Kryteria naboru do Publicznego Przedszkola

Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Bukowsko na rok szkolny 2018/2019.

 

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawiez dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr 1 Wójta Gminy Bukowsko z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
 w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2018/19 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Bukowsko.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola na terenie Gminy Bukowsko lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli gminnych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015 – 2012 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio
w danym przedszkolu.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Bukowsko.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

§  wielodzietność rodziny kandydata,

§  niepełnosprawność kandydata,

§  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

§  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

§  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

§  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

§  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1

Dziecko podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub będzie podlegało temu obowiązkowi
 w przyszłym roku

21

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na terenie gminy.

2

Dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/ prawny opiekun) pracują lub studiują dziennie

4

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), którego to dotyczy  

3

Istnieje wskazanie objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym przez ośrodek pomocy społecznej, poradnię psychologiczno –pedagogiczna lub inną instytucję wspomagającą rodzinę,

4

 stosowne zaświadczenia, opinie,  

 

4

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły w tej samej miejscowości

4

Pisemne oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów)

5

Zadeklarowana w oświadczeniu liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu

ponad podstawę programową

za każdą zadeklarowaną godzinę 2 pkt

Pisemne oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów)

6

Dziecko , które w poprzednim roku szkolnym brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do przedszkola

3

Pisemne oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów)

 

5. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Bukowsko mogą być przyjmowani do przedszkola na terenie Gminy Bukowsko, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego
i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów
i oświadczeń.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku 
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument
w oryginale.

5. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność

z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

6. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
 w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

19 lutego 2018 r. – 4 kwietnia 2018 r.

 

25 kwietnia 2018 r. – 14 maja 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

 

do 24 kwietnia 2018 r.

 

do 19 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 21 maja 2018 r.

 

do 1 czerwca 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia*

 

do 23 maja 2018 r.

 

do 5 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 25 maja 2018 r.

 

do 7 czerwca 2018 r.

 

*zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe: „Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9ustawy Prawo oświatowe:

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić

  • do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
  • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
  • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone

po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Bukowsko można przyjąć
do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Bukowsko jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.

4. W terminie do 23 maja 2018 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania
 do danego przedszkola w roku szkolnym 2018/19. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.