy, symbole narodowe, tradycje i historię Polski,

- zna najważniejsze zabytki architektury w Polsce i w regionie,

- zna najważniejsze dzieła literatury
i sztuki polskich twórców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pogadanki, zajęcia  w  grupach, lekcje muzealne, wycieczki, lekcje religii, lekcje wychowawcze, lekcje przedmiotów humanistycznych, konkursy, ankiety, uroczystości rocznicowe,

- organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej, do regionów i ośrodków z zabytkami architektonicznymi, poszanowanie i docenienie dorobku kultury polskiej, konkursy

 

4. Wychowanie zdrowotne

- umie dbać o swoje zdrowie fizyczne
i psychiczne,
- jest asertywny, zna rodzaje uzależnień
i sposoby walki z nimi, nie ulega nałogom,
- zna zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu
- podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska,

- rozumie potrzebę racjonalnego odżywiania, estetycznego podania
i spożywania posiłków,

- przestrzega zasad higieny osobistej,

- potrafi podejmować odpowiedzialne decyzje i  wybory dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego w sposób uwzględniający potrzeby innych ludzi i środowiska,

- zna odpowiedz na pytanie: Co jest zdrowe, co zagraża zdrowiu? Skąd czerpać wzory sprzyjające zdrowiu?
- potrafi dobrze zaplanować swój czas pracy i wypoczynek

Lekcje wychowawcze, imprezy klasowe i szkolne, spotkania  
z pielęgniarką szkolną i policjantem, egzamin na kartę rowerową, propagowanie zdrowego stylu życia

 

5. Zapobieganie zagrożeniom i patologiom

- poszukuje autorytetów,
- posiada umiejętność zachowań asertywnych,

- świadomie unika niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń,

- wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia,

- świadomie korzysta ze środków masowego przekazu,
- rozumie znaczenie i wpływ grupy rówieśniczej na rozwój własnej osobowości

- ankiety, pogadanki, sprawozdania, rozmowy, prelekcje, lekcje wychowawcze, obserwacja i ocena ucznia- jego zachowania i postaw

 

6. Rozwijanie samorządności uczniów

- uczeń zna strukturę i działanie organizacji szkolnych,

- aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych (dyżury, apele, akademie, zawody sportowe, akcje porządkowe, itp.), dba o wspólne dobro,

- współuczestniczy w życiu szkoły
i środowiska lokalnego,

- inicjuje rożne formy działań wynikających z potrzeb klasy, szkoły i środowiska,

- rozumie konieczność niesienia pomocy potrzebującym,

- pomaga w organizowaniu uroczystości

szkolnych i imprez środowiskowych

- udział uczniów w pracy samorządu szkolnego, udział w imprezach szkolnych i środowiskowych, współpraca z instytucjami lokalnymi, np. Urzędem Gminy, parafią, Biurem Promocji Gminy, itp.

 

7. Kształtowanie cech wysokiej kultury osobistej

- prezentuje wysoki poziom umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów,
- godnie, kulturalnie zachowuje się
w szkole i poza nią,
- dba o piękno mowy ojczystej,

- dba o higienę osobistą,
- umie zapanować nad swoimi negatywnymi emocjami,

- nie stosuje przemocy wobec kolegów
i koleżanek,
- szanuje godność osobistą drugiego człowieka niezależnie od wieku,
- szanuje dobra społeczne i prywatną własność

- dawanie dobrego przykładu, reagowanie na niewłaściwe zachowanie, chwalenie i nagradzanie, symulowanie różnych sytuacji w których należy dokonać wyboru, organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

8. Otwartość i ciekawość

- prezentuje ciekawość poznawczą, kreatywność,
- podejmuje inicjatywy oraz do pracy zespołowej,
- ma ukształtowany system wartości,
- jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
- korzysta z różnych źródeł informacji,

z szacunkiem odnosi się do dorobku kulturowego regionu, kraju.

- uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań, dyskusje na temat pomocy innym, uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych, pogadanki na temat właściwego zachowania w miejscach publicznych

 

Model absolwenta szkoły podstawowej

 

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu.

Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające
z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest
w stanie - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo. Potrafi selekcjonować zdobywane informacje.

Jest tolerancyjny, zdolny do kompromisu. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym.
W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go. Umie zachowywać się asertywnie.

Jest komunikatywny, umie dokonywać wyboru. Rozumie, ze odpowiada za podjęte decyzje. Potrafi argumentować swoje stanowisko.

 

XII Program  wychowawczy gimnazjum

 

Cele ogólne

 

1. Rozwijanie umiejętności organizowania pracy zespołu klasowego.

2. Poznanie i wartościowanie różnych czynników wpływających na kulturę osobistą człowieka.

3. Uświadamianie związku między naszym zachowaniem, a poglądami innych ludzi na nasz temat.

4. Dostrzeganie własnych możliwości i własnej roli w kształtowaniu swojego zachowania.

5. Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych.

6. Rozwijanie tolerancji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, sytuacji trudnych.

7. Wdrażanie do właściwego rozumienia własnej wolności.

8. Poznanie historii i kultury europejskiej.

9. Rozwijanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.

10. Rozwijanie potrzeby pielęgnowania i kontynuowania tradycji rodzinnych.

11. Promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych.

12. Rozwijanie umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym.

 

Metody i formy pracy

a) warsztaty poznawcze i doskonalące,

b) wycieczki tematyczne, turystyczne, krajoznawcze,

c) gry dramatyczne,

d) gry i zabawy,

e) twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna uczniów,

f) dyskusje w grupie,

g) scenki rodzajowe,

h) projektowanie dokumentów,

i) treningi umiejętności,

j) praca indywidualna,

k) praca w grupach,

l) praca w zespołach zadaniowych,

ł) projekt edukacyjny

 

 

Dział

Cele szczegółowe

Metody i formy pracy

 

 

1. Rozwój intelektualny, emocjonalny
i społeczny

- ma rozbudowane potrzeby poznawcze,
- korzysta z różnych dziedzin wiedzy,
- integruje zdobytą wiedzę,
- ma rozbudzone zainteresowania czytelnicze,
- cechuje go empatia,
- jest asertywny,
- dokonuje samooceny,
- ma poczucie bezpieczeństwa,
- jest otwarty na innych,
- udziela pomocy słabszym kolegom,
- potrafi rozwiązywać sytuacje trudne,
- radzi sobie ze stresem szkolnym,
- potrafi tworzyć atmosferę przyjaznego i partnerskiego współżycia wszystkich członków społeczności szkolnej

 

- ankieta, obserwacja, rozwiązywania bieżących

problemów, gry dramowe, imprezy szkolne,

współpraca z PPP, wycieczki tematyczne, kola

zainteresowań, spotkania z ciekawymi ludźmi,

trening psychologiczny, spotkanie z lekarzem,

organizowanie konkursów przedmiotowych i

artystycznych, indywidualna opieka nad

uczniami wymagającymi indywidualnego

traktowania,

- stymulowanie aktywności poprzez

prezentowanie publiczne osiągnięć (np. gazetki

szkolne, wystawy tematyczne, występy

artystyczne),przysposobienie biblioteczne i

informacyjne

 

 

2. Wartości moralne i estetyczne

- rozpoznaje wartości moralne,
- dokonuje wyborów zgodnych
z przyjętymi normami społecznymi,
- stosuje normy życia społecznego,
- podejmuje działania zgodnie z wymogami instytucji i grup społecznych,
- odróżnia dobro od zła,
- jest tolerancyjny,
- jest wrażliwy na piękno otaczającego świata.

- wzorce osobowościowe, ocena postępowania bohaterów literackich, nagradzanie postaw pozytywnych i karanie negatywnych, wycieczki, akcje ekologiczne

 

3. Motywowanie do działania

- rozumie znaczenie swojej edukacji,
- zależy mu na własnym rozwoju, zainteresowaniach, pasji,
- stara się być coraz lepszy,
- zależy mu na ocenach, nagrodzie,
- zna wartość swojego działania,
- ma poczucie wsparcia nauczycieli, domu rodzinnego, zespołu klasowego,
- potrafi ocenić sytuacje i wyciągać wnioski ze swoich niepowodzeń,
- świadomie dąży do celu,
- różne bodźce pozytywnie go motywują do aktywności,
- podejmuje nowe wyzwania

 

- obserwacja dokonań ucznia przez:
nauczycieli, rodziców,
- testy osiągnięć, współpraca z PPP.

 

 

4. Zagrożenia, zapobieganie patologii, troska o zdrowie

- rozpoznaje zagrożenia i pułapki współczesnego świata,
- potrafi przewidzieć konsekwencje sięgania po narkotyki, papierosy, alkohol,
-
umie odmawiać,
-
nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków,
-
świadomie unika niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń,
- potrafi rozpoznać zagrożenia, wie gdzie i jak szukać pomocy,
- dba o swoje zdrowie,

- dokonuje świadomych wyborów zachowań prozdrowotnych,
- rozumie konieczność informowania
o wszelkich przejawach wandalizmu,
- umie asertywnie odmawiać,
- zna objawy i skutki zatrucia alkoholem, papierosami, narkotykami, środkami psychotropowymi.

 

- ankiety, pogadanki, obserwacje, uroczystości szkolne i środowiskowe, wycieczki, zawody sportowe,

- pogadanki na lekcjach wychowawczych, pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę,  okresowe badania kontrolne, ćwiczenia śródlekcyjne

 

5. Bezpieczeństwo

- posiada świadomość zagrożeń dla ludzi i środowiska,
- potrafi właściwie zachować się
w przypadku zagrożenia pożarowego, katastrof i innych zagrożeń,

- zna zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza nią

 

- instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, drama, analiza przypadku, omawienie
i interpretacja zdarzeń, głównie w celach prewencyjnych i wychowawczych

 

6. Rodzina, społeczność lokalna, państwo, Europa

- prawidłowo funkcjonuje
w środowisku szkolnym, domowym
i grupie rówieśniczej,
- dostrzega wartość rodziny,
- rozumie konieczność okazywania szacunku rodzicom i pozostałym członkom rodziny,
- ujawnia i szanuje postawy patriotyczne,
- identyfikuje się ze stwierdzeniem „Jestem Polakiem, wiec jestem Europejczykiem”,
- współtworzy i uczestniczy
w uroczystościach o charakterze patriotycznym.

- obchody rocznicowe na szczeblu szkolnym, lokalnym, pogadanki,

- obserwacja, analiza kontaktów z rodzicami uczniów

 

7. Samorządność – praca nad sobą

- jest współodpowiedzialny za wizerunek szkoły,
- podejmuje działanie, które są źródłem samodzielności uczniowskiej,
- zapewnia SU prawa do organizowania życia szkolnego, działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej,
- inicjuje różnorodne działania,
- dokonuje samooceny swojej pracy
i zachowania,
- rzetelnie wypełnia swoje obowiązki
i powierzone mu zadania.

- udział uczniów w pracy samorządu uczniowskiego

 

8. Cechy wysokiej kultury osobistej

- docenia i przejawia wysoką kulturę osobistą,
- zna i stosuje zwroty grzecznościowe, dba o swój język,
- właściwie zachowuje się w miejscach publicznych,
- potrafi świadomie korzystać
z literatury i dóbr kulturalnych,
- wykazuje troskę o higienę osobistą
i estetyczny wygląd,
- umie zapanować nad swoimi negatywnymi emocjami,
- szanuje godność osobistą drugiego człowieka niezależnie od wieku,
- szanuje dobra społeczne i prywatną własność,

- dawanie dobrego przykładu, proponowanie wzorców literackich do naśladowania,

- reagowanie na niewłaściwe zachowanie, chwalenie i nagradzanie,

- przygotowywanie do właściwego zachowania w kinie, teatrze, organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych.

 

9. Promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień

- zna zagrożenia zdrowia i umie się nim przeciwstawić,
- posiada umiejętności dokonywania bezpiecznych wyborów, podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
- wie, gdzie szukać pomocy w związku ze swoimi potrzebami i problemami

 

 

10. Preorientacja zawodowa

- potrafi się efektywnie uczyć,
- zna swoje mocne strony,
- rozwija zainteresowania,
- zna swoje predyspozycje,
- potrafi wybrać szkołę adekwatną do predyspozycji,
- rozumie potrzebę uczenia się,
- jest kreatywny,

- zna specyfikę najpopularniejszych zawodów, ich złe i dobre strony, potrafi ocenić swoje możliwości zdobycia wybranego zawodu,

- potrafi wyznaczyć swoją ścieżkę edukacyjna prowadząca do wybranego zawodu.

- zapoznanie z aktualną siecią szkół ponadgimnazjalnych, udział w Giełdzie zawodów, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
z  PPP w Sanoku.

 

Model absolwenta gimnazjum:

 

Samodzielny

1.      Orientuje się w otaczającym go świecie.

2.      Korzysta z rożnych źródeł wiedzy.

3.      Łaknie dalszej wiedzy.

4.      Posiada kompetencje do samokształcenia.

Otwarty

1.      Porozumiewa się przynajmniej w jednym języku obcym.

2.      Dobrze współpracuje w grupie i umiejętnie komunikuje się z otoczeniem.

3.      Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami.

Odpowiedzialny

1.      Potrafi przyznać się do błędów i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje.

2.      Potrafi bronić własnego zdania, własnych przekonań, w swym działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo.

3.      Dba o własne zdrowie, rozróżnia dobre i złe postępowanie.

Tolerancyjny

1.      Szanuje poglądy i zdanie innych.

2.      Nie ma uprzedzeń rasowych i religijnych.

3.      Ze zrozumieniem traktuje różnice między ludźmi wynikające z uzdolnień, różnych możliwości oraz odmienności kulturowych.

 

XIII EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

1. Ewaluacja obejmie następujące płaszczyzny:

a) użyteczność, czy program wyposaża uczniów w wiadomości i umiejętności przydatne w życiu,

b) ciekawość, czy wyzwala spontaniczna aktywność i dociekliwość uczniówstrategia, czy stosowane metody
i techniki są skuteczne.

2. Przebieg ewaluacji:

a) przygotowanie ankiety ewaluacyjnej,

b) przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

c) rozmowy z uczniami i rodzicami.

3. Narzędzia służące ewaluacji:

a) ankiety,

b) monitoring,

c) rozmowy z uczniami i rodzicami.

Ewaluacja dokonywana będzie w miarę potrzeb, a uzyskana tą drogą informacja zwrotna przedstawiona zostanie nauczycielom podczas konferencji podsumowującej, a rodzicom w danym roku na pierwszym spotkaniu z Radą Rodziców. Uzyskane wyniki będą wykorzystywane do wprowadzenia zmian w "Programie wychowawczym szkoły"

 

 

XIV CEREMONIAŁ ZESPÓŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w POBIEDNIE

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem Szkolnego Programu Wychowawczego.

 

1. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystościz udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania i właściwych postaw jego poszanowania.

2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honor owa funkcja uczniowska w szkole dlatego
w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:

a) chorąży – uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską

b) asysta – dwie uczennice wyróżniające się wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską.

Tworzy się rezerwowy poczet, który zastępuje nieobecnych uczniów z różnych przyczyn losowych.

4. Poczet sztandarowy wybierany co roku w czerwcu z kl. II gimnazjum na następny rok szkolny
(3 uczniów: 2 dziewczyny i 1 chłopak) - wyróżniający się uczniowie. Kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

5. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy w dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

6.Opiekun pocztu sztandarowego dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

7. Insygnia pocztu sztandarowego:

a) biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry,

b) białe rękawiczki

8. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – ciemny garnitur, biała koszula. Uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice.

9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

a) Uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

b) Święta szkoły.

c) Ceremonii ślubowania klas pierwszych.

10. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: msze św. uroczystości pogrzebowych i inne.

 

1) SYMBOLE SZKOŁY

 

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie posiada:

a) imię - Jana Pawła II,

b) sztandar,

c) hymn szkoły

 

TEKST HYMNU

       „PATRONIE NASZ”

I. Nie mamy lękać się w życiu niczego,

Kiedy otwarte są drzwi Chrystusowi.

„Bóg i Ojczyzna” hasłem każdego,

Kto krzyżem pierś swą odważnie zdobi.


Refren:

Patronie nasz, my Twoim śladem

Chcemy się piąć, aż po zwycięstwo.

Tyś dla nas jest żywym przykładem,

Ślij z nieba nam błogosławieństwo.

II.

 „Niech zstąpi Duch Twój”- zawołałeś z nami,

Więc niech się spełni nam prorocza mowa.

Idziemy razem życia drogami,

Bo pamiętamy te wielkie słowa.

 

Refren: Patronie nasz....

 

III. Podmuchem wiatru już zamknięta księga...

Zaszkliły światu się wzruszeniem oczy,

Choć pękła życia Twego wstęga,

To jednak duch Twój dziś z nami kroczy.

 

     Refren: Patronie nasz....

 

 

 

2)  APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

1. Rozpoczęcie apelu

Apel rozpoczyna się wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Na apelach zwykłych sztandaru nie wprowadza się. Apel rozpoczyna przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub wyznaczony nauczyciel, komendą: Baczność! Sztandar szkoły wprowadzić!

Członkowie pocztu sztandarowego ubrani są na galowo, mają białe rękawiczki, na ramieniu biało-czerwone szarfy. Następnie prowadzący podaje komendę:

Do hymnu! (co oznacza: „baczność!”)

Na uroczystościach państwowych, święcie szkoły oraz innych ważnych uroczystościach na początku śpiewany jest hymn państwowy, a na zakończenie hymn szkoły. Na innych uroczystościach z udziałem sztandaru śpiewany jest hymn szkoły.

Następnie pada komenda: „Po hymnie”.(co oznacza spocznij!)

Apel lub uroczystość przebiega według opracowanego i zatwierdzonego przez dyrektora scenariusza.

Na zakończenie sztandar szkoły wyprowadza się, podając komendę: Baczność! Sztandar szkoły wyprowadzić)

Po wyprowadzeniu prowadzący podaje komendę: (Spocznij!)

W dniu, w którym w szkole odbywają się uroczyste apele, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego, chłopcy białe koszule, ciemne spodnie, natomiast dziewczynki białe bluzki i ciemne spódnice/spodnie.

Uwagi:

Sztandar szkoły przechowywany jest w oszklonej, zamykanej gablocie, na korytarzu szkolnym. Pieczę nad nim sprawuje wyznaczony nauczyciel, który jest odpowiedzialny za przygotowanie pocztu do każdej uroczystości
z udziałem sztandaru.

Szkoła może być reprezentowana z udziałem sztandaru na uroczystościach kościelnych i środowiskowych oraz innych ważnych wydarzeniach. Decyzję o reprezentacji szkoły ze sztandarem podejmuje dyrektor szkoły.

 

3) STAŁE UROCZYSTOŚCI WPISANE W HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

 

Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

2. Dzień KEN

3. Święto szkoły (16 października)

4. Ślubowanie klas pierwszych (do ustalenia w każdym roku szkolnym)

5. Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)

6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

7. Zakończenie roku szkolnego

 

4) DEKORACJA BUDYNKU SZKOLNEGO FLAGAMI PAŃSTWOWYMI

 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

a) Święta państwowe

b) Święto szkoły (+ flagi papieskie)

c) inne wydarzenia, w których zwyczajowo wywiesza się flagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

I Podstawa prawna…………………………………………………..………………………..……….…….str. 2

II Wizja szkoły…………………………………...…………………..……………………………………...str. 2

III Misja szkoły………………………………………………………..……………………………….……str. 2

IV Założenia i cele programu wychowawczego………………………………..…………………….……..str. 2

V Metody, sposoby, formy…………………………………………………………………………..……....str. 3
VI Samorządność jako metoda wychowawcza………………………………………….…………….…….str. 3
VII Zakres oddziaływań wychowawczych………………………………………………………………….str. 4
VIII Zadania wychowawców klasowych…………………………………………………………………....str. 5

IX Program wychowawczy edukacji  przedszkolnej……………………..…………………...…...…….….str. 6
X Program wychowawczy szkoły podstawowej klas I – III.………….…….….………………...….…….str. 12
XI Program wychowawczy szkoły podstawowej klas IV – VI.……………….………………...…...….....str. 15 XII Program wychowawczy gimnazjum…………….. …………………………………………….......….str. 18
XIII Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego...…………………………..……………….….….str. 22
XIV Ceremoniał szkolny……………………………….……………………..………………….…..….…str. 25