OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

W naszej szkole Europejski Program „Owoce i warzywa w szkole” został wdrożony w roku szkolnym 2010/2011 i nadal jest kontynuowany.

 Głównym celem programu jest:

  • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie
  •  propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące

                                       o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.

 

W programie  uczestniczą uczniowie klas 0 – III szkoły podstawowej, których rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na udział w programie. W roku szkolnym 2014/2015 nieodpłatnie owoce i warzywa otrzymuje 111 uczniów.

Dzieciom udostępniane są następujące produkty:

 

►świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

►świeże warzywa (marchew, papryka, rzodkiewki),

►soki owocowe, warzywne lub owocowo – warzywne.

Każdy uczestnik  programu otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu

owocowego i jednego produktu warzywnego.

Owoce i warzywa udostępniane są w ciągu 10 dowolnie wybranych tygodni w ramach danego semestru.
W tym okresie dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw 2 lub 3 razy w tygodniu. W I semestrze łączna liczba owoców i warzyw otrzymanych przez jedno dziecko wynosi 22 porcje.  

Efektywność programu  i skuteczne jego oddziaływanie na dzieci, a w szczególności na zmianę ich nawyków żywieniowych, mają  zapewnić realizowane w ramach  programu działania  towarzyszące           o   charakterze edukacyjnym.

 

W naszej szkole działania towarzyszące programowi „Owoce i warzywa w szkole” mają formy:

  • ·         konkursów plastycznych, literackich,
  • ·         gazetek tematycznych, wystawek prac dziecięcych,
  • ·         zabaw kulinarnych,
  • ·         wycieczek poglądowych, np. do sadu
  • ·         lekcji poglądowych.          

http://supergify.pl/images/stories/pingwiny/warzywa/owoce/m0f0ho2i.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUNGSTER – angielski twoją szansą

 

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum realizowali projekt YOUNGSTER – angielski twoją szansą (90 godzin dydaktycznych w ciągu roku). Wszyscy chętni mieli  możliwość uczestniczenia
w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Zajęcia te były uzupełnieniem i rozszerzeniem programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum w ramach obowiązującej podstawy programowej. Młodzież uczestnicząca w zajęciach korzystała z innych podręczników, niż wykorzystywane w ramach obowiązujących zajęć dydaktycznych. Wydawnictwo MACMILLAN oprócz wspomnianych podręczników zapewniło uczniom inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoła otrzymała dodatkowe wyposażenie (słowniki, readersy, płyty CD i DVD, resorurce packi, itp.). Na zakończenie zajęć edukacyjnych programu  wszyscy uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty wystawione przez Wydawnictwo Macmillan. Zajęcia w ramach Programu YOUNGSTER prowadził  nauczyciel języka angielskiego pan Robert Koczera, który uczestniczył w cyklu szkoleń metodycznych i motywacyjnych doskonalących swój warsztat pracy. Zajęcia te prowadzone były przez Wydawnictwo Macmillan.

W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowana jest kolejna edycja programu. Uczestniczą w niej uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum. Zajęcia prowadzi również pan Robert Koczera

Program jest w całości finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zgłoszenie do programu opracowane przez panią  Jadwigę Milczanowską zyskało pozytywną ocenę i Gmina Bukowsko znalazła się na liście gmin zakwalifikowanych do programu  YOUNGESTER PLUS

Końcowym efektem działań zmierzających do uzyskania akceptacji było podpisanie przez Wójta Gminy Bukowsko pana Piotra Błażejowskiego umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie klasy III gimnazjum mają szanse znacząco poprawić swoje perspektywy edukacyjne w kolejnym etapie kształcenia.

 W/w materiał zredagowali: Robert Koczera, Jerzy Ambicki

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Klub Bezpiecznego Puchatka jest to program edukacyjny skierowany do uczniów  klas pierwszych. Przygotowany został przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który ma na celu zapoznanie uczniów  z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi:

  •  w domu,
  •  w drodze do szkoły
  •  w szkole

Program realizowany jest od 1.09.2012r. do 30.06.2012 r. W czasie zajęć uczniowie będą poznawać zasady bezpiecznego zachowania w różnych miejscach.
Uczniowie wezmą też udział w WIELKIM TEŚCIE BEZPIECZEŃSTWA, który ruszy już 19 listopada.
Po zakończeniu programu szkoła otrzyma specjalny certyfikat.
Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Bożena Skubisz.

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZTUKA ZDROWEGO ŻYCIA, CZYLI ŻYCIE ZGODNE Z NATURĄ

Uczennice klasy II gimnazjum realizują projekt edukacyjny zatytułowany: ”Sztuka zdrowego życia, czyli życie zgodne z Naturą”. Projekt jest zgodny z zadaniem priorytetowym realizowanym w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie. Tak więc projekt edukacyjny jest częścią działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. W dniu 13 marca 2013 r. w czasie zebrania ogólnego z rodzicami uczennice przedstawiły przygotowaną wcześniej prezentację zatytułowaną „Sztuka zdrowego życia, czyli życie zgodne z Naturą”.

Przedstawiamy kilka zdjęć prezentujących przebieg spotkania.

 

W listopadzie 2011 roku sporządzono raport zawierający opis działań podjętych od września 2010 roku w ramach okresu przygotowawczego Szkoły Promującej Zdrowie. Na podstawie raportu decyzją wojewódzkiego koordynatora szkoła otrzymała certyfikat przynależności do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Nasze działania w okresie przygotowawczym koncentrowały się na rozwiązywaniu problemu priorytetowego, którym był „Niezrównoważony model odżywiania” .
Plan pracy na rok 2012/2013 i lata następne obejmuje działania , które mają zmierzać do rozwiązania kolejnego problemu priorytetowego jakim jest „Sztuka zdrowego życia, czyli życie zgodne z Naturą".
 
W ramach realizowanego priorytetu mamy zamiar podjąć działania zmierzające do szerzenia wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego, działania uświadamiające na czym polega życie zgodne z Naturą. Będziemy współpracować ze społecznością lokalną i licznymi organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi. Efekty naszej działalności będą prezentowane w czasie imprez szkolnych a także na forum zewnętrznym.

Dodatkowe informacje