Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Pobiednie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Pobiednie

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz zarządzenie Nr 1 /2018 Wójta Gminy Bukowsko z dnia 24 stycznia 2018 r.

§ 1

 

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 określa:

 

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),

2)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

3)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

 

§ 2

 

1.      Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

3.      W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

 

§ 3

 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej www.zspobiedno.pl w zakładce REKRUTACJA  lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 

§ 4

 

1.      Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 19 lutego 2018r do 04.04.2018r w sekretariacie szkoły.

2.      Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5

 

1.      W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2.      Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) przez organ prowadzący – radę gminy.

§ 6

 

1.      Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

2.      Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.

3.      Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

§ 7

 

1.      Przyjęcie dzieci spoza gminy Bukowsko jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Bukowsko i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów
w przedszkolu.

2.      Dzieci zamieszkałe poza gminą Bukowsko przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

§ 8

 

Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 12.04.2018r. do godz. 15:00 przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych: w przedszkolu, a w terminie uzupełniającym 14.05.2018 r.

§ 9

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

          Elżbieta Jurkiewicz

(podpis dyrektora przedszkola)