STOWARZYSZENIE ,,PRZYJAZNA SZKOŁA"

„Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”
                                                            Andrzej Frycz Modrzewski: „O poprawie Rzeczypospolitej”, księga  V pt. „O szkole”, 1551 r.

 

          Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" powstało w 2001 roku w Mysłowicach, z inicjatywy rodziców, którzy w sposób zorganizowany chcieli zadbać o poprawę warunków edukacji dzieci i młodzieży. Od początku istnienia przyświeca nam również idea promowania i wykorzystania w swoich projektach uznanych i najnowszych metod kształcenia. Niezwykle istotny jest również partnerski charakter współpracy ze wszystkimi instytucjami oraz osobami działającymi wspólnie ze Stowarzyszeniem, jest to jeden z filarów stojących u podstaw idei organizacji. Wizja założycieli Stowarzyszenia zakłada, iż nowoczesna szkoła oprócz pełnienia roli edukacyjnej, powinna stanowić również lokalne centrum aktywności społecznej, gdzie rodzic i dziecko - jako odbiorcy usług edukacyjnych, powinni aktywnie uczestniczyć w tych procesach. Dzięki temu placówki oświatowe w czynny sposób miałyby prowadzić działania z zakresu animacji społeczno-kulturowej.

          W efekcie prężnych i transparentnych działań, jeszcze w 2004 roku, czyli kilka miesięcy po wejściu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Moment ten był przełomowy i pozwolił na znaczne rozszerzenie i rozwinięcie prowadzonej działalności. Zaangażowanie wszystkich członków i współpracowników Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła", profesjonalne zarządzanie organizacją w oparciu o nowoczesne technologie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, jak i aktywne członkostwo wielu naszych partnerów spowodowało, że jest ono obecnie największą w Polsce organizacją pozarządową prowadzącą działalność na rzecz edukacji. Dzięki przeprowadzonym na dużą skalę akcjom i realizacji licznych projektów, Stowarzyszenie cieszy się dużym zaufaniem środowiska rodziców, nauczycieli, samorządów, administracji rządowej o czym świadczy liczba nowych członków przystępujących do organizacji w każdym kolejnym roku działania.

          Stowarzyszenie skupia ponad 8250 członków i sympatyków - przede wszystkim szkoły ze wszystkich szczebli edukacji i przedszkola, w których  uczy się prawie 2 mln dzieci. Działa jako organizacja non-profit. Będąc OPP od 7 lat prowadzi akcje związane ze zbieraniem oraz przekazywaniem środków pieniężnych pochodzących z 1% należnego podatku dochodowego. Środki zebrane w ramach akcji przekazywane w sposób transparentny są na rozwój edukacji w Polsce, na projekty ogólnopolskie realizaowane przez Stowarzyszenie i projekty lokalne w oparciu o granty, które otrzymuje partner na swoje kreatywne pomysły.

 

               Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" ponad to:

 • organizacja działająca non-profit,
 • członek stały Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej,
 • uczestnik programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła z Pasją",
 • czynny uczestnik Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz wielu komisji sejmowych,
 • organizator I Ogólnopolskiego Kongresu Edukacyjnego "Szkoła i rodzice - współodpowiedzialność i partnerstwo",
 • laureat konkursu "Otwarta szkoła" Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze "edukacja obywatelska",
 • laureat ogólnopolskiego konkursu Tygodnika Newsweek Polska na kampanie zachęcające do przekazania 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego,
 • uczestnik wielu sympazjów, konferencji naukowych, targów,
 • najlepiej rozwinięta organizacja pozarządowa dysponująca serwerami, platformami elerningowymi z wieloma kursami oraz specjalistycznym oprogramowaniem,
 • przeszkoliło ponad 5 000 nauczycieli,
 • udostepniło ponad 30 000 osobom kursy elearningowe sfinansowane przez Stowarzyszenie,
 • organizacja, która powołała Fundację "By dalej iść", która wspiera osoby po stracie dziecka,
 • organizacja, która aktywnie włącza się w życie społeczne na wielu płaszczyznach i z wieloma partnerami.

 

Obecnie Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" prowadzi Akcję "Warto być dobrym" - największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także promująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Obecna edycja trwa w 1500 szkołach w całej Polsce. Zaangażowanych w Akcję jest 500 000 dzieci i ok 1 000 000 rodziców, nauczycieli. Patronat nad Akcją objąła Minister Edukacji Narodowej oraz Polski Komitet ds. UNESCO wraz z kuratoriami.

www.wartobycdobrym.pl

 

Stowarzyszenie oferuje m.in.:
- pozyskiwanie funduszy unijnych i innych źródeł finansowania (Fundusze Norweskie, Fundusze Szwajcarskie),
- planowanie i rozliczanie projektów,
- fundraising prywatny i publiczny,
- kursy e-learningowe (edukacja dzieci i dorosłych),
- pomoc w budowie partnerstw lokalnych, regionalnych, sektorowych.