Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego w Pobiednie

……………………………………

Imię i nazwisko rodziców– prawnych  opiekunów 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE - POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do  Przedszkola Samorządowego w Pobiednie

 

 

            Potwierdzam/y wolę zapisu dziecka ….....................................................................................

                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka)

nr pesel (dziecka) ….............................................................................................................................

do Przedszkola Samorządowego w Pobiednie, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2018/2019.

Jednocześnie:

  • Deklaruję, że czas pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach od………   do………

oraz korzystanie w tym czasie z posiłków. (śniadanie, obiad, podwieczorek)  

                                                                                                                                           (właściwe podkreślić)

           

 

           

 

 

…...........................................                              …........................................................................

           data                                                                 podpisy rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.